Asiakashyvitykset eläkeyhtiön valinnassa

Eläkeyhtiön valinnassa voi vertailla eläkeyhtiöiden paremmuutta asiakashyvityksien määrässä usealla eri tavalla. Nämä kaikki tavat eivät kuitenkaan ole yhtä hyviä, sillä tarkasteltaessa asiakkaan omia hyvityksiä, vain yksi yhtiö voi saada kilpailussa parhaimman sijoituksen. Euromäärät on helppo asettaa yksiselitteiseen suuruusjärjestykseen. Valitun mittarin tulisi kertoa kohtuullisen luotettavasti kunkin asiakkaan kannalta siitä, mitä jää viivan alle.

Mitä asiakashyvitysten mittaria kannattaisi käyttää?

Markkinoilla näkee käytettävän tähän tarkoitukseen ainakin kahta erilaista mittaria: keskimääräistä hyvitystasoa tai keskimääräisiä hyvityksiä tietyn aikaikkunan sisällä.

Voidaan sanoa, että Varman hyvitys on keskimäärin 0,75 % palkoista vuonna 2019, jolloin puhutaan keskimääräisestä hyvitystasosta. Tämä mittari on asiakkaalle yksinkertainen, sillä mitä korkeampi keskimääräinen taso, sitä suuremmat ovat asiakashyvitykset luultavasti myös itselle. Sen sijaan aikaikkunassa eläkeyhtiön hyvitystaso on vaikka vuosina 2008-2017 keskimäärin markkinoiden paras.

Aikaikkunan ongelma on, että eläkeyhtiö voi valita vuodet itselleen parhaalla mahdollisella tavalla. Heiluttelemalla aikaikkunan aloitusvuotta paras eläkeyhtiö riippuu ikkunaan valituista vuosista. Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu tilannetta. Aikaikkunan päätevuosi on kunkin vuoden kohdalla aina sama vuosi 2018. Aikaikkunan aloitusvuoden määrää vaaka-akselin arvo ja pystyakselilla on asiakashyvityksen taso prosentteina palkkasummasta.

Keskimääräisellä hyvitystasolla mitattuna Varma on paras asiakashyvitysten maksaja vuonna 2019. Varman asiakashyvitysten kokonaismäärä vuonna 2019 on 153 miljoonaa euroa ja Ilmarisella 120 miljoonaa euroa. Lisäksi Ilmarinen on Varmaa suurempi yhtiö, jolloin 120 miljoonaa jaetaan isommalle määrälle asiakkaita. Palkkasummalla Varman kokoiseksi skaalatun Elon asiakashyvitysten kokonaismäärä olisi 110 miljoonaa euroa. Vastaavalla tavalla skaalatun Veritaksen hyvitysten kokonaismäärä olisi 94 miljoonaa euroa.

Aikaikkunaakin käytettäessä Varma on jo vuodesta 1999 asti ollut paras hyvitysten maksaja, kuten edellisestä kuvasta näkee. Jos mukaan otetaan useita viime vuosituhannen vuosia, Ilmarinen saattaa nousta Varman yläpuolelle.

Varmasta löytyi osalle eläkeyhtiöistä tilinpäätöstietoja vain vuodesta 2002 alkaen. Varman itsensä osalta vanhin käytettävissä oleva tieto oli vuodelta 1999, koska Varma on perustettu 1.7.1998. Näiden syiden takia Varman, Elon ja Veritaksen viiva on 1990-luvulta aloitettavissa tilanteissa tasaista viivaa ja siltä osin viiva vain havainnollistaa tilannetta. En ole tästä syystä aivan varma, onko Ilmarinen Varmaa parempi, kun aikaikkunan aloitusvuosi on 1997 tai 1998. Kuvan luvuissa ei ole kuitenkaan huomioitu Ilmarisen luvussa siihen fuusioitua Eteraa ja Elon luvuissa siihen fuusioitua Eläke-Fenniaa. Eli ennen fuusiota olevat Elon luvut ovat Eläke-Tapiolan lukuja. Jos nämä fuusiotkin huomioidaan, eli tehdään niin sanotut pro forma -tilinpäätökset, Ilmarinen ei enää nouse Varman yläpuolelle vuosien 1997-1998 kohdallakaan.

Miksi keskimääräinen hyvitys on aikaikkunaa parempi mittari?

Etera oli TyELin piirissä 1.1.2007 alkaen ja Elo perustettiin 1.1.2014 Eläke-Fennian ja Eläke-Tapiolan fuusiossa. Esimerkiksi vuonna 1997 silloisista yhtiöistä ainoastaan Ilmarinen ja Veritas ovat enää nykyisin olemassa. Onko silloin mitään mieltä ottaa käyttöön sellaisia aikaikkunoita, joissa luodaan takautuvasti yhtiöitä, joita ei aikoinaan ollut olemassakaan? Tai ovatko tässä käytetyt vuodet 1997-2006 tai sitä vanhemmat vuodet enää muutenkaan millään tavalla merkityksekkäitä katsottaessa asiakashyvityksiä tällä hetkellä tai tulevaisuudessa?

Sen sijaan keskimääräisellä asiakashyvityksellä ei ole tällaisia ongelmia. Se on se, mikä kyseisen vuoden sijoitusmarkkinassa ja eläkeyhtiön kuluihin varattujen rahojen säästöinä saatiin aikaiseksi, eikä sitä voi heilutella. Lisäksi se on luku, jonka tilintarkastajat ovat hyväksyneet.

Työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääoma ja tehokkuus vaikuttavat siihen, mille tasolle tuo keskimääräinen hyvitystaso asettuu. Viimeisin vakavaraisuuspääoman määrä ja tehokkuus heijastavat eläkeyhtiön keskimääräisen hyvityksen tilannetta myös pidemmällä aikajänteellä, koska viimeisimpään vakavaraisuuspääomaan kumuloituvat kaikkien aiempienkin vuosien sijoitustoiminnan vaikutukset ja tehokkuuteen kaikki jo suoritetut säästöohjelmat. Keskimääräinen hyvitystaso on siis pohjana eläkeyhtiön tulevien vuosien asiakashyvitysten maksukyvylle. Edellisten vuosien tilanteella ei ole enää merkitystä. Eli nykyhetki on parempi tae tulevasta kuin historia.

Paremmuusjärjestys asiakashyvitysten määrässä voi toki muuttua, jos matalamman vakavaraisuuden omaava työeläkeyhtiö saa paremmat sijoitustuotot ja tekee mittavat säästöohjelmat tehokkuuden parantamiseksi. Paremmat sijoitustuotot eivät kuitenkaan ole itsestään selviä, sillä voi käydä myös niin, että aiemmin huonommin pärjännyt yhtiö pärjää jatkossakin huonommin ja kaula kasvaa entisestään.

Alla olevassa kuvassa on keskimääräisiä hyvitystasoja kerättynä viime vuosien tilinpäätöksistä. Nämä samat luvut on koostettu hieman pyöristetympinä versioina Telan kokoamiin tilinpäätöstilastoihin.

Eläkeyhtiöitä vertailtaessa keskimääräinen hyvitystaso muodostaa aikaikkunaa paremman lähtölaukauksen hyvitystason arviointiin. Sen avulla voidaan esimerkiksi arvioida luotettavasti sitä, voiko huonommin pärjännyt eläkeyhtiö maksaa parempia hyvityksiä tulevaisuudessa, vaikka siihen eläkeyhtiöön olisi karttunut kohtuullisesti pienempi rahasto. Käytännössä ei voi, ja tällainen tilanne on usein seurausta laskelmissa käytetyistä optimistisista tulevaisuusoletuksista, joita on sovellettu laskelmassa voimakkaammin tai pelkästään vain tähän heikommin pärjänneeseen eläkeyhtiöön.

Tehokkuus Eläkevakuutusmaksu sisältää eläkeyhtiön kuluja varten varatun rahamäärän. Tästä rahasta eläkeyhtiö pyrkii käyttämään vain osan ja palauttaa loput asiakashyvityksinä. Tehokkuus on käytettyjen rahojen suhde kaikkiin eläkevakuutusmaksussa kuluihin varattuihin rahoihin. Varman tehokkuus oli vuonna 2018 noin 60,5 %, eli kuluihin varatuista rahoista käytettiin 60,5 % ja loput palautetaan asiakashyvityksinä vuonna 2019.

Vastuuvelka Eläkeyhtiössä nykyisiä ja tulevia eläkkeitä varten varattujen rahojen yhteismäärä. Yksittäisen asiakkaan osuutta tästä vastuuvelasta kutsutaan rahastoksi.

Vakavaraisuuspääoma Vakavaraisuuspääoma on vastuuvelan päällä oleva puskuri, joka suojaa vastuuvelkaa sijoitustuottojen ja vakuutusmenojen heilahteluilta. Joka vuosi 1 % vakavaraisuuspääomasta palautetaan asiakkaille asiakashyvityksinä. Mitä suurempi vakavaraisuuspääoma, sitä enemmän maksetaan asiakashyvityksiä.

Jarno Ruokokoski

Vakuutusmatemaatikko