Eläkekatto pienentäisi maksutuloja välittömästi, mutta eläkemenot pysyisivät pitkään ennallaan

Heikki Kotila 19.8.2015

Kysymys eläkekaton määräämisestä työeläkkeisiin nousee aika ajoin julkiseen keskusteluun. Poikkeuksellisen suuret eläkkeet koetaan epäoikeudenmukaisiksi. Viime päivien keskusteluissa on esitetty, että eläkekatto lisäisi kansalaisten luottamusta työeläkejärjestelmään. Ajatus on ymmärrettävä, mutta luottamuksen lisääntyminen voi olla kyseenalaista, jos asiaa miettii vähän pidemmälle.

Työeläkkeen perusperiaate on, että kaikesta työstä kertyy työeläkettä – suurista tuloista suuri eläke, mutta niistä maksetaan myös korkeat maksut. Maksu ja eläkkeet määräytyvät kaikille samojen periaatteiden mukaisesti. Nykyinen eläkkeen määräytymistapa (prosenttia vuosiansioista) vähentää "ylisuurten eläkkeiden" syntymistä. Julkisuudessa esillä olleet eläkkeet johtuvat usein ennen vuotta 2005 voimassa olleesta loppupalkkaperiaatteesta, jonka mukainen eläke laskettiin viimeisten työsuhdevuosien perusteella.

Nykyiset eläkkeet rahoitetaan tämänhetkisillä eläkemaksuilla. Jos kertyville eläkkeille asetettaisiin yläraja, pitäisi vastaava raja asettaa myös työeläkemaksuille. Tällöin eläkekatto pienentäisi maksutuloja välittömästi, kun taas eläkemenot pysyisivät ennallaan vuosikymmeniä. Jo kertyneet eläkkeet pitäisi maksaa entiseen tapaan, sillä kertyneillä eläkkeillä on perustuslain suoja. Näin ollen vakuutusmaksuja tulisi nostaa entisestään, mikä taas lisäisi työelämässä nyt olevien ja tulevien sukupolvien maksurasitusta.

Suomen lakisääteinen työeläkejärjestelmä on eurooppalaisittain katsoen hyvin kattava. Eläkekatolla olisi merkittäviä vaikutuksia eläkejärjestelmälle, koska katon leikkaamia eläkkeitä alettaisiin kompensoida vapaaehtoisella vakuutuksella. Eläkekaton leikkauksen kompensoiva lisäeläke olisi EU:n sisämarkkinasäännösten ja vapaan kilpailun piirissä, jolloin eläketurvan järjestäminen siirtyisi osittain ulkomaisille yhtiöille.

On tärkeä kysymys, haluaako Suomi pitää kiinni kattavasta eläkejärjestelmästään. Eläkepolitiikka, kuten eläkeuudistuksen vaatima työurien pidentäminen, toteutuu paremmin kattavassa järjestelmässä ja kohtelee kansalaisia yhdenvertaisesti. Työeläkejärjestelmässä eläkekatottomuus on keskeinen periaate, kaikesta ansiotyöstä tulee kertyä eläkettä. Eläkekatottomuus vahvistaa työeläkkeitä, kun myös suurituloisten halukkuus maksaa eläkemaksuja varmistetaan. Suomessa maksu ja eläkkeet määräytyvät kaikille samojen periaatteiden mukaisesti. Näistä periaatteista on syytä pitää jatkossakin kiinni. Eläkekaton käyttöönotto voisi vaikutukset huomioon ottaen enemmänkin heikentää kuin lisätä luottamusta eläkejärjestelmään.

Lisätietoa eläkekatosta löytyy Telan sivuilta:
http://www.tela.fi/elakekatto