Työsuhteen sisäiset yrittäjät

Hanna Hänninen 7.1.2016
Varma ryhtyi syksyllä yhdessä Demos Effectin kanssa perehtymään aiheeseen nuoret ja työ. Halusimme saada aiheeseen nimenomaan nuorten omaa näkemystä siitä, mitä nuoret ajattelevat työelämästä, sen muutoksesta ja mitä toiveita heillä on tulevaisuuden varalle. Y-sukupolven edustajille – siis 80- ja 90-luvuilla syntyneille – työelämä näyttäytyy varsin erilaisena kuin 80-luvulla nuoruuttaan eläneelle X-sukupolvelle taikka suurten ikäluokkien edustajalle.

Esimies on valmentaja

Eri sukupolvet kohtaavat työelämässä erilaisia haasteita, joihin vaikuttavat yhteiskunnan tilanne ja kulloinkin ajankohtaiset arvot, ilmiöt ja normit. Projektimme aikana luin mm. eri sukupolvien työelämäongelmia ja selviytymiskeinoja käsittelevää tutkimusta*, jossa havaittiin, että Y-sukupolven työelämässä korostuvat työn polarisaatio ja jakautuminen suorittavaan ja asiantuntijaluokkaan, työn muuttunut organisointi sekä se, että työ ei enää välttämättä ole paikkaan tai aikaan sidottua. Lisäksi korostuvat teknologiaohjautuvuus, monenlaiset työsuhteet ja roolit sekä kaiken muutoksen myötä syntynyt yksinäisyyden vaara ja epävarmuus.
 
Näiden teemojen ympärillä olivat myös Varman joulukuussa järjestämän työpajan nuoret osaajat, työnantajat sekä töiden välillä olevat. Havainnoissa ja keskusteluissa korostuivat erityisesti esimiestyöhön liittyvät vaatimukset. Nuoret kaipaavat aktiivista, osallistuvaa ja kuuntelevaa esimiestä. Tältä osalta nuoret erityisesti haastavat perinteisen käsityksen esimiestyöstä. Samaan johtopäätökseen päätyi myös Kultalahti väitöksessään**: Esimies on Y-sukupolven mielestä henkilökohtainen valmentaja, joka palautteen ja vastuiden kautta auttaa häntä paitsi nykyisessä työssä, myös koko työuralla.

Joustavuus ja kehittymismahdollisuudet tärkeitä

Työelämän epävarmuudesta huolimatta nuoret luottavat yhä voimakkaasti omaan osaamiseensa ja pärjäämiseensä. Työura ymmärretään kehittymispolkuna, palapelinä, joka koostuu useista erilaisista ja erityyppisistä töistä. Itse asiassa nuorilta nousi kovaa kritiikkiä isoja työnantajia kohtaan siitä, että nämä eivät tarjoa kehittymismahdollisuuksia nuorille. Isot organisaatiot koetaan kömpelöinä, kankeina ja ei niinkään houkuttelevina. Tässä onkin työnantajille haastetta kerrakseen.
 
Ennen kaikkea nuoret kaipaavat joustavuutta, työn sisällöllistä merkitystä ja kehittymismahdollisuuksia. Jämähtäminen tiettyyn työhön tai tehtävään ei ole toivottua, vaan ennemminkin kauhuskenaario. Vastapainona haasteiden etsimiselle nuoret kuitenkin arvostavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen mahdollisuuksia. Työlle ei haluta uhrata kaikkea. Myös työn sisällöllinen arvostus korostuu palkkaa enemmän.
 
Koska kehittyminen ja haasteet ovat nuorten toiveissa, työpajassa pohdittiin paljon sitä, miten epätyypillisten työsuhteiden yleistyessä nuorten osaaminen ja potentiaali voidaan hyödyntää. Miten juuri minä voin näyttää osaamiseni tai miten esimies löytää potentiaalini?
 
Esimerkiksi lyhyessä määräaikaisessa työssä on hankalaa päästä näyttämään kaikki taitonsa ja markkinoida osaamistaan. Ehkä osin tästä syystä nuorten ajattelussa korostuu tietynlainen uusi yrittäjyyden käsitys työsuhteessa. Pätkätyöt koetaan polkuna kohti suurempaa kokonaisuutta, joka vaatii aktiivista yrittämistä, markkinointia sekä omien taitojen kasvattamista. Nuoret haluavat haasteita ja kehittymisen mahdollisuuksia, jotka vievät heitä eteenpäin urapolulla. Haasteita nousee siinä, miten työnantajat voivat tähän vastata ja sitouttaa myös nuoria osaajia heidän moninaisilla, yrittäjämäisillä työpoluillaan.
 
Toiveet ja tavoitteet ovat sukupolvesta riippuen erilaisia, joten haasteena on ymmärryksen lisääminen, kuunteleminen ja esiin nousevien ideoiden toteuttaminen siten, että ne saadaan sopivana kombona jalkautettua työelämään. Toteutettu työpaja oli loistava avaus tematiikkaan ja oli todella mielenkiintoista saada olla siinä mukana, juuri sen kankean ison työnantajan edustajana. Tässä onkin jo esimerkkiä siitä, että kyllä kankeakin voi toimia monella tavalla ketterästi.
 
Aiheeseen liittyvää: 
 
 
*Järvensivu, A., Nikkanen, R. & Syrjä, S. (toim.) 2014. Työelämän sukupolvet ja muutoksessa pärjäämisen strategiat.  Tampere University Press.
 
**Kultalahti, S. 2015. "It’s so nice to be at work!". Adopting different perspectives in understanding Generation Y at work. Vaasan yliopisto, Acta Wasaensia.

Hanna Hänninen

Hanna Hänninen

Hanna Hänninen on Varman kuntoutusasiantuntija ja valtiotieteiden maisteri, joka ei malta lopettaa opiskelua. Hän opiskelee tällä hetkellä työn ohessa yhteisöviestintää ja suorittaa myös henkilöstöjohtamisen sivuaineopintoja.

Hanna Twitterissä @varma_tweet Varma LinkedInissä