Tietosuoja

Henkilötietojen suoja

Varma hoitaa työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaista eläketurvaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi Varma ylläpitää ja käsittelee henkilötietoja vakuutetuista ja eläkkeensaajista. Työeläkejärjestelmän henkilötietojen käsittelyä koskevia määräyksiä on työntekijän eläkelaissa (TyEL) ja muussa vakuutus- ja vakuutusyhtiölainsäädännössä.

Mitä tietoja Varma kerää?

Keräämme henkilötietoja vakuutuksenottajilta eli työnantajilta ja yrittäjiltä, vakuutetuilta sekä eläkkeenhakijoilta ja -saajilta sekä sellaisista viranomaisrekistereistä, joihin Varmalla on laillinen käyttöoikeus.

Varma rakennuttaa osana sijoitustoimintaansa vuokra-asuntoja ja myöntää asiakasluottoja. Vuokraustoiminnassa kerätään henkilötietoja asunnon hakijoista ja vuokralaisista. Vuokra-asunnon sekä luotonhakijoiden itse ilmoittamien tietojen lisäksi Varma tarkistaa heidän luottotietonsa. Lainarekisteriin kerätään henkilötietoja henkilöasiakkaista sekä takaajista.

Keräämme henkilötietoja vain edellä mainittuihin tarkoituksiin ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen. Pyrimme varmistamaan, että tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja ajantasaisia.

Varman eläkevakuutustoiminnassa, huoneistojen vuokrauksessa ja luotonannossa käytetään tunnisteena henkilötunnusta. Eläkeratkaisutoiminnassa sekä sosiaalisin perustein vuokralaisia valittaessa voidaan käsitellä myös arkaluonteisia kuten esimerkiksi terveydentilaa koskevia tietoja.

Asiakaspuheluiden ja Chat-palvelua koskevien tietojen tallentaminen laadun kehittämiseksi

Asiakaspalvelunumeroihimme tulevia asiakaspuheluita tallennetaan asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi. Koulutuskäyttöön tarkoitetuista puheluista poistetaan henkilön tunnistetiedot. Chat-palveluumme tulevia keskusteluja tallennetaan laadun kehittämiseksi tilastointitarkoituksiin.

Puhelu- ja Chat-palvelutietojen tallentaminen tapahtuu tietoturvallisesti ja henkilötietolain mukaisesti. Tietoja käsitellään Varmaa sitovien säännösten mukaisesti eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin. Tarkemmin asiasta kerrotaan rekisteriselosteessa

Itseään koskevat tiedot voi tarkistaa

Rekisteriselosteet Varman omistamista henkilörekistereistä ovat nähtävissä paitsi näillä sivuilla myös yhtiön neuvontapisteessä osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki. Kaikilla, joiden henkilötietoja on yhtiön ylläpitämissä rekistereissä, on oikeus henkilötietolain mukaisesti tarkistaa itseään koskevat tiedot ja pyytää mahdolliset virheelliset tiedot korjattaviksi.

Tietojen luovuttaminen muille

Rekistereissämme olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi Eläketurvakeskukselle ja muille lakisääteisen eläke- ja muun sosiaaliturvan toteuttajille. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain nojalla. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan käyttää kulloinkin voimassa olevien tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti suoramarkkinointiin, ellei rekisteröity ole sitä erikseen kieltänyt. Varma voi vakuutuksenottajille, vakuutetuille ja/tai eläkkeensaajille suunnatussa palvelutoiminnassaan käyttää alihankkijoita, joille esim. postitusta varten voidaan luovuttaa osoitetietoja.  Alihankkijoilta edellytetään vaitiolositoumuksen antamista. Varma voi luovuttaa henkilötietoja sosiaaliturvasopimusmaiden viranomaisille myös Euroopan Unionin ulkopuolelle silloin kun on kyseessä työeläketurvan toteuttaminen.

Varmassa tiedot ovat turvassa

Henkilöstöämme koskee vaitiolovelvollisuus lain nojalla. Lisäksi Varman henkilöstö antaa osana työsopimustaan vaitiolositoumuksen.

Varma ylläpitää sisäisessä tietoverkossaan korkeatasoista tietoturvaa. Henkilötietojen siirtämiseen yleisessä tietoverkossa käytetään riittävän turvallista, asianmukaista salaustekniikkaa.

Yhtiön verkkopalvelusivuilla voi olla linkkejä muiden ylläpitämille sivuille. Varma ei vastaa näiden sivujen ylläpitäjien toiminnasta.

EU-tietosuoja-asetus

EU-alueella alkaa uuden tietosuoja-asetuksen soveltaminen 25.5.2018. Varmassa valmistaudutaan asetukseen kehittämällä toimintatapoja niin, että ne ovat uuden asetuksen mukaisia. Myös tietosuojaan liittyviä tietojärjestelmätöitä on työn alla.

Varman rekisterinpitäjänä edellyttää, että sen henkilötietoja käsittelevät sopimuskumppanit käsittelijän roolissa noudattavat EU:n tietosuoja-asetusta. Tämä toteutetaan joko sopimalla tietojenkäsittelystä osana sopimusjärjestelyä tai selventävällä lausumalla

Selventävä lausuma EU-tietosuoja-asetuksen vaikutuksista (pdf)