Information om coronavirussituationen

Vi har sammanställt ett informationspaket med aktuell information om coronavirusets konsekvenser för Varmas kunder.

ArPL-försäkring

Som vår ArPL-kund har du möjlighet att ansöka om mer betalningstid för dina ArPL-avgifter. För den förlängda betalningstiden uppbärs dröjsmålsränta.

Navigeringsinstruktioner: Logga in på vår onlinetjänst – välj ArPL-försäkring – välj Fakturor för ArPL-avgifter – Välj försäkringen som begäran gäller – klicka Be om betalningstid längst ner på sidan – välj önskad betalningstid – klicka på Skicka.

Om du använder Palkka.fi för att sköta dina arbetsgivaravgifter kan du ansöka om betalningstid genom att välja Räkning skickad av arbetspensionsförsäkringsbolag som faktureringssätt. Valet finns under arbetsgivarens uppgifter i Palkka.fi. Valmöjligheten finns endast i företagsgränssnittet och kräver ett FO-nummer.

FöPL-försäkring

 1. Som FöPL-kund hos oss kan du ansöka om betalningstid för dina FöPL-avgifter. För den förlängda betalningstiden uppbärs dröjsmålsränta (8 %). Du kan begära om betalningstid per telefon 010 192 101, via chatten eller i vår onlinetjänst.
 2. Om villkoren uppfylls kan du använda din rätt till flexibilitet och betala en 10–20 procent lägre försäkringsavgift. Sänkningen minskar inte dagpenningen från FPA.

  Läs mer Flexibla FöPL-avgifter

  Ansök om flexibel betalning i vår onlinetjänst
 3. Du kan be om att ändra FöPL-avgifternas förfallomånader. Kom ihåg, att hälften av årets FöPL-avgifter ska förfalla före 1.8.2020.

Om din affärsverksamhet minskar permanent eller betydligt under en längre tid kan du minska FöPL-försäkringens arbetsinkomst. Om du minskar din arbetsinkomst, sänks FöPL-avgiften.

Enklast gör du ändringen via vår onlinetjänst

Observera att en lägre arbetsinkomst kan sänka dagpenningen från FPA om du blir sjuk eller försatt i karantän. Det kan även påverka din rätt till arbetslöshetsskydd. För att ha rätt till arbetslöshetsdagpenning som företagare måste din arbetsinkomst uppgå till minst 13 076 € om året. Om du tillhör SYT-kassan, kom ihåg att också meddela dem om ändringen av arbetsinkomsten.

Om ditt arbete som företagare avbryts för en längre tid eller om du tills vidare arbetar väldigt lite kan du säga upp din FöPL-försäkring. Uppsägningen kan vid behov göras retroaktivt. Uppsägning av FöPL-försäkringen innebär även att företagarens olycksfallsförsäkring upphör. Kom ihåg att meddela ditt olycksfallsförsäkringsbolag om att din FöPL-försäkring har upphört.

Försäkringens sista giltighetsdag är din sista arbetsdag.

Gör en uppsägningsbegäran via vår onlinetjänst

Från och med den 8 april 2020, företagare ska temporärt kunna få arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och överraskande nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Det är möjligt att få arbetsmarknadsstöd retroaktivt från och med den 16 mars 2020 om företagaren har registrerat sig som arbetssökande senast den 15 april 2020.

Betalning av arbetsmarknadsstöd förutsätter att personen anmäler sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån och att ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om hens rätt till arbetsmarknadsstöd ges till Fpa. Lagen gäller till den 30 juni 2020.

Erhållandet av arbetsmarknadsstöd förutsätter inte att företagsverksamheten upphör eller att FöPL-försäkringen avslutas. Förmånen kan beviljas också till en företagare som har avslutat sin FöPL-försäkring på grund av coronaepidemin.

Läs mer om ändringar till utkomstskydd för arbetslösa i arbets- och näringsministeriets pressmeddelande

Sjuk eller i karantän

Med karantän avses en situation där en anställd har förordnats att utebli från sitt arbete för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom, till exempel coronaviruset. Dagpenning utbetalas enligt lagen om smittsamma sjukdomar även till vårdnadshavare för barn under 16 år om barnet har försatts i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan bedriva företagsverksamhet. FPA beviljar dagpenning enligt lagen om smittsamma sjukdomar till företagare som försatts i karantän utifrån ett läkarbeslut. Dagpenningens storlek grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten.

Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom på FPA:s webbsidor

En företagare som insjuknat i coronaviruset kan ansöka om sjukdagpenning från FPA för den tid som hon eller han är förhindrad att bedriva företagsverksamhet. För att få sjukdagpenning krävs alltid att sjukdomen konstaterats med läkarintyg.

Läs mer om sjukdagpenningen på FPA:s webbsidor

Sjukdagpenningens storlek grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten och beräknas utifrån en granskningsperiod på 12 kalendermånader före den kalendermånad då rätten till dagpenningen börjar. Att höja arbetsinkomsten i sista stund påverkar i regel inte dagpenningens storlek. Förändringar som inte gäller själva företagsverksamheten, såsom virusepidemier, kan inte ligga till grund för en höjning av arbetsinkomsten.

Läs mer om sjukdagpenningen på FPA:s webbsidor

Regeringens åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset påverkar nästan alla finländares liv. Regeringen rekommenderar exempelvis att undvika onödig vistelse på allmänna platser och att företag ställer in fritids- och sportaktiviteter. Tyvärr orsakar åtgärderna inkomstbortfall för många företagare och kan innebära en väldigt tuff ekonomisk situation under de närmaste månaderna.

I dessa fall handlar det dock inte om inkomstbortfall på grund av karantän eller sjukdom. Det handlar i regel inte heller om ett sådant bindande myndighetsförordnande som direkt gäller en försäkrad affärsverksamhet eller en fastighet där evenemanget hålls. Ett sådant förordnande är till exempel om myndigheterna förbjuder användningen av en fastighet för att förhindra spridningen av smittsam sjukdom.

Ett bindande myndighetsförordnande är vanligen en förutsättning för att skadeförsäkringsbolaget skall kan ersätta ekonomiska förluster orsakade av ett avbrott i affärsverksamheten. Även omfattningen av försäkringsskyddet är avgörande. Vid frågor som berör omfattningen av din olycksfallsförsäkring och eventuell rätt till ersättning kan du vända dig till ditt eget olycksfallsförsäkringsbolag.

Handläggning av pensionsansökningar och utbetalning av pensioner

Arbetspensionerna för den privata sektorn betalas för närvarande till största del med arbetspensionsavgifter som uppbärs av dem som arbetar. Om epidemin leder till omfattande permitteringar eller uppsägningar kan arbetspensionsavgifterna som uppbärs bli mindre än vad som ursprungligen uppskattats. I en sådan situation skulle pensionssystemets buffertfonder användas i större grad.

Hur påverkas pensionsskyddet av en permittering eller uppsägning?

Eftersom ingen lön betalas ut tjänar man inte in pension på lönen under permitteringen. Via den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut av arbetslöshetskassan tjänar man dock in en del pension. Den pension som tjänas in under tiden med inkomstrelaterad dagpenning är lägre än den pension som tjänas in på arbetsinkomst, eftersom den pensionsgrundande inkomsten är 75 procent av den inkomst som används som grund för dagpenningen. Undantag: pension tjänas inte in på den inkomstrelaterade dagpenningen om personen samtidigt får invalidpension.

När anställningsförhållandet upphör, upphör också intjänandet av pension på inkomsten. Man tjänar dock fortfarande in pension på den inkomstrelaterade dagpenningen.

Äldre arbetstagare kan få arbetslöshetsdagpenning fram till det att ålderspensionen börjar eller till 65 års ålder (tilläggsdagar för arbetslöshetsdagpenning). För att en person ska ha rätt till tilläggsdagar förutsätts att

 • hen har haft arbete som omfattats av pensionsförsäkring i minst 5 år av de senaste 20 åren och
 • om personen är född åren 1957–1960 måste hen ha fyllt 61 år innan maximitiden på 500 dagar för arbetslösdagpenningen uppnås, eller om hen är född 1961 eller senare måste hen ha fyllt 62 år innan maximitiden för arbetslöshetsdagpenning uppnås.

Maximitiden på 500 dagar uppnås på ungefär två år.

Deltidspension ersattes med partiell ålderspension 2017. Deltidspension betalas fortfarande ut i viss utsträckning. Om man är frånvarande från arbetet i över 6 veckor avslutas utbetalningen av deltidspension.

Den partiella ålderspensionen fortsätter betalas ut som normalt. Arbete är inte en förutsättning för att partiell ålderspension ska betalas ut. Partiell ålderspension påverkar inte den inkomstrelaterade dagpenningen. 

Invalidpensionen fortsätter betalas ut till samma belopp som tidigare. Det är inte obligatoriskt att arbeta vid sidan av delinvalidpensionen. Beloppet för delinvalidpensionen avdras från den inkomstrelaterade dagpenningen.

Rehabilitering

Kontakta vår rehabiliteringstjänst om

 • ditt rehabiliteringsprogram (arbetsprövning, arbetsträning, utbildning) har börjat och men måste avbrytas i över en månad eller helt och hållet på grund av karantän, permittering eller vård av barn medan skolorna och daghemmen är stängda
 • du inte kan påbörja ditt rehabiliteringsprogram
  dina studier eller din läroavtalsutbildning avbryts helt och hållet eller
 • du ser ut att bli klar med studierna senare på grund av coronaviruset.

Enklast kontaktar du våra rehabiliteringsexperter via vår onlinetjänst: Varma.fi>Logga in>Meddelanden och bilagor.