Gå till innehållet

Användarvillkor och datasäkerhet

Användarvillkor

Allmänna användarvillkor för Varmas webbsidor

Användningen av Varmas webbsidor samt (sidorna för) Varmas webb- och mobiltjänster förutsätter att användaren förbinder sig att iaktta dessa villkor. Läs villkoren innan du börjar använda sidorna. Varmas olika tjänster kan omfatta särskilda villkor som ska tillämpas utöver dessa villkor. På tjänster som används med bankkoder eller mobil-id tillämpas dessutom de allmänna villkoren för användning av sådana tjänster.

Sidorna samt den information och det material de innehåller är avsedda att användas i Finland.

Tjänsteleverantör

Huvudsaklig leverantör av tjänsterna på sidorna är Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, besöksadress: Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Postadress: PB 1, 00098 VARMA, FO-nummer: 0533297-9. Telefon 010 2440.

Ändringar

Varma förbehåller sig rätten att när som helst utan meddelande på förhand och av vilken orsak som helst ändra sidornas användarvillkor, layout, innehåll, tillänglighet och de tjänster som tillhandahålls på sidorna eller andra egenskaper på sidorna eller att lägga ner tjänsten. Varma har rätt att avbryta tjänsten i samband med service- och uppdateringsåtgärder.

Tjänsteleverantörens ansvar

Informationen och materialet på sidorna utgör inte ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för Varma. Närmare information om de produkter och tjänster som erbjuds fås av Varma.

Varma har eftersträvat att säkerställa att uppgifterna på sidorna är korrekta. Varma ansvarar dock inte för att innehållet på sidorna är korrekt eller felfritt. Informationen på sidorna är av allmän karaktär och Varma kan inte garantera att den är tillämplig på varje enskilt fall.

Varma ansvarar inte för skador, kostnader eller förluster som orsakas av användning av eller förhindrad tillgång till sidorna eller de digitala tjänsterna eller för skador i anslutning därtill. Varma ansvarar inte heller för skador som orsakas av eventuella störningar i datakommunikationen, datasystemfel, skadeprogram eller dataskyddsrisker. Varma garanterar inte att sidorna fungerar utan avbrott eller felfritt.

Information som produceras av tredje parter

Varma ansvarar inte för material som produceras av en tredje part och som sidorna eventuellt länkar till.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för sin aktivitet via sidorna, för att de uppgifter han eller hon gett är korrekta och för att uppgifterna når fram. Användaren försäkrar och ansvarar för att han eller hon inte lägger ut lagstridigt eller osakligt material på dessa sidor.

Användaren ska med alla rimliga medel försäkra sig om att det material som han eller hon skickar inte innehåller virus eller är skadligt på andra sätt.

Immateriella rättigheter

Varma innehar äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till sidorna om inget annat särskilt anges. Alla rättigheter till sidorna och deras innehåll förbehålls. Det är förbjudet att publicera, kopiera, flytta eller ändra sidorna eller layouten utan tillstånd av rättsinnehavaren, med undantag av att spara material på datorn eller ta en utskrift för personligt bruk. Materialet får citeras i enlighet med upphovsrättslagen. När material citeras ska källan alltid uppges.

Användaren behåller rättigheterna till innehåll som producerats av användaren för publicering på bloggen. Användaren ger dock Varma permanent rätt att avgiftsfritt kopiera innehållet samt publicera och göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Varma kan ändra innehållet i den utsträckning som behövs för att utöva ovanstående rättighet. Varma kan överföra dessa rättigheter vidare. Användaren ansvarar för att innehållet kan användas och vid behov publiceras utan att bryta mot tredje parters upphovsrätt eller andra rättigheter.

Personuppgifter

Varma behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och lagen om pension för arbetstagare och ser till skyddet av sekretessen vid behandlingen av personuppgifter. I tjänster som förutsätter registrering sparas de insamlade användaruppgifterna i Varmas personregister och används endast för de syften som anges i registerbeskrivningarna. När en servicehändelse förutsätter det sparar Varma meddelanden för att säkerställa deras innehåll. Varma överlåter uppgifter som bolaget besitter till utomstående endast med personens samtycke eller med stöd av lagen. Registerbeskrivningar enligt data protection legislation och närmare information om skyddet av personuppgifter finns på sidorna.

E-post

Vi kan inte garantera sekretessen för e-postmeddelande som skickats öppet över internet. Användarna ska undvika att skicka personuppgifter eller annan konfidentiell information till Varma i vanliga e-postmeddelanden. Du kan skicka krypterade e-postmeddelanden till Varma via meddelandefunktionen under avsnittet Kontaktuppgifter.

Varma ansvarar inte för eventuella skador som beror på att meddelanden har skickats öppet över internet.

Meddelanden som skickas via Varmas digitala e-tjänster förmedlas med hjälp av en säker och för ändamålet avsedd krypteringsteknik.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen utövar tillsyn över Varmas försäkringsverksamhet. Kontaktuppgifterna är: 
Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors. Telefon 010 831 51.

Tillämplig lag

På dessa villkor tillämpas Finlands lag.

Insamling av uppgifter i samband med besök på webbplatsen med hjälp av kakor (cookies)

Nuvarande val: Alla kakor har godkänts Analytiska kakor har inaktiverats Inget alternativ har valts. För att använda webbplats, välj ett av alternativen.

På våra webbsidor används kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som lagras på din terminalutrustning och sparar uppgifter om ditt besök på sidan. Med hjälp av kakor kan Varma förbättra sidornas användbarhet, samla in statistik om användningen och rikta innehåll till dig. I kakor sparas också så kallad personifierad information om vilka sidor du har besökt.

Information som sparas i kakor är användarens IP-adress, klockslag för besöket, vilka sidor som besökts, typ av webbläsare samt den webbadress och server från vilken användaren besökt Varmas sidor.

Godkänn kakor

När du använder sidorna godkänner du att Varma samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om sidornas användning, trafik och händelser samt annan statistik. Varma kan också skaffa sådan information av pålitliga tredje parter. Denna typ av information kan inte användas för att identifiera enskilda personer.

Inaktivering av kakor

Du kan förhindra att analyskakor sparas genom att klicka på knappen En hyväksy analytiikkaevästeitä (Jag godkänner inte analyskakor). I praktiken avslutas uppföljningen först när du går vidare till nästa sida och sidan uppdateras. Efter det sparas analyskakor inte längre i webbläsaren när sidan laddas.

Du kan inaktivera alla kakor via webbläsarens datasäkerhetsinställningar. Observera att vissa kakor kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera på rätt sätt. Kakorna måste vara aktiverade när du loggar in i de av Varmas tjänster som kräver inloggning.

Du kan också ställa in webbläsaren så att den meddelar när kakor kommer att lagras, varefter du kan tillåta eller vägra detta.

Du kan läsa mer om kakor och säker användning av webbtjänster på Kommunikationsverkets webbplats.

Enligt 205 § i informationssamhällsbalken får tjänsteleverantören registrera kakor eller annan information om användning av tjänster på användarens terminalutrustning och använda informationen, om användaren har gett sitt samtycke till detta och om tjänsteleverantören ger användaren begriplig och fullständig information om syftet med registreringen och användningen.

Externa tjänster som använder kakor på webbplatsen

Dessa tjänster samlar in information anonymt och lagrar inte några personuppgifter.

Följande externa tjänster som utnyttjar kakor har anslutits till webbplatsen:

Adform samlar in information om effekterna av reklam och användarnas beteende i anslutning till reklam. Informationen används också för riktad reklam som baserar sig på användarens intressen.

Google AnalyticsHotjar, HubSpot och Matomo används för att följa upp webbplatsens användning och användningssätt. Tjänsterna lagrar bland annat uppgifter om antalet besökare och besökets längd på olika sidor.

Google Tag Manager används för att hantera utplaceringen av kakor på sidan.

Webbplatsen använder även Facebook Pixel och LinkedIn Insight Tag. Dessa kakor gör det möjligt att visa riktad reklam för webbplatsens besökare och följa upp reklamens effekter. Varma kan dock inte identifiera enskilda besökare på webbplatsen.

Läs mer:
Facebook Pixel
LinkedIn Insight Tag
 

Dataskydd och datasäkerhet

Beaktande av dataskyddet och datasäkerheten ingår i Varmas ansvarsarbete.

Med dataskydd avses integritetsskydd i behandling av personuppgifter. Genom dataskyddet säkerställer vi att uppgifter hålls konfidentiella, skyddar personuppgifter från skadlig användning och förhindrar att personer som inte har rätt till personuppgifter får tillgång till dem.

Datasäkerhet omfattar alla administrativa åtgärder och tekniska lösningar som används för att skydda uppgifter om personer och annan känslig information. Genom datasäkerhet säkerställer vi att information endast är tillgänglig för dem som har rätt till den när de behöver den, och att informationen är i rätt form och inte har förändrats.

Varmas verksamhet regleras av EU:s dataskyddsförordning (GDPR), som kompletteras av den nationella dataskyddslagen. Bestämmelser om dataskydd finns också bland annat i offentlighetslagen och arbetspensionslagen.

Hos Varma är uppgifterna i tryggt förvar

Alla som är anställda hos eller arbetar för Varma är skyldiga att följa anvisningarna och lagstiftningen kring datasäkerhet. Vi säkerställer detta exempelvis genom regelbundna utbildningar för att trygga tillräcklig kompetens.

Våra anställda har tystnadsplikt enligt lagen. Dessutom ger Varmas anställda en tystnadsförbindelse som en del av sitt arbetsavtal.

Datasäkerheten i Varmas interna datanät är hög. När personuppgifter överförs i det öppna nätet används trygg och lämplig krypteringsteknik.

På Varmas webbplats kan det finnas länkar till sidor som andra administrerar. Varma svarar inte för verksamheten hos administratörerna av dessa sidor.

Dataskydd

Skydd av personuppgifter

Varma sköter pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pension för företagare (FöPL). För fullgörandet av denna uppgift lagrar och behandlar Varma personuppgifter om de försäkrade och pensionstagarna.

Bestämmelser om handläggningen av personuppgifter inom arbetspensionssystemet finns i lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och den övriga lagstiftningen om försäkringar och försäkringsbolag.

Vilka uppgifter samlar Varma in?

Varma samlar in personuppgifter av sina försäkringstagare, dvs. arbetsgivarna och företagarna, de försäkrade samt av pensionssökandena och pensionstagarna. Uppgifter fås även via de myndighetsregister som bolaget enligt lag har rätt att använda. Vi kan med ditt samtycke även spara dina personuppgifter för olika syften. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett återkallat samtycke påverkar inte lagligheten för behandlingen av personuppgifter innan samtycket återkallades.

Inom ramen för sin placeringsverksamhet låter Varma bygga hyresbostäder och beviljar kundkrediter. Inom uthyrningsverksamheten samlas personuppgifter in av bostadssökande och hyresgäster. Utöver de uppgifter som sökande av hyresbostäder och krediter själva uppger kontrollerar Varma deras kredituppgifter. I låneregistret samlas personuppgifter om privatkunder och borgensmän.

Vi samlar in personuppgifter endast för ovan nämnda ändamål och endast i nödvändig utsträckning. Vi strävar efter att säkerställa att uppgifterna är korrekta, fullständiga och aktuella.

I Varmas pensionsförsäkringsverksamhet, uthyrning av lägenheter och kreditgivning används personbeteckningen för identifiering. I arbetet med pensionsbeslut samt vid valet av hyresgäster på sociala grunder behandlas också konfidentiella uppgifter, till exempel uppgifter om personernas hälsotillstånd.

Inspelning av kundsamtal och lagring av chatmeddelanden i syfte att utveckla kvaliteten

Kundsamtal till våra kundtjänstnummer spelas in för att vi ska kunna utveckla kundtjänstens kvalitet. Från samtal som görs i utbildningssyfte raderas alla personliga identifikationsuppgifter. Meddelanden till vår chattjänst lagras för statistiska ändamål i syfte att utveckla kvaliteten.

Lagringen av samtals- och chatuppgifter sker datasäkert i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Uppgifterna behandlas enligt bestämmelser som binder Varma och de används inte för andra ändamål. Läs mer om behandling av dina personuppgifter hos Varma.

Man kan kontrollera sina egna uppgifter

Registerbeskrivningar av de personregister som Varma äger finns till påseende både på dessa sidor och vid bolagets kundtjänst på adressen Sundholmsstranden 11, Helsingfors. De personer vars personuppgifter finns i de register som bolaget för har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv samt att be om att eventuella fel rättas.

Utlämnande av uppgifter till andra

Personuppgifter från våra register kan utlämnas till exempel till Pensionsskyddscentralen och övriga instanser som verkställer lagstadgat pensionsskydd och social trygghet. Till myndigheterna utlämnas uppgifter med stöd av lagen. Vi lämnar inte ut uppgifterna till utomstående. Informationen kan användas för direktmarknadsföring enligt gällande bestämmelser om dataskydd och behandling av personuppgifter om inte den registrerade separat har förbjudit det. Uppgifterna kan behandlas av Varmas underleverantörer. Underleverantörerna förutsätts ingå en sekretessförbindelse och personuppgifterna skyddas genom avtal. När det är fråga om verkställande av pensionsskyddet kan Varma utlämna personuppgifter till myndigheter i länder med avtal om social trygghet även utanför Europeiska unionen.

Register över behandling

Register över behandling samt information till den registrerade i enlighet med dataskyddsförordningen

I vårt register över behandling enligt kraven i dataskyddsförordningen berättar vi hur Varma behandlar kundernas personuppgifter i sin verksamhet, på vilka grunder vi behandlar uppgifter, vilka uppgifter vi behandlar, hur länge uppgifterna lagras, till vem uppgifterna lämnas ut och hur vi garanterar behandlingens säkerhet.

Läs registren över behandling enligt kraven i dataskyddsförordningen

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();