Sökresultat

Inga resultat "{{searchTerm}}"

Användarvillkor och datasäkerhet

Användarvillkor

Användningen av Varmas webbsidor samt (sidorna för) Varmas webb- och mobiltjänster förutsätter att användaren förbinder sig att iaktta dessa villkor. Läs villkoren innan du börjar använda sidorna. Varmas olika tjänster kan omfatta särskilda villkor som ska tillämpas utöver dessa villkor. På tjänster som används med bankkoder eller mobil-id tillämpas dessutom de allmänna villkoren för användning av sådana tjänster.

Sidorna samt den information och det material de innehåller är avsedda att användas i Finland.

Tjänsteleverantör

Huvudsaklig leverantör av tjänsterna på sidorna är Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, besöksadress: Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Postadress: PB 1, 00098 VARMA, FO-nummer: 0533297-9. Telefon 010 2440.

Ändringar

Varma förbehåller sig rätten att när som helst utan meddelande på förhand och av vilken orsak som helst ändra sidornas användarvillkor, layout, innehåll, tillänglighet och de tjänster som tillhandahålls på sidorna eller andra egenskaper på sidorna eller att lägga ner tjänsten. Varma har rätt att avbryta tjänsten i samband med service- och uppdateringsåtgärder.

Tjänsteleverantörens ansvar

Informationen och materialet på sidorna utgör inte ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för Varma. Närmare information om de produkter och tjänster som erbjuds fås av Varma.

Varma har eftersträvat att säkerställa att uppgifterna på sidorna är korrekta. Varma ansvarar dock inte för att innehållet på sidorna är korrekt eller felfritt. Informationen på sidorna är av allmän karaktär och Varma kan inte garantera att den är tillämplig på varje enskilt fall.

Varma ansvarar inte för skador, kostnader eller förluster som orsakas av användning av eller förhindrad tillgång till sidorna eller de elektroniska tjänsterna eller för skador i anslutning därtill. Varma ansvarar inte heller för skador som orsakas av eventuella störningar i datakommunikationen, datasystemfel, skadeprogram eller dataskyddsrisker. Varma garanterar inte att sidorna fungerar utan avbrott eller felfritt.

Information som produceras av tredje parter

Varma ansvarar inte för material som produceras av en tredje part och som sidorna eventuellt länkar till.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för sin aktivitet via sidorna, för att de uppgifter han eller hon gett är korrekta och för att uppgifterna når fram. Användaren försäkrar och ansvarar för att han eller hon inte lägger ut lagstridigt eller osakligt material på dessa sidor.

Användaren ska med alla rimliga medel försäkra sig om att det material som han eller hon skickar inte innehåller virus eller är skadligt på andra sätt.

Immateriella rättigheter

Varma innehar äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till sidorna om inget annat särskilt anges. Alla rättigheter till sidorna och deras innehåll förbehålls. Det är förbjudet att publicera, kopiera, flytta eller ändra sidorna eller layouten utan tillstånd av rättsinnehavaren, med undantag av att spara material på datorn eller ta en utskrift för personligt bruk. Materialet får citeras i enlighet med upphovsrättslagen. När material citeras ska källan alltid uppges.

Personuppgifter

Varma behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och lagen om pension för arbetstagare och ser till skyddet av sekretessen vid behandlingen av personuppgifter. I tjänster som förutsätter registrering sparas de insamlade användaruppgifterna i Varmas personregister och används endast för de syften som anges i registerbeskrivningarna. När en servicehändelse förutsätter det sparar Varma meddelanden för att säkerställa deras innehåll. Varma överlåter uppgifter som bolaget besitter till utomstående endast med personens samtycke eller med stöd av lagen. Registerbeskrivningar enligt personuppgiftslagen och närmare information om skyddet av personuppgifter finns på sidorna.

Varma får samla in, behandla och analysera uppgifter om användningen av sidorna, trafiken, händelserna och andra statistiska uppgifter om sidorna. Varma får också skaffa sådan information av tillförlitliga tredje parter. Informationen får inte återföras så att den rör en enskild, identifierbar person.

E-post

Sekretessen för e-postmeddelanden som skickas via en oskyddad förbindelse kan inte garanteras. Användarna ska undvika att skicka personuppgifter eller andra konfidentiella meddelanden till Varma per e-post.

Varma har rätt att på användarens begäran skicka uppgifter per e-post till den e-postadress som användaren uppgett. Varma ansvarar inte för skador som orsakas av meddelanden som sänds via en oskyddad förbindelse.

Meddelanden som sänds via de elektroniska försäkringsmappar som Varma administrerar är SSL-skyddade.

Cookies

Varma använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och samla in statistik över användningen. När du använder Varmas sidor godkänner du användningen av cookies.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen utövar tillsyn över Varmas försäkringsverksamhet. Kontaktuppgifterna är: 
Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors. Telefon 010 831 51.

Tillämplig lag

På dessa villkor tillämpas Finlands lag.

Datasäkerhet

Skydd av personuppgifter

Varma sköter pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pension för företagare (FöPL). För fullgörandet av denna uppgift lagrar och behandlar Varma personuppgifter om de försäkrade och pensionstagarna.

Bestämmelser om handläggningen av personuppgifter inom arbetspensionssystemet finns i lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och den övriga lagstiftningen om försäkringar och försäkringsbolag.

Vilka uppgifter samlar Varma in?

Varma samlar in personuppgifter av sina försäkringstagare, dvs. arbetsgivarna och företagarna, de försäkrade samt av pensionssökandena och pensionstagarna. Uppgifter fås även via de myndighetsregister som bolaget enligt lag har rätt att använda.

Inom ramen för sin placeringsverksamhet låter Varma bygga hyresbostäder och beviljar kundkrediter. Inom uthyrningsverksamheten samlas personuppgifter in av bostadssökande och hyresgäster. Utöver de uppgifter som sökande av hyresbostäder och krediter själva uppger kontrollerar Varma deras kredituppgifter. I låneregistret samlas personuppgifter om privatkunder och borgensmän.

Vi samlar in personuppgifter endast för ovan nämnda ändamål och endast i nödvändig utsträckning. Vi strävar efter att säkerställa att uppgifterna är korrekta, fullständiga och aktuella.

I Varmas pensionsförsäkringsverksamhet, uthyrning av lägenheter och kreditgivning används personbeteckningen för identifiering. I arbetet med pensionsbeslut samt vid valet av hyresgäster på sociala grunder behandlas också konfidentiella uppgifter, till exempel uppgifter om personernas hälsotillstånd.

Inspelning av kundsamtal för att utveckla servicens kvalitet

Kundsamtalen till våra kundservicenummer spelas in för att vi ska kunna utveckla vår kundservice. I de samtal som används i utbildningssyfte stryks personens identifieringsuppgifter. Samtalen spelas in med dataskyddad teknik och i enlighet med personuppgiftslagen. Inspelningarna behandlas inom ramen för den övriga lagstiftningen och används inte för andra ändamål. Närmare uppgifter om detta finns i registerbeskrivningen.

Man kan kontrollera sina egna uppgifter

Registerbeskrivningar av de personregister som Varma äger finns till påseende både på dessa sidor och vid bolagets kundtjänst på adressen Sundholmsstranden 11, Helsingfors. De personer vars personuppgifter finns i de register som bolaget för har enligt personuppgiftslagen rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv samt att be om att eventuella fel rättas.

Utlämnande av uppgifter till andra

Personuppgifter från våra register kan utlämnas till exempel till Pensionsskyddscentralen och övriga instanser som verkställer lagstadgat pensionsskydd och social trygghet. Till myndigheterna utlämnas uppgifter med stöd av lagen. Uppgifterna överlåts inte till utomstående och används inte för direkt marknadsföring. Inom ramen för sin service som riktar sig till försäkringstagare, försäkrade och/eller pensionstagare kan Varma anlita underleverantörer och adressuppgifter kan därför utlämnas till dem för till exempel postning. Underleverantörerna förutsätts ge en tystnadsförbindelse.

När det är fråga om verkställande av pensionsskyddet kan Varma utlämna personuppgifter till myndigheter i länder med avtal om social trygghet även utanför Europeiska unionen.

Hos Varma är uppgifterna i tryggt förvar

Våra anställda har tystnadsplikt enligt lagen. Dessutom ger Varmas anställda en tystnadsförbindelse som en del av sitt arbetsavtal. 

Datasäkerheten i Varmas interna datanät är hög. När personuppgifter överförs i det allmänna nätet används trygg, modern krypteringsteknik.

På bolagets webbplats kan det finnas länkar till sidor som andra administrerar. Varma svarar inte för verksamheten hos administratörerna av dessa sidor.