Datasäkerhet

Skydd av personuppgifter

Varma sköter pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pension för företagare (FöPL). För fullgörandet av denna uppgift lagrar och behandlar Varma personuppgifter om de försäkrade och pensionstagarna.

Bestämmelser om handläggningen av personuppgifter inom arbetspensionssystemet finns i lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och den övriga lagstiftningen om försäkringar och försäkringsbolag.

Vilka uppgifter samlar Varma in?

Varma samlar in personuppgifter av sina försäkringstagare, dvs. arbetsgivarna och företagarna, de försäkrade samt av pensionssökandena och pensionstagarna. Uppgifter fås även via de myndighetsregister som bolaget enligt lag har rätt att använda.

Inom ramen för sin placeringsverksamhet låter Varma bygga hyresbostäder och beviljar kundkrediter. Inom uthyrningsverksamheten samlas personuppgifter in av bostadssökande och hyresgäster. Utöver de uppgifter som sökande av hyresbostäder och krediter själva uppger kontrollerar Varma deras kredituppgifter. I låneregistret samlas personuppgifter om privatkunder och borgensmän.

Vi samlar in personuppgifter endast för ovan nämnda ändamål och endast i nödvändig utsträckning. Vi strävar efter att säkerställa att uppgifterna är korrekta, fullständiga och aktuella.

I Varmas pensionsförsäkringsverksamhet, uthyrning av lägenheter och kreditgivning används personbeteckningen för identifiering. I arbetet med pensionsbeslut samt vid valet av hyresgäster på sociala grunder behandlas också konfidentiella uppgifter, till exempel uppgifter om personernas hälsotillstånd.

Inspelning av kundsamtal och lagring av chatmeddelanden i syfte att utveckla kvaliteten

Kundsamtal till våra kundtjänstnummer spelas in för att vi ska kunna utveckla kundtjänstens kvalitet. Från samtal som görs i utbildningssyfte raderas alla personliga identifikationsuppgifter. Meddelanden till vår chattjänst lagras för statistiska ändamål i syfte att utveckla kvaliteten.

Lagringen av samtals- och chatuppgifter sker datasäkert i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna behandlas enligt bestämmelser som binder Varma och de används inte för andra ändamål. Mer information finns i registerbeskrivningen (på finska).

Man kan kontrollera sina egna uppgifter

Registerbeskrivningar av de personregister som Varma äger finns till påseende både på dessa sidor och vid bolagets kundtjänst på adressen Sundholmsstranden 11, Helsingfors. De personer vars personuppgifter finns i de register som bolaget för har enligt personuppgiftslagen rätt att kontrollera uppgifterna om sig själv samt att be om att eventuella fel rättas.

Utlämnande av uppgifter till andra

Personuppgifter från våra register kan utlämnas till exempel till Pensionsskyddscentralen och övriga instanser som verkställer lagstadgat pensionsskydd och social trygghet. Till myndigheterna utlämnas uppgifter med stöd av lagen. Informationen kan användas för direktmarknadsföring enligt gällande bestämmelser om dataskydd och behandling av personuppgifter om inte den registrerade separat har förbjudit det. Inom ramen för sin service som riktar sig till försäkringstagare, försäkrade och/eller pensionstagare kan Varma anlita underleverantörer och adressuppgifter kan därför utlämnas till dem för till exempel postning. Underleverantörerna förutsätts ge en tystnadsförbindelse. När det är fråga om verkställande av pensionsskyddet kan Varma utlämna personuppgifter till myndigheter i länder med avtal om social trygghet även utanför Europeiska unionen.

Hos Varma är uppgifterna i tryggt förvar

Våra anställda har tystnadsplikt enligt lagen. Dessutom ger Varmas anställda en tystnadsförbindelse som en del av sitt arbetsavtal. 

Datasäkerheten i Varmas interna datanät är hög. När personuppgifter överförs i det allmänna nätet används trygg, modern krypteringsteknik.

På bolagets webbplats kan det finnas länkar till sidor som andra administrerar. Varma svarar inte för verksamheten hos administratörerna av dessa sidor.