Fastigheter

Nya kontorslokaler till Fiskehamnen

Kom och planera dina egna kontorslokaler!

I den marina Fiskehamnen, invid Keskos huvudkontor K-campus, byggs år 2019 flexibla kontorslokaler för olika företags behov. Den moderna stadsdelen alldeles intill innerstaden har goda förbindelser och mångsidig service, såsom metrostation, centrums största köpcenter REDI och Slakthusets restauranger, på kort promenadavstånd.

Det finns sammanlagt cirka 10 000 kvadratmeter att hyra.

Kontakta: fastighetsutvecklare Benjamin Kalliola, tfn +358 500 99 66 88, benjamin.kalliola@varma.fi

Varma är en betydande finländsk fastighetsplacerare

Till Varmas fastighetsplaceringar hör förutom direkta fastighetsplaceringar även inhemska och internationella fastighetsfonder. Vi erbjuder också bra hyresbostäder till ett skäligt pris speciellt i olika tillväxtcentrum.

I egenskap av fastighetsplacerare med eget kapital har Varma gjort betydande fastighetsinvesteringar, och vi kommer också framöver att aktivt utveckla vårt fastighetsbestånd och förädla det för till exempel bostadsbruk. På så sätt stödjer Varma både näringslivet i Finland och arbete som utförs i Finland.

Varmas direkta fastighetsplaceringar finns i Finland. Tillgångarna är utspridda såväl geografiskt som på olika lokaltyper. Utöver hyresbostäder innehåller portföljen alla typer av lokaler med betoning på kontors- och affärslokaler.

Internationella placeringar

Värdet på Varmas internationella och inhemska fastighetsplaceringar via fonder uppgick 31.12.2017 till totalt 805 miljoner euro och avkastningen 1.1–31.12.2017 var 12 procent. Värdet på de internationella fastighetsfonderna var 664 miljoner euro. Merparten av våra fastighetsplaceringar, nästan 80 procent, finns i Finland.

De internationella placeringarna utgörs främst av diversifierade fastighetsfonder som kompletteras av bland annat fastighetsspecifika fonder och kollektiva investeringar. Våra internationella placeringar är främst inriktade på de största europeiska fastighetsmarknaderna Storbritannien, Frankrike och Tyskland samt Sverige.

Hög nyttjandegrad i fastighetsportföljen

Efter fjärde kvartalet, 31.12.2017, hade Varma 120 bostäder under uppbyggnad i huvudstadsregionen samt ett flertal bygg- och utvecklingsprojekt i planeringsfasen. I fråga om investeringar i affärslokaler satsar bolaget främst på att utveckla sina egna objekt samt på underhåll och renovering.

Utnyttjandegraden för fastigheterna har varit fortsatt god och 31.12.2017 var vakansgraden 7,0 procent.

Varma hyr ut mångsidiga kontors- och affärslokaler till företag av varierande typ och storlek. Den totala ytan för uthyrning i Varmas fastigheter uppgår till cirka 2 miljoner kvadratmeter, varav mer än hälften består av kontors- och affärslokaler. Cirka 60 % av fastigheterna finns i huvudstadsregionen. Varma äger 4053 hyresbostäder, varav 60 % i huvudstadsregionen.

Värdet på Varmas internationella och inhemska fastighetsplaceringar via fonder uppgick 31.12.2017 till totalt 805 miljoner euro och avkastningen 1.1–31.12.2017 var 12 procent.

Varma bygger nytt och utvecklar gammalt

Vi erbjuder företag skräddarsydda lokaler för deras specifika behov genom att utveckla våra fastigheter och satsa på nybyggen. Vi satsar också mycket på att uppföra hyresbostäder. Vårt nuvarande bestånd på cirka 4 000 bostäder kommer under de närmaste åren att öka med 100-200 nya bostäder per år.

Varma har flera fastighetsutvecklings- och byggprojekt på gång på olika håll i Finland. Värdet på byggnadsinvesteringarna uppgår till närmare 100 miljoner euro per år, och de har en betydande sysselsättningseffekt. Merparten av våra nuvarande projekt gäller bostadsbyggnad och renovering. Utöver nybyggnad och renovering utför vi i våra fastigheter fortlöpande mindre projekt för byggnadsunderhåll, energisparande eller ombyggnad enligt användarens behov.

Ansvarsfullhet och energisparande

Varma är en viktig samhällelig påverkare och Finlands största fastighetsplacerare. Vi har förbundit oss att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, PRI) och förbättra energieffektiviteten. Varma var ett av de första bolagen som anslöt sig till det nationella energieffektivitetsavtalet för lokaler och förband sig vid ett energisparmål på 6 % fram till 2016. Detta mål har redan nåtts och nya metoder utvecklas för att öka besparingen. I fråga om bostäder är vår ambition att uppnå en årlig energibesparing på minst 1 %.

Sparåtgärderna under 2011–2015 har minskat koldioxidfotavtrycket från Varmas fastigheter med 3 000 ton. Sparåtgärderna har inriktats på bl.a. belysning, ventilation och reglering av värmeöverföringen. Över 400 energisparande åtgärder har genomförts i cirka 70 av Varmas fastigheter och gett besparingar på cirka 0,7 miljoner euro årligen. Detta motsvarar den årliga energiförbrukningen i nästan 600 eluppvärmda egnahemshus.

Varma har förbundit sig till att beakta principen om ansvarsfullhet i sin placeringsverksamhet. Detta främjar såväl Varmas ambition att upprätthålla en förstklassig placeringskompetens som bolagets ställning som långsiktig pensionsplacerare.

Sparåtgärderna under 2011–2015 har minskat koldioxidfotavtrycket från Varmas fastigheter med 3 000 ton. Sparåtgärderna har inriktats på bl.a. belysning, ventilation och reglering av värmeöverföringen.