Vid sidan av Chile är Brasilien en ny marknad för oss. Jag förväntar mig en stark tillväxt i Latinamerika på 2020-talet, säger Päivi Leiwo.
Vid sidan av Chile är Brasilien en ny marknad för oss. Jag förväntar mig en stark tillväxt i Latinamerika på 2020-talet, säger Päivi Leiwo.

Internationell föregångare

21.4.2015

Brännar- och pumptillverkaren Oilon började sin verksamhet i ett garage. På fem årtionden har företaget vuxit till en internationellt erkänd specialist inom energi- och miljöteknik vars omsättning till 70 procent härrör från utlandet.

Oilon har nyligen levererat en helt ny förbränningsteknik med en utsläppsgräns på 30 milligram (mg) kväveoxider per kubikmeter rökgas till ett fjärrvärmeverk i Peking i Kina. Värmeverket blir ett av de renaste verken i världen som förbränner naturgas. Det producerar värme till 100 000 hushåll. I Europa får anläggningar av samma storleksklass släppa ut 100 mg.

Oilon har också gjort nya internationella etableringar i Latinamerika och på marknaden i USA.

– Den ekonomiska tillväxten i USA och skiffergasen lockar. Då en framstående amerikansk panntillverkare föreslog oss lokal närvaro på marknaden, grundade vi ett nytt bolag i USA, berättar Oilons styrelseordförande Päivi Leiwo

Internationell från första början

Av företagets omsättning på 68 miljoner euro kommer 70 procent från den internationella marknaden. Efterfrågan ökar i synnerhet inom förbränningssystem för industriprocesser och fjärrvärmeverk.

– Vi har från första början satsat på internationell verksamhet, kommenterar Leiwo.

Redan på 1960-talet exporterade Oilon oljebrännare som bolaget konstruerat och tillverkat till Sverige och Danmark. Det fanns en stor efterfrågan på oljeeldning för fastigheter som ett alternativ till ved- och koleldning. Fastighetsbrännaren Oilon Junior blev företagets genombrottsprodukt och den såldes i 25 000 exemplar årligen enbart i Finland. Dess framgång möjliggjorde företagets tillväxt.

– Vi började utveckla förbränningsteknik för större storleksklasser och olika användningsändamål, berättar Leiwo.

Nu omfattar företagets produktsortiment vid sidan av brännare för fastigheter också förbränningssystem för kraft- och fjärrvärmeverk, fartygspannor, industriprocesser och anläggningar för förbränning av problemavfall samt värmepumpar för fastigheter och industriella behov.

Pålitlighet och kompetens

Oilon hörde till de första finländska små och medelstora företagen som genom företagsköp skaffade sig produktion i Tyskland på 1980-talet.

I början av föregående årtionde expanderade bolaget till marknaden i Asien och startade en egen fabrik i Kina. Där fanns efterfrågan på en gasförbränningsteknik, varigenom anläggningar som använt stenkol moderniseras så att de ger renare förbränning med mindre utsläpp av mikropartiklar.

– Vi tog en medveten risk. Vi etablerade oss inte i Kina som underleverantör för något annat bolag utan vi riktade oss till de lokala kunderna. Det långsiktiga nätverkandet har gett resultat.

Leiwo visar stolt upp erkännandet som bolaget fått av pannindustriföreningen i Kina. Oilon utsågs till det mest framstående varumärket inom brännare på den kinesiska marknaden år 2013.

– Det är ett betydande erkännande, då konkurrenterna är många både internationella och lokala varumärken.

Enligt Leiwo är Oilons framgångsfaktorer kundinriktad service, pålitlighet och hög teknisk kompetens.

– Kunderna vill ha energi- och kostnadseffektivare brännar- och pumplösningar som möjliggör en bättre verkningsgrad och renare förbränning.

Värdefull kunskap av fadern

Päivi Leiwo tog över ledningen för familjeföretaget år 2009, när hennes far Ossi Leiwo steg åt sidan efter en lång arbetskarriär.

– Det föll sig naturligt att fortsätta arbetet, jag hade ju redan varit i vårt familjeföretag i 20 år. Min far ger mig vid behov bra stöd. Han har mycket värdefull tyst kunskap att dela med sig av, säger Leiwo.

Text: Olli Manninen
Foto: Petri Kovalainen