Färsk utredning: Förbättrad prognos för finländarnas arbetsförmåga – arbetsbelastningen den största utmaningen

27.3.2014

Prognosen för de finländska arbetstagarnas arbetsförmåga har förbättrats avsevärt. Totalt 8,2 procent av arbetstagarna var osäkra på prognosen för sin arbetsförmåga år 2013, vilket innebär en minskning med 2,3 procentenheter från år 2009. Allra tydligast har risken för arbetsoförmåga minskat bland 55−59-åringar. Risken för arbetsoförmåga påverkas mest av arbetsrelaterade faktorer. Hälsobeteendet har utvecklats positivt, och alkoholkonsumtionen har minskat framför allt bland unga. Detta framgår av en undersökning om arbetstagarnas välbefinnande i Finland som arbetspensionsbolaget Varma och företaget Odum Oy, som specialiserat sig på arbetshälsa, har gjort tillsammans. Undersökningen grundar sig på närmare 101 000 arbetstagares bedömning av sin arbetshälsa.

− Det svåra ekonomiska läget som nu pågått en längre tid verkar inte ha försämrat arbetstagarnas välbefinnande, men stressen och sömnproblemen har ökat, berättar Tanja Rokkanen, sakkunnigläkare vid Varma.

Risken för arbetsoförmåga beror mest på olika arbetsrelaterade faktorer, såsom kraven i arbetet och arbetstempot. Arbetstagarnas bedömning av sin arbetsförmåga påverkas i alla åldersgrupper av orsaker som anknyter till arbetet, och tydligast syns detta bland de unga. Bland de äldre arbetstagarna blir de fysiska symptomen mer avgörande.

− Eftersom problemen har sitt ursprung på de enskilda arbetsplatserna måste också lösningarna hittas i företagen, och arbetsmiljöledningen måste bli en del av företagens strategi. Arbetsuppgifterna och de uppställda målen måste vara klara, och ledarskapet rättvist. När arbetsmiljöledningen står på en bra grund kan man nå resultat genom att påverka de orsaker som leder till arbetsoförmåga, betonar Tanja Rokkanen.

Arbetsförmågan utvecklas i en positiv riktning också bland den unga befolkningen.

− Hotet mot de ungas arbetsförmåga verkar ha minskat jämfört med situationen år 2009, och även de ungas framtidsutsikter ser ljusare ut. De psykiska hälsoutmaningarna syns tydligast bland dem som befinner sig mitt i livet, dvs. åldersgruppen 30−49 år, berättar sakkunnigläkare Riikka Mattila från Odum Oy.

Långa frånvaroperioder förebådar invalidpension

Antalet frånvaroperioder som varar längre än tio dagar har minskat framför allt inom högriskgruppen för arbetsoförmåga. Korta frånvaroperioder förekommer ofta inom alla åldersgrupper, och de minskar med åldern.

− Långvarig frånvaro är vanligare bland högriskgruppen för arbetsoförmåga och förebådar invalidpension. Korta frånvaroperioder korrelerar däremot med arbetsklimatet och arbetskulturen.
Det bästa sättet att påverka i synnerhet korta frånvaroperioder är att gå på djupet med verksamhetskulturen, berättar Tanja Rokkanen.

Genom arbetsmiljöledning kan företagen få ned sina sjukfrånvaro- och pensionskostnader och på så sätt få stora besparingar. Ett annat sätt att minska kostnaderna är att få arbetet att löpa mer smidigt och produktivt. Om den minskning i risken för arbetsoförmåga som har skett i detta material hade en direkt minskande effekt på invalidpensioneringarna, skulle det leda till en besparing på 110 miljoner euro per år bara i pensionskostnader.

Sunda levnadsvanor främjar en god arbetsförmåga

Finländarnas hälsobeteende har utvecklats i en klart positiv riktning: alla åldersgrupper röker mindre, och alkoholkonsumtionen har minskat bland ungdomarna och närmar sig de övriga åldersgruppernas konsumtion.

Andelen personer som inte alls motionerar har minskat. Total motionsbrist är vanligast bland dem som löper hög risk för arbetsoförmåga och bland unga. Nedsatt funktionsförmåga till följd av symptom i rörelseorganen korrelerar med en hög risk för arbetsoförmåga.

− För att upprätthålla en god arbetsförmåga krävs också att individen ansvarar för sin egen psykiska och fysiska hälsa, påminner Riikka Mattila.


Målet med undersökningen var att klarlägga prognosen för finländarnas arbetsförmåga, olika hot mot arbetsförmågan och faktorer som påverkar arbetshälsan. Företaget Odum Oy, som specialiserat sig på arbetshälsa, och arbetspensionsbolaget Varma har tillsammans gjort en undersökning om arbetstagarnas välbefinnande i Finland åren 2009, 2011 och 2013. Materialet består av sammanlagt nästan 101 000 enkätsvar, och informationen har insamlats sedan år 2005. Materialet har insamlats på riksnivå och innehåller svar av arbetstagare från följande branscher: bank och finansiering, försäkring och placering, metall- och kemiindustrin, skogsindustrin, livsmedelsindustrin, datakommunikation och elektronik samt den offentliga sektorn.


Ytterligare information:
Undersökningens resultat, sampel och metoder:
sakkunnigläkare Riikka Mattila, Odum, tfn 044 792 3409, riikka.mattila(at)odum.fi

Varmas tjänster för arbetsmiljöledning:
sakkunnigläkare Tanja Rokkanen, Varma, tfn 050 311 5151, tanja.rokkanen(at)varma.fi

Odum Hälsosystem
verkställande direktör Jukka Suovanen, Odum, tfn 041 5251 725, jukka.suovanen(at)odum.fi

Övriga frågor:
kommunikationschef Leena Rantasalo, Varma, tfn 050 300 7980, leena.rantasalo(at)varma.fi

Bilagor:
Det material och den rapport som presenterats på informationsmötet finns på Varmas och Odums webbplatser (endast på finska):

Jukka Kivekkään esitys
Riikka Mattilan esitys
Tanja Rokkasen esitys
Odumin raportti
www.odum.fi


Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands största arbetspensionsförsäkrare och privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för närmare 870 000 personer inom den privata sektorn. År 2013 uppgick Varmas premieinkomst till 4,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 4,8 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 37,7 miljarder euro i slutet av år 2013.

ODUM är ett marknadsledande företag som utvecklar och levererar ett hälsosystem. Bolaget är grundat år 1988 och ägs av Jubileumsfonden för Finlands självständighet, BPM-Palvelut Oy och en del av bolagets personal. ODUM Hälsosystem gör det möjligt att tillsammans med olika aktörer hantera risker som hotar personalens hälsa och arbetsförmåga. Nu kan personalens arbetshälsa främjas även på ett automatiserat sätt. Varje år analyseras över 50 000 arbetstagares arbetshälsorisker med hjälp av ODUM Hälsosystem.