Varma sålde 50 % av sina SATO-aktier till den nederländska pensionsplaceraren APG

2.6.2014

Den nederländska pensionsplaceraren APG Asset Management har investerat i det finländska bostadspla-ceringsbolaget SATO Abp. Varma har sålt hälften av sina aktier i SATO till APG. I och med köpet blir APG den näst största aktieägaren i SATO. Varmas ägarandel i SATO är efter köpet cirka 22,8 %.

SATO är ett privat bostadsplaceringsbolag som äger cirka 24 000 hyresbostäder i Finland och St. Peters-burg. Det gängse värdet på SATO:s bostadsegendom är cirka 2,4 miljarder euro och bolaget har som mål att förvärva en bostadsegendom på 4,0 miljarder euro före år 2020. SATO:s resultat har genomgående varit bättre än hos andra bolag i branschen tack vare att bolaget lyckats bra med valet av objekt och med förmö-genhetsförvaltningen.

– Varma har under årens lopp ökat sin ägarandel och blivit den största ägaren i SATO. Även efter köpet är vi den största aktieägaren i SATO. Det köp som vi nu avtalat om är ett bevis på SATO:s långsiktiga strategi att bli det ledande bostadsplaceringsbolaget i Finland, säger Reima Rytsölä, ansvarig direktör för Varmas placeringar.

– APG har haft som ambition att utöka sin bostadsförmögenhet i Europa, särskilt i viktiga tillväxtcentrum. APG har varit en viktig placerare på bostadsmarknaden i Nederländerna redan under flera år, och vi gjorde nyligen två placeringar på bostadsmarknaden i London. SATO är ett intressant placeringsobjekt för oss. Den gynnsamma befolkningsutvecklingen i Helsingfors huvudstadsregion stödjer efterfrågan på SATO:s bostäder också i framtiden, säger Robert-Jan Foortse som ansvarar för APG:s fastighetsplaceringar i Europa.


Varma
Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands största arbetspensionsförsäkrare och privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för över 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2013 uppgick Varmas premieinkomst till 4,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 4,8 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 38,7 miljarder euro i slutet av mars 2014.
www.varma.fi

APG
APG Asset Management N.V. är ett nederländskt bolag som förvaltar arbetspensionsmedel. Bolaget repre-senterar 4,5 miljoner anställda och pensionstagare inom den offentliga och privata sektorn, vilket utgör över 30 % av det kollektiva pensionssystemet i Nederländerna. I slutet av april 2014 utgjorde den placeringsför-mögenhet som APG förvaltar över 359 miljarder euro.
www.apg.nl

Ytterligare information:
Reima Rytsölä, direktör, placeringar, Varma, tfn 010 244 3180
Harmen Geers, Senior Press officer, APG AM, tfn +31 20 6049136, harmen.geers@apg.nl