Varma säljer 22 fastigheter och satsar på ett nytt bolag som placerar i logistik- och industrifastigheter

2.5.2014

Varma har undertecknat ett intentionsavtal genom vilket bolaget säljer 22 logistik- och industrifastigheter till det nya bolaget Certeum Oy, som fokuserar på logistik- och industrifastighetsplaceringar. De aktuella fastigheterna har en yta för uthyrning på cirka 370 000 m2 och ligger huvudsakligen i huvudstadsregionen, Kouvola, Tammerfors och Vasa.

Affären utgör en del av ett helhetsarrangemang, i vilket Varma har kommit överens med Sponda Oyj, Sponda Fund I (SF I), Sponda Fund II (SF II) samt Sponda Fund III (SF III) om att grunda ett nytt bolag som fokuserar på placeringar i logistik- och industrifastigheter och om att bolaget i fråga, utöver Varmas 22 logistik- och industrifastigheter, även förvärvar 12 logistikfastigheter av Sponda Oyj, samt de fastighetsbolag som ägs av SF I, SF II och SF III eller av alla dessa. Det sammanlagda värdet av alla fastigheter som förvärvas uppgår till cirka 920 miljoner euro. Varma placerar även i SF II och SF III. Varma blir som en del av helhetsarrangemanget minoritetsaktieägare i det nya bolaget. Bolaget uppskattar att affären slutförs före utgången av september 2014 efter att de sedvanliga villkoren för företagsförvärv uppfyllts.

– Varma strävar efter att aktivt omorganisera sin fastighetsportfölj så att den motsvarar bolagets strategiska mål. Det nya bolaget Certeum blir en betydande aktör på den finländska fastighetsplaceringsmarknaden, och vi ser fram emot vår roll som en betydande ägare i bolaget, konstaterar placeringsdirektör Ilkka Tomperi, som ansvarar för Varmas fastighetsplaceringar.

Centrala aktieägare i Certeum efter att affären slutförts blir förutom Varma även Sponda Oyj och Statens Pensionsfond. De övriga aktieägarna kommer att utgöras av andelsägarna i fastighetsfonderna SF I, SSF II och SF III eller fastighetsfonderna i sig, beroende på affärens slutliga struktur. Varmas ägarandel i det nya bolaget uppskattas uppgå till cirka 38 procent efter att affären har slutförts.

– Varma har goda erfarenheter av strategiska fastighetsplaceringar i noterade och onoterade fastighetsplaceringsbolag. Vi är övertygade om att vi har nytta av att komplettera våra direkta fastighetsplaceringar med indirekta fastighetsplaceringar både i Finland och utomlands, säger Reima Rytsölä, ansvarig direktör för Varmas placeringar.

Ytterligare information:
Ilkka Tomperi, placeringsdirektör (fastigheter), tfn 050 379 1903