Pensionstagarna informeras om följande års pension från och med mitten av december

16.12.2014

Varmas pensionstagare får kring julen ett personligt brev där det redogörs för den indexjusterade pensionens belopp och förskottsinnehållningen från och med 1.1.2015 samt pensionsutbetalningsdagarna år 2015. Brevet innehåller även information om det sammanlagda pensionsbeloppet som utbetalats år 2014 och förskottsinnehållningen för samma år.

Till följd av justeringen av arbetspensionsindexet stiger de nu löpande arbetspensionerna med cirka 0,39 % i början av 2015. Riksdagen har godkänt regeringens proposition om sänkt indexhöjning av arbetspensionerna. Höjningen motsvarar nivån på de löneförhöjningar som arbetsmarknadsorganisationerna enats om. Den sänkta indexhöjningen används också för kalkyleringen av arbetspensionsindexet 2016, och effekten av den är därmed bestående.

Skatteprocenten för pensionerna beräknat enligt skattegrunderna för år 2015 tas i bruk 1.2.2015. I januari innehålls skatt på pensionerna enligt skatteprocenten för december 2014. Skattemyndigheterna informerar pensionstagarna om den skatteprocent som gäller från och med februari 2015. Varma sänder således inte ut något separat brev om förskottsinnehållningen i februari.