Varma uppvisade ett starkt positivt placeringsresultat – bra utveckling i försäljningsresultatet och handläggningen av pensioner

25.10.2016
placeringar och ekonomi
Nyhet

Varmas placeringar avkastade 3,1 % i januari–september. Onoterade aktieplaceringarna och kapitalfonderna stod för den bästa avkastningen. Även ränteplaceringarna gav en mycket bra avkastning i nollräntemiljön.

– Varmas solvenskapital stärktes och placeringarna gav en god avkastning. Rapportperioden var framgångsrik också för Varmas olika affärsfunktioner. Vi lyckades snabba upp pensionshandläggningen avsevärt och nådde ett bra försäljningsresultat, berättar Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Varmas solvenskapital stärktes och uppgick i slutet av september till 10,1 (9,5) miljarder euro. Solvensgraden hölls på en hög nivå, 31,0 (30,6) %.

Den bästa avkastningen kom från Varmas onoterade aktier, 15,4 (9,0) %, och kapitalplaceringar, 8,1 (9,1) %.

Ränteplaceringarna gav en bra avkastning i och med de sjunkande räntenivåerna och den lättare prissättningen av kreditrisken. Avkastningen på ränteplaceringar var mycket hög, 4,2 (-0,2) %, med tanke på de låga marknadsräntorna. Fastighetsplaceringarnas avkastning sjönk till -0,4 (2,3) % till följd av nedskrivningar som gjordes på grund av renoveringar och det förändrade marknadsläget.

Läget på marknaden stabiliserades

Aktiemarknaden har återhämtat sig efter den osäkerhet som EU-folkomröstningen i Storbritannien orsakade. De faktiska ekonomiska siffrorna visade sig överträffa förväntningarna under slutet av sommaren både i Europa och i USA.

– Stämningen på marknaden har varit lugn. De ekonomiska siffrorna efter Brexit-omröstningen har varit bättre än vad vi förväntade oss. Det som intresserar oss som placerare är huruvida förtroendet för den ekonomiska tillväxten är genuint eller om det har skapats av politikerna, och hur väsentlig tillväxten är för vår placeringsportfölj, beskriver vice verkställande direktör Reima Rytsölä, som ansvarar för Varmas placeringar.

Stark utveckling i kundarbetet

Handläggningstiderna för pensionsbeslut vid Varma har förkortats avsevärt under årets lopp, i genomsnitt med 10 dagar. I januari–september fattades sammanlagt 17 497 nya pensionsbeslut. Vi betalade ut 3,7 miljarder euro i pension till 339 900 personer. Antalet rehabiliteringsansökningar har på ett år ökat med 5,3 % vid Varma i och med att kunderna aktivt har handletts till rehabilitering.

Resultatet för överföringarna mellan pensionsbolagen, som upphörde i slutet av september, var mycket positivt för Varma: det kumulativa resultatet för ArPL-försäkringar var 42,9 (52,2) miljoner euro. I fråga om FöPL-försäkringar var resultatet dock negativt, cirka -1 300 försäkringar. I slutet av september var 536 000 arbetstagare och företagare försäkrade i Varma.

– Varma nådde ett av sina bästa försäljningsresultat någonsin. Vi har vuxit särskilt i fråga om medelstora företag, men bland företagarna kan vi ännu göra bättre ifrån oss. Vi kommer att utveckla våra tjänster till företagare, kommenterar Murto.

De låga räntorna är en utmaning för framtiden

Pensionssystemets placeringsintäkter har länge varit på en bra nivå. Realavkastningen på Varmas placeringar är från 1999 till dags dato 3,8 %, för de senaste tio åren 3,0 % och för de fem senaste åren 5,6 %.

– Placeringarna har gett en bra avkastning efter finanskrisen. Men det är en exceptionell placeringsmiljö vi lever i, framför allt med tanke på räntorna. Det bör speciellt noteras att den negativa effekten av nollräntorna ännu inte syns i pensionsplacerarnas avkastning. Om räntenivån ligger på noll en längre tid blir det en stor utmaning att uppnå en god avkastning på pensionsmedlen, menar Risto Murto.

– I västvärlden pågår som bäst en historisk förändring, där befolkningen åldras och arbetskraftstillväxten stagnerar i flera länder. Detta syns redan som en avmattad ekonomisk tillväxttakt och kontinuerligt sjunkande räntenivåer. I framtiden kommer den ekonomiska tillväxttakten att bli ännu långsammare, fortsätter Murto.

(Siffrorna anger de oreviderade siffrorna för moderbolaget.)

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands mest solventa arbetspensionsbolag och största privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 860 000 personer inom den privata sektorn. År 2015 uppgick Varmas premieinkomst till 4,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 42,4 miljarder euro i slutet av september 2016.


Mer information:
Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller fornamn.efternamn@varma.fi
Leena Rantasalo, kommunikationschef, tfn 050 300 7980 eller fornamn.efternamn@varma.fi

Bilagor:
Delårsrapport (pdf)
Presentation av delårsrapporten (pdf)
Årsredovisning

Du kunde vara intresserad av dessa

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:328782,hjsv:5}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'//static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _vwo_code = (function () { var account_id = 65925, settings_tolerance = 2000, library_tolerance = 2500, use_existing_jquery = false, // DO NOT EDIT BELOW THIS LINE f = false, d = document; return { use_existing_jquery: function () { return use_existing_jquery; }, library_tolerance: function () { return library_tolerance; }, finish: function () { if (!f) { f = true; var a = d.getElementById('_vis_opt_path_hides'); if (a) a.parentNode.removeChild(a); } }, finished: function () { return f; }, load: function (a) { var b = d.createElement('script'); b.src = a; b.type = 'text/javascript'; b.innerText; b.onerror = function () { _vwo_code.finish(); }; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b); }, init: function () { settings_timer = setTimeout('_vwo_code.finish()', settings_tolerance); var a = d.createElement('style'), b = 'body{opacity:0 !important;filter:alpha(opacity=0) !important;background:none !important;}', h = d.getElementsByTagName('head')[0]; a.setAttribute('id', '_vis_opt_path_hides'); a.setAttribute('type', 'text/css'); if (a.styleSheet) a.styleSheet.cssText = b; else a.appendChild(d.createTextNode(b)); h.appendChild(a); this.load('//dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=' + account_id + '&u=' + encodeURIComponent(d.URL) + '&r=' + Math.random()); return settings_timer; } }; }()); _vwo_settings_timer = _vwo_code.init(); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();