Gå till innehållet

Kallelse till bolagsstämma

Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 19 mars 2020 kl. 9.00 på bolagets huvudkontor, adress Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Registreringen av anmälda deltagare och utdelningen av röstsedlar inleds kl. 8.30.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

1. Mötet öppnas

2. Mötets konstituering

3. Val av protokolljusterare och kontrollanter för rösträkningen

4. Konstaterande av mötets lagenlighet

5. Konstaterande av närvarande och fastställande av röstlängden

6. Verkställande direktörens översikt

7. Redovisning av bokslutet, koncernbokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för 2019

8. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

9. Beslut om åtgärder som föranleds av vinst enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen

Styrelsen föreslår att av räkenskapsperiodens vinst 2019 på 6 686 818,83 euro överförs 5 300 000 euro till säkerhetsfonden (fri fond), att ränta betalas på garantikapitalet 611 984,94 euro och att 774 833,89 euro lämnas kvar på vinst- och förlustkontot.

10. Beslut om ansvarsfrihet

11. Beslut om arvoden för ledamöter av förvaltningsrådet

Valutskottet föreslår att arvodena för ledamöterna av förvaltningsrådet hålls oförändrade:

 • årsarvode till ordförande 8 000 euro, till vice ordförande 6 000 euro och till övriga ledamöter 4 000 euro om året samt
 • mötesarvode för möten i förvaltningsrådet, valutskottet och förvaltningsrådets tillsynsorgan 600 euro per möte.

Valutskottet föreslår dessutom att maximibeloppen enligt en anvisning som skatteförvaltningen har godkänt betalas som ersättning för förvaltningsrådsledamöternas rese- och inkvarteringskostnader och som dagpenning samt att ledamöterna i förvaltningsrådet är försäkrade enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken ArPL-avgift ska betalas på arvodet.

12. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår att revisorn betalas arvode enligt en skälig faktura som bolaget godkänner.

13. Val av ledamöter till förvaltningsrådet

Valutskottet föreslår att

 • på förslag av de centrala löntagarcentralorganisationerna väljs
  • nuvarande ledamot Mari Keturi för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2023 och som ny ledamot Ilkka Kaukoranta (FFC rf:s chefsekonom) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2022 (på förslag av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf).
  • de nuvarande ledamöterna Kari Ahola och Anssi Vuorio för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman år 2023 (på förslag av STTK).
  • till ny ledamot Marko Hovinmäki (ordförande för Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2023 (på förslag av Akava rf).

 • på förslag av de centrala arbetsgivarcentralorganisationerna väljs
  • de nuvarande ledamöterna Jukka Jäämaa och Jari Suominen för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2023 (på förslag av Finlands Näringsliv EK).

 • som övriga ledamöter väljs
  • de nuvarande ledamöterna Eero Broman, Lasse Heinonen och Tapio Korpeinen väljs för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2023.
  • till nya ledamöter väljs Anu Ahokas (verkställande direktör för Staffpoint-koncernen) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2023, Perttu Puro (verkställande direktör för andelslaget Tradeka) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2021 och Teo Ottola (finansdirektör för Konecranes Abp) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2022.

14. Val av revisor

Styrelsen föreslår utgående från revisionsutskottets förslag att man till bolagets revisor för den mandatperiod som löper ut vid utgången av den ordinarie bolagsstämman 2021 väljer revisionssammanslutning Ernst & Young Oy. Revisionssammanslutningen Ernst & Young Oy har meddelat att CGR Antti Suominen är huvudansvarig revisor.

15. Återbetalning av garantikapitalet och bildande av en grundfond

Styrelsen föreslår att Varmas garantikapital 11 941 342,78 euro återbetalas till garantiandelsägarna i enlighet med 17 kap. 6 § i försäkringsbolagslagen och i enlighet med Varmas bolagsordning och att det inrättas en grundfond som motsvarar det återbetalda beloppet. På garantikapitalet betalas ränta ur fritt eget kapital från 1.1.2020 till betalningsdagen.

16. Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att Varmas bolagsordning ändras på grund av att garantikapitalet återbetalas så att omnämnandena av garantikapitalet stryks ur bolagsordningen, bestämmelsen om grundfonden läggs till och andra nödvändiga ändringar görs i enlighet med bilagan.

17. Mötet avslutas

B. Bolagsstämmohandlingar

Handlingarna om bokslutet och denna kallelse jämte bilagor finns till påseende för delägarna fr.o.m. torsdagen 5.3.2020 på bolagets webbplats.

C. Rätt att delta

Delägare i bolaget är enligt 3 § i bolagsordningen: 1) försäkringstagare som har en enligt lagstiftningen om pension för arbetstagare tecknad gällande försäkring i bolaget; 2) företagare som har en enligt lagstiftningen om pension för företagare tecknad gällande försäkring i bolaget; 3) de försäkrade försäkringsspecifikt gemensamt som omfattas av en enligt lagstiftningen om pension för arbetstagare tecknad gällande basförsäkring i bolaget samt 4) ägare av garantiandel.

Rösträtt vid bolagsstämman innehas av försäkringstagare, företagare och garantiandelsägare som enligt 3 § i bolagsordningen är delägare i bolaget samt av en representant för de försäkrade som nämns i 3 § 3 punkten i bolagsordningen.

Med stöd av 4 kap. 9 § 3 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag får den röstberättigade utöva sin rätt via ett ombud. 

D. Anmälan

Delägare och representanter för de försäkrade ska anmäla sitt deltagande på bolagsstämman senast måndagen den 16 mars 2020 kl. 16.00 per telefon på numret 010 2440/bolagsstämmoärenden eller per e-post till yhtiokokous@varma.fi. Anmälan ska ha inkommit till bolaget före anmälningstidens slut.

Eventuella fullmakter och handlingar som styrker valet av representant för de försäkrade bör lämnas till bolaget i samband med förhandsanmälan.

 

Helsingfors den 13 februari 2020

Ömsesidiga arbetspensionsbolaget Varma

Styrelsen

 

 

 

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();