Sökresultat

Inga resultat "{{searchTerm}}"

Resultatuppgifter & placeringar

Det utmanande året gav ett bra resultat

Varmas placeringar avkastade 4,7 % år 2016, dvs. 2,0 miljarder euro. Placeringarnas värde steg till en rekordhög nivå på 42,9 miljarder euro. Solvensen stärktes med 243 miljoner euro och uppgick vid årets slut till cirka 10,2 miljarder euro.

Meddelande

Presentation av bokslutet (pdf)

Styrelsens verksamhetsberättelse (pdf)

Varma har publicerat sin klimatpolicy

Varma har klarlagt koldioxidavtrycket för sina placeringar och publicerat en klimatpolicy där vi redogör för hur vi utvecklar vår portfölj i en mindre koldiox-idintensiv riktning.

Läs mer

Övriga placeringar

Varmas övriga placeringar utgörs av hedgefondsplaceringar, inflationsbundna placeringar och råvaruplaceringar. I slutet av 2016 var de övriga placeringarnas andel av portföljen 17 %.

I slutet av september utgjordes 17 % av portföljen av placeringar i hedgefonder. Portföljen är spridd på flera olika fonder och placeringsstrategier. Placeringarna fördelar sig mellan lågriskfonder och likvida fonder samt mer långfristiga fonder som är mer opportunistiska till sin karaktär.

Varmas inflationsbundna placeringar innefattar inflationsbundna obligationer emitterade av stater med god kreditvärdighet. Andelen råvaruplaceringar är obetydlig. Den diversifierade råvaruportföljen innehåller placeringar bland annat i energi, råvaror och livsmedel. Råvaruplaceringarna har verkställts som fond- och derivatplaceringar.

Varmas placeringar enligt tillgångsklass

Läs mer om våra placeringar i vårt färskaste resultatmaterial och vår årsredovisning.

Solvens

Varmas solvens är stark. Solvenskapitalet stärktes med 243 miljoner euro under 2016 och nådde upp till 10,2 miljarder euro. Solvensgraden var 30,9 %. Läs mer om vårt färskaste resultat.

En stark solvens upprätthåller förtroendet för pensionsskyddet. När placeringsintäkterna stiger minskar behovet av att höja arbetspensionsavgifterna. Varmas starka solvens kommer också våra kunder till godo i form av lägre försäkringsavgifter.

Under goda placeringsår ökar placeringsintäkterna solvenskapitalet, medan även solvenskapitalet minskar när placeringsmarknaden upplever kärva tider. God solvens gör det möjligt att eftersträva bättre intäkter genom placeringar med högre risk. En tumregel är att 1 procentenhet högre placeringsintäkter på lång sikt ger 2 procentenheter lägre arbetspensionsavgift.

Solvens

Ansvarskännande placerare

Varma tar sitt ansvar som placerare. Vi inkluderar systematiskt ansvarsfullheten i all vår placeringsverksamhet.

Vi förutsätter att våra placeringsobjekt agerar i enlighet med internationella avtal och normer, av vilka de viktigaste är

• FN:s initiativ om företagsansvar, Global Compact
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag
• ILO:s konventioner om arbetslivet.

I Varmas principer för ansvarsfull placeringsverksamhet ingår bekämpningen av klimatförändringen, som också är ett av Varmas mål för samhällsansvaret. Eftersom frågan är både viktig och aktuell har vi utarbetat en separat klimatpolicy.

Varma har undertecknat principerna för ansvarsfulla investeringar ("Principles for Responsible Investment", "PRI"), som stöds av FN, och publicerat en rapport enligt PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Varma har även undertecknat CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) och anslutit sig till PRI:s initiativ Montréal Pledge.

Ägarstyrningens principer

I principerna för ägarstyrning redogörs för hurdan ägare Varma är i finländska bolag och vilka faktorer vi betonar i de bolag där vi är ägare i fråga om bl.a. användningen av rösträtten, utnämningen av nominerings-utskottet och styrelsen, styrelsens sammansättning och avlöning samt pensioner.

Läs mer:

Principer för Varmas ägarstyrning (pdf)

Varmas deltagande i valberedningarna för olika börsbolag (pdf)

Företagsansvar

Varmas verksamhet baserar sig på arbete som utförs i Finland. Arbetspensionen är den viktigaste inkomst-källan för de flesta pensionstagare. Varmas verksamhet stöder sig starkt på ekonomiskt och socialt ansvars-tagande. I egenskap av en betydande finländsk fastighetsplacerare värnar vi också om miljön.

Arbetspensionsskyddet är en del av den finländska socialförsäkringen och inom ramarna för arbetspens-ionsskyddet kombineras ekonomiska och sociala målsättningar. Varmas ekonomiska ansvar ligger i att på ett hållbart sätt sörja för bolagets lönsamhet och arbetspensionssystemets konkurrensförmåga. Varmas eko-nomiska ansvar går framför allt ut på att förvalta pensionsmedlen – Varma ska se till att de pensionsmedel som anförtrotts bolaget ger god avkastning på lång sikt.

Socialt ansvar innebär för Varmas del att vi värnar om arbetspensionsskyddets hållbarhet. Detta innebär ansvarsfull placeringsverksamhet, en effektiv handläggning av pensionsskyddet och en flexibel kundbetjä-ning. Varma vill vara en föregångare inom arbetshälsofrämjande ledningspraxis. Därför anser vi det viktigt att utveckla modeller för arbetshälsa och rehabilitering. På så sätt bär vi ansvar för arbetshälsan hos perso-nalen i våra kundföretag och för ett gott finländskt arbetsliv.

Läs mer:

Ekonomiskt och socialt ansvar samt miljöansvar (pdf)

Ansvarsfull placeringsverksamhet