Resultatuppgifter & placeringar

Varma har publicerat sin klimatpolicy

Varma har klarlagt koldioxidavtrycket för sina placeringar och publicerat en klimatpolicy där vi redogör för hur vi utvecklar vår portfölj i en mindre koldiox-idintensiv riktning.

Läs mer

Ansvarskännande placerare

Varma tar sitt ansvar som placerare. Vi inkluderar systematiskt ansvarsfullheten i all vår placeringsverksamhet.

Vi förutsätter att våra placeringsobjekt agerar i enlighet med internationella avtal och normer, av vilka de viktigaste är

  • FN:s initiativ om företagsansvar, Global Compact
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag
  • ILO:s konventioner om arbetslivet.

I Varmas principer för ansvarsfull placeringsverksamhet ingår bekämpningen av klimatförändringen, som också är ett av Varmas mål för samhällsansvaret. Eftersom frågan är både viktig och aktuell har vi utarbetat en separat klimatpolicy. Samhällsansvaret är också en del av våra principer för ägarstyrning.

Varma har undertecknat principerna för ansvarsfulla investeringar ("Principles for Responsible Investment", "PRI"), som stöds av FN, och publicerat en rapport enligt PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar.

Varma har även undertecknat CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) och anslutit sig till PRI:s initiativ Montréal Pledge.

Principer för Varmas ägarstyrning

Vi publicerade Varmas uppdaterade principer för ägarstyrning som beskriver de förväntningar Varma har på bolagen i egenskap av betydande aktieägare.

Läs mer:

Principer för Varmas ägarstyrning (pdf)

Varmas deltagande i valberedningarna för olika börsbolag (pdf)

Meddelande: Varma fokuserar på gott styrelsearbete och samhällsansvar i ägarstyrningen

Företagsansvar

Varmas verksamhet baserar sig på arbete som utförs i Finland. Arbetspensionen är den viktigaste inkomst-källan för de flesta pensionstagare. Varmas verksamhet stöder sig starkt på ekonomiskt och socialt ansvars-tagande. I egenskap av en betydande finländsk fastighetsplacerare värnar vi också om miljön.

Arbetspensionsskyddet är en del av den finländska socialförsäkringen och inom ramarna för arbetspens-ionsskyddet kombineras ekonomiska och sociala målsättningar. Varmas ekonomiska ansvar ligger i att på ett hållbart sätt sörja för bolagets lönsamhet och arbetspensionssystemets konkurrensförmåga. Varmas eko-nomiska ansvar går framför allt ut på att förvalta pensionsmedlen – Varma ska se till att de pensionsmedel som anförtrotts bolaget ger god avkastning på lång sikt.

Socialt ansvar innebär för Varmas del att vi värnar om arbetspensionsskyddets hållbarhet. Detta innebär ansvarsfull placeringsverksamhet, en effektiv handläggning av pensionsskyddet och en flexibel kundbetjä-ning. Varma vill vara en föregångare inom arbetshälsofrämjande ledningspraxis. Därför anser vi det viktigt att utveckla modeller för arbetshälsa och rehabilitering. På så sätt bär vi ansvar för arbetshälsan hos perso-nalen i våra kundföretag och för ett gott finländskt arbetsliv.

Läs mer:

Ekonomiskt och socialt ansvar samt miljöansvar (pdf)

Ansvarsfull placeringsverksamhet