Övriga placeringar

Varmas övriga placeringar utgörs av hedgefondsplaceringar, inflationsbundna placeringar och råvaruplaceringar. I slutet av september 2015 var de övriga placeringarnas andel av portföljen 17 %.

I slutet av september utgjordes 16 % av portföljen av placeringar i hedgefonder. Portföljen är spridd på flera olika fonder och placeringsstrategier. Placeringarna fördelar sig mellan lågriskfonder och likvida fonder samt mer långfristiga fonder som är mer opportunistiska till sin karaktär.

Varmas inflationsbundna placeringar innefattar inflationsbundna obligationer emitterade av stater med god kreditvärdighet. Andelen råvaruplaceringar är obetydlig. Den diversifierade råvaruportföljen innehåller placeringar bland annat i energi, råvaror och livsmedel. Råvaruplaceringarna har verkställts som fond- och derivatplaceringar.