Övriga placeringar

Varmas övriga placeringar utgörs av hedgefondsplaceringar, inflationsbundna placeringar och råvaruplaceringar. I slutet av mars 2017 var de övriga placeringarnas andel av portföljen 18 %.

I slutet av mars 2017 utgjordes 15 % av portföljen av placeringar i hedgefonder. Portföljen är spridd på flera olika fonder och placeringsstrategier. Placeringarna fördelar sig mellan lågriskfonder och likvida fonder samt mer långfristiga fonder som är mer opportunistiska till sin karaktär.

Varmas inflationsbundna placeringar innefattar inflationsbundna obligationer emitterade av stater med god kreditvärdighet. Andelen råvaruplaceringar är obetydlig. Den diversifierade råvaruportföljen innehåller placeringar bland annat i energi, råvaror och livsmedel. Råvaruplaceringarna har verkställts som fond- och derivatplaceringar.