Gå till innehållet

Obligatoriska socialförsäkringar i Finland

Varma är pensionsförsäkringsbolag som har över 50 års erfarenhet av arbetspensionsförsäkring. Vi erbjuder våra kunder pålitlig och effektiv service vilket gör det möjligt att sköta arbetspensionsärenden på ett enkelt och smidigt sätt. Till dig som kund innebär det en besparing i form av höga kundåterbäringar, som sänker din försäkringsavgift.

Den här webbsidan innehåller information om obligatoriska försäkringar, avgifter och förmåner. Enligt finsk lag är arbetsgivaren skyldig att försäkra alla anställda som arbetar i Finland. Finsk socialförsäkring tillämpas även vid utlandsarbete enligt EU:s förordning, bilateral konvention eller nationell lagsstiftning. Speciella regler gäller för utsända arbetstagare. 

Obligatoriska socialförsäkringar i Finland och hur försäkringsavtal ska tecknas 

Enligt finsk lagstiftning är arbetsgivaren skyldig att ordna obligatorisk socialförsäkring åt sina anställda. Arbetsgivaren är enligt lagen ansvarig för inbetalningen av avgifterna även om arbetsgivaren och arbetstagaren hade kommit överens om någonting annat. Arrangemang där arbetstagaren tar åt sig betalningsskyldigheten rekommenderas inte. En utländsk arbetsgivare kan befullmäktiga en arbetstagare att teckna de lagstadgade socialförsäkringarna på hans vägnar. Fullmakten finns på Pensionsskyddscentralens webbsida.

De obligatoriska försäkringarna är och ska tecknas enligt följande: 

 • ArPL-försäkring (inkomstbaserad pension): Försäkringen ska tecknas före första löneutbetalningen. 
 • Arbetsolycksfallsförsäkring: Försäkringen måste vara i kraft den första arbetsdagen. 
 • Grupplivförsäkring: Försäkringen tecknas i samband med arbetsskadeförsäkringen. 
 • Arbetslöshetsförsäkring: Fastställande av arbetslöshetspremier ansöks hos Sysselsättningsfonden. 
 • Sjukförsäkring: Betalas månadsvis till skattemyndigheten om företaget beskattas i Finland. Frivillig betalning är även möjlig. 

ArPL-försäkring kan tecknas på vår webbsida om företaget har finska bankkoder eller genom att ringa vår kundservice 010 192 101. ArPL kan tecknas även genom vår samarbetspartner, Skadeförsäkringsbolaget If, som tillhandahåller obligatorisk arbetsolycksfallsförsäkring inkl. grupplivförsäkring.

Arbetslöshetsförsäkring måste tecknas separat på Sysselsättningsfondens webbsida. 

På Skattemyndighetens webbsida får du närmare upplysningar om hur och när sjukförsäkringsavgiften ska betalas. 

Avgifterna i år 2021

Arbetsgivaravgifternas storlek bestäms årligen av Social och hälsovårdsministeriet. Arbetsgivare med en lönesumma under 2 125 500 € betalar fast ArPL-avgift. Arbetsgivaren ska enligt lagen betala den totala avgiften till försäkringsbolaget och innehålla arbetstagarens andelar (ArPL och arbetslöshetsförsäkring) i samband med lönebetalningen. 

Huvudregeln är att alla former av ersättning som utbetalas för arbete är pensionsberättigade utan övre inkomstgräns. Underlag för de lagstadgade avgifterna är huvudsakligen densamma som den beskattade inkomsten. Kundåterbäringar minskar arbetsgivarens ArPL-avgift. Varma är ett solvent och effektivt pensionsförsäkringsbolag och kan därför betala höga kundåterbäringar.

Enligt finsk skattelagstiftning är arbetsgivaravgifterna avdragsgilla i företagets beskattning.

Arbetsgivarens andel av avgifter:

 • ArPL: Arbetsgivaren debiteras alltid bruttobeloppet 24,8 % år 2021 (nettot för arbetsgivarens del 17,65/16,15 %).
 • Olycksfallsförsäkring: 0,70 % i genomsnitt 
 • Arbetslöshetsförsäkringen: 0,50 % av lönerna upp till 2,169 miljoner euro och 1,90 % på det överskjutande lönebeloppet 
 • Grupplivförsäkringen: 0,07 % 

Arbetstagarens andel av avgifter:

 • ArPL: Arbetstagarens pensionsavgift är 7,15 % av lönen om den anställde är under 53 år eller har fyllt 63 år och 8,65 % av lönen för anställda mellan 53 och 62 år.
 • Arbetslöshetsförsäkringen: 1,40 %  

Rapportering

Uppgifter om utbetalda löner måste rapporteras till inkomstregistret senast 5 dagar efter löneutbetalningen. Även eventuella korrigeringar görs direkt till inkomstregistret. Läs mer information på inkomstregistrets webbsida. 
 
Rapportering till inkomstregistret sker elektroniskt. Utländska aktörer har hittills använt Katso-tjänsten. Användningen av Katso-tjänsten upphör 30.4.2021. UID-numret ersätter Katso-tjänsten. Mer information om upphörandet av Katso-tjänsten och ibruktagandet av UID-numret finns på inkomstregistrets webbsida.
 
ArPL-försäkringsnummer ska anges i inkomstregisteranmälan. Därför är det viktigt att teckna ArPL-försäkringen före de första uppgifterna meddelas till inkomstregistret. 
 
Uppgifterna i inkomstregistret användas av bland annat Varma, skattemyndigheten och Folkpensionsanstalten. 

Förmåner 

Arbetspension, ArPL 

Inkomstbaserad arbetspension förvaltas av olika arbetspensionsanstalter. De flesta arbetsgivare har valt att teckna en pensionsförsäkring hos ett arbetspensionsbolagen. Förmånerna och pensionsintjänande är baserad på lagstiftning (ArPL). 

Enligt ArPL beviljas följande pensionsförmåner: 

 • Ålderspension från och med 63 års ålder (kommer att höjas successivt till 65 år) 
 • Partiell ålderspension
 • Invalidpension (hel eller halv) 
 • Yrkesinriktad rehabilitering 
 • Efterlevandepension till efterlevande make/ maka och minderåriga barn 

Största delen av arbetspensionsavgiften används till att bekosta löpande pensioner. En fjärdedel av avgiften fonderas. Rätten till pension uppstår vid anställningens begynnelse. Det finns inget inkomsttak vare sig för förmåner eller för avgifter. Läs mer om pensionsintjänande på vår webbsida.

Sjukförsäkring, socialförsäkring och folkpension 

Sjukförsäkringen och den allmänna socialförsäkringen och folkpensionen administreras av FPA. 
 
Sjukförsäkring täcker bland annat sjukpenning, rehabilitering, ersättning för läkemedel, och handikapp förmåner medan allmän socialförsäkring bl.a. familjeförmåner så som barnbidrag och bostadsbidrag. Mer information finns på FPA:s webbsida.
 
Folkpensionen garanterar en minimipension för personer som inte har intjänat någon arbetspension eller vars arbetspension är liten. I vissa fall betalas även garantipension. Folkpensionen och garantipensionen beviljas och utbetalas av FPA. Hel folkpension förutsätter 40 års bosättningstid i Finland mellan 18 och 65 års ålder. Folkpensionsavgiften avskaffades år 2010. Förmånerna finansieras med skattemedel. 

Lagstadgad olycksfallsförsäkring 

De lagstadgade olycksfallsförsäkringarna administreras av privata skadeförsäkringsbolag såsom If Skadeförsäkringsbolag AB. Försäkringsavgifterna varierar beroende på branschens risk. 
 
Försäkringen ersätter olycksfall som inträffat i arbetet, på arbetsplatsen och på arbetsresa, yrkessjukdomar som orsakats av arbetet samt skador som uppstått under en kortare tid. Mer information finns på Skadeförsäkringsbolag If:s webbsida. 

Grupplivförsäkring 

Grupplivförsäkringen är baserad på arbetsmarknadsparternas förhandlingar. Försäkringen ger en engångsersättning vid dödsfall. Premien och ersättningen minskar ju äldre den försäkrade arbetstagaren blir. Läs mer på Grupplivförsäkringen för arbetstagares webbsida. 

Arbetslöshetsförsäkring 

Arbetslöshetsförsäkringspremierna används för att finansiera bland annat det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa, vuxenutbildningsstödet, pensionsförmåner samt FPA:s stöd. Rätten till inkomstbaserad arbetslöshetsförmån förutsätter att arbetstagaren blir medlem i en a-kassa och betalar även en separat avgift till kassan. 

Övriga pensionsarrangemang i Finland  

Eftersom det inte finns något lönetak i det lagstadgade arbetspensionssystemet, har det inte funnits behov av kollektiva avtals-/tjänstepensionsförsäkringar. Frivilliga pensionsarrangemang förekommer främst för personer i ledande position. Arrangemangen består främst av förbättringar av det lagstadgade pensionsskyddet. 

Bra att veta om företagshälsovård 

Arbetsgivaren är skyldig att anordna lagstadgad företagshälsovård för arbetstagare som är anställda i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Utöver detta kan arbetsgivaren ordna sjukvårdstjänster på allmänläkarnivå. 
 
Lagen om företagshälsovård gäller sådant i Finland utfört arbete på vilket arbetsgivaren är skyldig att tillämpa arbetarskyddslagen. 
 
FPA betalar ersättning till arbetsgivare för nödvändiga och skäliga kostnader enligt sjukförsäkringslagen. Tjänsterna är avgiftsfria för arbetstagarna. Arbetsgivaren ska ha ett skriftligt avtal och en verksamhetsplan om anordnandet av företagshälsovården. Dessa utgör en förutsättning för att få ersättning. 

Behöver du mer information?

Kontakta våra utlandstjänster! Våra experter står till din tjänst. Ring oss på numret 010 192 091 eller skicka skyddad e-post.

var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();