Vilka inkomster hör till ArPL-lönen?

Den pensionsgrundade arbetsinkomsten är alltid ersättning för arbete. De inkomster med vilka dina anställda tjänar in pension är i allmänhet desamma som de inkomster som är underställda förskottsinnehållning av skatt. ArPL-lön är till exempel

 • grundlön såsom månads-, tim- och ackordlön
 • naturaförmåner såsom bostads-, kost- och bilförmån
 • bonus och resultatpremie
 • lön för uppsägningstid för lagstadgad tid
 • semesterlön och semesterpenning
 • försäkringslön
 • lön för sjuktid som arbetsgivaren betalar
 • förtroendemannaarvode om personen är anställd av betalaren.

ArPL-lön är däremot inte

 • skattefria reseesättningar
 • skattefria dagpenningar
 • personalförmåner som gäller hela personalen
 • lön för uppsägningstid utöver lagstadgad tid
 • ersättning för uppsägning under permittering
 • kostnadsersättningar för till exempel arbetsredskap och kilometerersättningar
 • vinstutdelning eller vinstandel.

Observera att exemplena är förenklade. Om du är osäker på huruvida någon ersättning betraktas som ArPL-lön kan du ringa oss på 010 192 101 och kontrollera om du ska innehålla arbetstagarens pensionsavgift på ersättningen.