ArPL-försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Allmänna bestämmelser

1 §. Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren) och arbetspensionsförsäkringsbolaget (försäkringsgivaren) vilka ingått ett försäkringsavtal enligt 142 § i lagen om pension för arbetstagare. Dessa försäkringsvillkor tillämpas också på en arbetsgivare som tvångsförsäkrats enligt 186 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Försäkringsvillkoren tillämpas inte på en tillfällig arbetsgivare som avses i 147 § i lagen om pension för arbetstagare.
 
2 §. Försäkringsgivarens och försäkringstagarens rättigheter och skyldigheter grundar sig på den vid varje tid gällande lagstiftningen, på de stadganden och bestämmelser som med stöd därav getts, på de beräkningsgrunder och försäkringsvillkor som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet samt på bestämmelserna i försäkringsbrevet.

Personer som omfattas av försäkringen

3 §. Försäkrade är alla personer i försäkringstagarens tjänst, för vilka försäkringstagaren enligt lagen om pension för arbetstagare är skyldig att anordna pensionsskydd och han har inte i enlighet med 141 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare ordnat pensionsskydd för dem hos någon annan pensionsanstalt.
 
Om försäkringstagaren medan försäkringen är i kraft önskar anordna pensionsskydd hos någon annan pensionsanstalt för en viss, tydligt avskild grupp av arbetstagare, åligger det honom att med iakttagande av uppsägningstiden i 5 § skriftligen underrätta försäkringsgivaren härom.

Försäkringens giltighet

4 §. Försäkringsavtalet uppkommer i och med att försäkringsansökan godkänns. Försäkringen gäller tillsvidare en försäkringsperiod i sänder, så länge som försäkringstagaren är försäkringsskyldig enligt lagen om pension för arbetstagare, om inte annat följer av 5 § eller 6 §.
 
Den första försäkringsperioden upphör på försäkringsavtalets ikraftträdelseårs sista dag. Därefter utgör försäkringsperioden kalenderåret, om inte annat följer av 5 § eller 6 §.
 
Försäkringen gäller också tiden före försäkringsavtalets ikraftträdelse till den del som försäkringstagaren inte i övrigt har anordnat pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare för de arbetstagare som skall försäkras enligt nämnda lag. Om dock den retroaktiva tid som skall försäkras direkt hänför sig till den föregående försäkrade perioden, hänförs den här oförsäkrade perioden till den föregående försäkringen.

Försäkringen upphör

5 §. Försäkringstagaren kan säga upp försäkringsavtalet så, att det upphör den sista dagen i mars, juni, september eller december. Uppsägningen skall göras skriftligen till försäkringsgivaren senast tre månader innan försäkringen upphör.
 
Försäkringen kan dock inte upphöra på grund av uppsägning förrän minst ett år gått från det att försäkringen trädde i kraft.
 
Om försäkringsgivaren är försatt i likvidation eller konkurs, kan försäkringstagaren säga upp försäkringsavtalet skriftligen utan att uppsägningstiden enligt 1 momentet tillämpas.
 
Om en försäkringstagare som sagt upp sitt försäkringsavtal fortfarande är försäkringsskyldig, måste han i samband med uppsägningen skriftligen utreda för försäkringsgivaren, att han från upphörandet av den uppsagda försäkringen på annat sätt har ordnat pensionsskyddet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare.
 
6 §. Försäkringsgivaren kan, på försäkringstagarens anmälan, avsluta försäkringen utan särskilt uppsägningsförfarande, om försäkringstagaren inte längre är försäkringsskyldig.
 
Likaså kan försäkringsgivaren avsluta försäkringen utan särskilt uppsägningsförfarande, om försäkringstagaren inte före slutet av januari meddelat att han under föregående kalenderår betalat lön enligt lagen om pension för arbetstagare.
 
Innan försäkringen avslutas skall försäkringsgivaren försäkra sig om att försäkringstagaren inte längre är försäkringsskyldig. Avslutandet av försäkringen skall meddelas skriftligen till försäkringstagaren.

Grund för försäkringsavgift

7 §. (STM/4316/2014) Den slutliga arbetspensionsförsäkringsavgiften för försäkringsperioden och förskottsavgiften på den samt den ränta som fastställts för förräntning av försäkringsavgifter och som skall inkluderas i arbetspensionsförsäkringsavgiften bestäms enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda beräkningsgrunder.  
 
Arbetspensionsförsäkringsavgiften består av arbetsgivarens och arbetstagarens avgift. Försäkringstagaren innehåller arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från den förvärvsinkomst som avses i 70 § i lagen om pension för arbetstagare och som han betalat till arbetstagaren och från försäkringslönen som avses i 72 § i lagen om pension för arbetstagare i samband med utbetalningen och betalar arbetspensionsförsäkringsavgiften i sin helhet till försäkringsgivaren. Försäkringstagaren svarar gentemot försäkringsgivaren också för arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften.

Förskottsavgiften förfaller

8 §. Förskottsavgiften förfaller till betalning minst kvartalsvis på förfallodagen som är den 20:e dagen i den överenskomna kalendermånaden. Man kan dock avtala att förskottsavgiften förfaller tidigare än ovan avsedda kvartalsvisa period. Om försäkringstagaren sköter sin anmälningsplikt till pensionsbolaget genom månatliga anmälningar, förfaller förskottsavgiften till betalning den 20:e dagen i kalendermånaden efter lönebetalningsmånaden, om inte annat har avtalats. Om försäkringstagaren bedriver verksamhet endast en del av året (säsongartad verksamhet), kan man dock avtala att avgifterna förfaller under de kvartal då försäkringstagaren betalar lön enligt lagen om pension för arbetstagare.
 
Om förfallodag avsedd i denna paragraf eller senare i dessa försäkringsvillkor är lördag, helgdag eller midsommarafton, betraktas följande vardag som förfallodag. På samma sätt förfar man vad gäller dagar, som enligt lagen om skuldebrev 5 § 2 momentet, sammanfaller med en dag då bankernas betalningssystem är ur bruk i enlighet med den i författningssamlingen publicerade anmälan av Finlands Bank.

Justering av arbetspensionsförsäkringsavgift och förfallodag för den slutliga försäkringsavgiften

9 §. Den slutliga arbetspensionsförsäkringsavgiften förfaller till betalning senast den 20 juni som följer efter försäkringsperioden.
 
(STM/4316/2014) Försäkringsgivaren gottskriver förskottsavgiften med den i de av social- och hälsovårdsministeriet fastställda beräkningsgrunderna angivna räntan som fastställts för förräntning av försäkringsavgifter från förskottsavgiftens förfallodag till den slutliga arbetspensionsförsäkringsavgiftens förfallodag.
 
Om den slutliga försäkringsavgiften som beräknas när försäkringsperioden gått ut är större än förskottsavgiften jämte ränta enligt 2 momentet, skall försäkringstagaren erlägga skillnaden. I motsatt fall används skillnaden jämte ränta till betalning av obetalda arbetspensionsförsäkringsavgifter eller till betalning av följande förskottsavgifter. Om försäkringen har upphört och obetalda arbetspensionsförsäkringsavgifter inte finns, återbetalas skillnaden jämte ränta till försäkringstagaren.
 
Om försäkringstagaren upphör med den verksamhet som omfattar av försäkringsavtalet berörda arbetstagare eller om försäkringstagaren råkar i konkurs eller om försäkringen upphör att gälla av någon annan orsak, kan man bestämma att den slutliga arbetspensionsförsäkringsavgiften förfaller omedelbart till betalning i sin helhet.

Försening och försummelse av försäkringsavgift

10 §. (STM/948/2013) Om förskottsavgiften, den slutliga arbetspensionsförsäkringsavgiften eller den i 163 § eller 186 § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare avsedda höjda arbetspensionsförsäkringsavgiften inte erlagts senast på förfallodagen, höjs avgiften räknat från förfallodagen till betalningsdagen med en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 a § 1 mom. i räntelagen.
 
(STM/4316/2014) Om de i 1 momentet avsedda arbetspensionsförsäkringsavgifterna inte har betalats senast på förfallodagen, är de direkt utsökbara förhöjda med en dröjsmålsränta som avses i 1 momentet såsom det bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg. På indrivning av arbetspensionsförsäkringsavgifter tillämpas dessutom lagen om indrivning av fordringar.
 
11 §. Om försäkringstagaren har låtit bli att erlägga arbetspensionsförsäkringsavgiften senast på förfallodagen, har försäkringsgivaren rätt att ändra förskottsavgiften så att den förfaller på annat sätt än vad som avtalats med försäkringstagaren.
 
Försäkringstagaren är i situationer som avses i 1 momentet skyldig att på försäkringsgivarens yrkande betala förskottsavgiften för försäkringsperioden kvartalsvis på förhand oberoende av det avtalade anmälnings- och betalningssättet. Likaså har försäkringsgivaren i situationer som avses i 1 momentet rätt att ålägga försäkringstagaren att lämna uppgifter enligt 144 § i lagen om pension för arbetstagare och betala arbetspensionsförsäkringsavgiften som baserar sig på de angivna uppgifterna månadsvis.
 
Försäkringsgivaren kan på basis av uppskattning ålägga försäkringstagaren en till högst det dubbla höjd arbetspensionsförsäkringsavgift som kan anses vara skälig, om försäkringstagaren har:
  1. försummat att anordna pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare under den månad som följer på löneutbetalningen;
  2. försummat lämnandet av för anordnandet av pensionsskydd nödvändiga uppgifter som fastställts i 144 § i lagen om pension för arbetstagare och i 3 § i förordningen om pension för arbetstagare inom den tidsfrist som fastställts i 3 § i förordningen; eller
  3. försummat den i 141 § eller 142 § i lagen om pension för arbetstagare fastställda skyldigheten att anordna pensionsskydd för arbetstagarna och Pensionsskyddscentralen har i enlighet med 186 § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare tecknat pensionsförsäkring på arbetsgivarens bekostnad hos det pensionsbolag som den valt.

Försäkringsgivaren skall på försäkringstagarens begäran ge ett överklagbart beslut enligt 163 § i lagen om pension för arbetstagare om den höjda försäkringsavgiften.

Återlåning av fond som uppkommit av arbetspensionsförsäkringsavgifterna

12 §. Försäkringstagaren har rätt att av försäkringsgivaren av en ikraftvarande arbetspensionsförsäkring låna en del av den fond som uppkommit av arbetspensionsförsäkringsavgifterna. Återlånerätten gäller inte den del av fonden som motsvarar arbetstagarnas arbetspensionsförsäkringsavgift. I beräkningsgrunderna för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare fastställs beloppen på fonderna som uppkommit av arbetspensionsförsäkringsavgifterna och arbetstagarnas arbetspensionsförsäkringsavgifter. Försäkringsgivaren har emellertid rätt att, för att säkra sin soliditet, begränsa försäkringstagarens rätt till återlåning så att beloppet som lånas under tolv månader uppgår till högst 10 procent av beloppet av försäkringstagarens andel av fonden vilken är outtagen vid respektive tidpunkt.
 
Återlånets ränta består av en referensränta och en till den kommande räntemarginal som är beroende av säkerheten. Referensräntan är den i beräkningsgrunderna för försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare fastställda ArPLreferensräntan ökad med 0,3 procentenheter.
 
Lånetiden är minst ett år och högst tio år. Om lånet på låntagarens yrkande helt eller delvis återbetalas före lånetidens utgång, har långivaren rätt att för den förtida återbetalningen uppbära en ersättning som grundar sig på den återstående lånetiden och ändringarna i räntenivån.
 
Försäkringsgivaren skall vid återlåning behandla försäkringstagarna likvärdigt.
 
De detaljerade lånevillkoren fastställs i villkoren för återlån samt i skuldebrevet gällande återlånet.

Arbetspensionsförsäkring för arbetstagare som arbetar utomlands

13 §. 1-12 § i dessa försäkringsvillkor tillämpas också när arbetsgivaren på basis av 150 § 2 eller 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare genom att ingå försäkringsavtal har anordnat pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare för sin arbetstagare som arbetar utomlands.
 
Utöver det som bestäms i 6 § har försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkring som avses i 1 momentet på grund av försäkringstagarens insolvens eller försummelse att betala arbetspensionsförsäkringsavgifter. Försäkringen upphör härvid en månad efter uppsägningen.
 
Till skillnad från det som bestäms i 5 § kan försäkringstagaren säga upp försäkring som avses i 1 momentet att upphöra tidigast vid utgången av den månad då försäkringstagaren skriftligen har meddelat försäkringsgivaren om uppsägningen.

Villkor för arbetspensionsförsäkring i samband med förtroendeuppdrag

14 §. 1-12 § i dessa försäkringsvillkor tillämpas också när betalaren av arvode på basis av 8 § i lagen om pension för arbetstagare genom att ingå försäkringsavtal har anordnat pensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare för en person som sköter förtroendeuppdrag.
 
Som ett förtroendeuppdrag räknas alla de uppdrag som den försäkrade har under kalenderåret för samma betalare av arvode.
 
Om försäkringen inte gäller alla dem som sköter förtroendeuppdrag för försäkringstagaren som avses i 1 momentet, skall de försäkrades personkrets fastställas tillräckligt klart på sätt som godkänts av försäkringsgivaren.
 
15 §. Om personen som sköter förtroendeuppdrag samtidigt står i anställningsförhållande till försäkringstagaren som betalar arvode, är försäkringstagaren skyldig att försäkra de arvoden som betalats till arbetstagaren för skötsel av förtroendeuppdrag som en del av försäkringen av inkomsterna för anställningen.
 
16 §. Vid tecknandet av försäkring som avses ovan i 14 § skall man fastställa från och med vilken tidpunkt de arvoden som betalats till den försäkrade för skötsel av förtroendeuppdrag skall beaktas som pensionsgrundande. Som pensionsgrundande arvoden kan man emellertid retroaktivt beakta högst de arvoden som betalats under det kalenderår som omedelbart föregår det år då försäkringen tecknades.
 
17 §. Till skillnad från det som bestäms i 5 § kan försäkringstagaren säga upp arbetspensionsförsäkring som avses i 14 § i samband med förtroendeuppdrag att upphöra tidigast vid utgången av den månad då försäkringstagaren skriftligen har meddelat försäkringsgivaren om uppsägningen.
 
Utöver det som bestäms i 6 § har försäkringsgivaren rätt att säga upp arbetspensionsförsäkring i samband med förtroendeuppdrag på grund av försäkringstagarens insolvens eller försummelse att betala arbetspensionsförsäkringsavgifter. Försäkringen upphör härvid en månad efter uppsägningen.

Ikraftträdande

Dessa försäkringsvillkor träder i kraft 1.1.2007.
 
Dessa försäkringsvillkor tillämpas från och med deras ikraftträdande på försäkringsavtal som avses i 4 § 1 och 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare vilka ändrats till försäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare samt på nya försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare.
 
Arbetstagargrupperna som omfattas av försäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare vilka avses i 4 § 1 och 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare kan ändras endast i enlighet med 3 § 2 momentet i dessa försäkringsvillkor.
 
Till skillnad från det som föreskrivs i 5 § 2 momentet i försäkringsvillkoren kan försäkringstagaren under 2007, det år då lagen om pension för arbetstagare träder i kraft, skriftligen säga upp försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare att upphöra den sista dagen i juni, september eller december fastän försäkringen inte har varit i kraft hos bolaget den förutsatta minimitiden på ett år. Uppsägningen skall ske senast tre månader innan försäkringen upphör.
 
STM/948/2013: Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft 16.3.2013.
STM/4316/2014: Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft 1.1.2015.
 
Social- och hälsovårdsministeriet har godkänt dessa ArPLförsäkringsvillkor.

 

ArPL-försäkringsvillkor (pdf)

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _vwo_code = (function () { var account_id = 65925, settings_tolerance = 2000, library_tolerance = 2500, use_existing_jquery = false, // DO NOT EDIT BELOW THIS LINE f = false, d = document; return { use_existing_jquery: function () { return use_existing_jquery; }, library_tolerance: function () { return library_tolerance; }, finish: function () { if (!f) { f = true; var a = d.getElementById('_vis_opt_path_hides'); if (a) a.parentNode.removeChild(a); } }, finished: function () { return f; }, load: function (a) { var b = d.createElement('script'); b.src = a; b.type = 'text/javascript'; b.innerText; b.onerror = function () { _vwo_code.finish(); }; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b); }, init: function () { settings_timer = setTimeout('_vwo_code.finish()', settings_tolerance); var a = d.createElement('style'), b = 'body{opacity:0 !important;filter:alpha(opacity=0) !important;background:none !important;}', h = d.getElementsByTagName('head')[0]; a.setAttribute('id', '_vis_opt_path_hides'); a.setAttribute('type', 'text/css'); if (a.styleSheet) a.styleSheet.cssText = b; else a.appendChild(d.createTextNode(b)); h.appendChild(a); this.load('//dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=' + account_id + '&u=' + encodeURIComponent(d.URL) + '&r=' + Math.random()); return settings_timer; } }; }()); _vwo_settings_timer = _vwo_code.init(); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();