Invalidpension

Invalidpension kan beviljas om arbetstagaren är under 63 år och hans/hennes arbetsförmåga på grund av sjukdom är betydligt nedsatt i minst ett år.

Full invalidpension börjar i allmänhet först efter att sjukdagpenningens primärtid har löpt ut, dvs. ungefär ett år efter att personen blivit arbetsoförmögen. Om delinvalidpension kan man få ett förhandsbeslut. Förhandsbeslutet gäller i 9 månader. Delinvalidpensionen utgör hälften av full pension.

Förvärvsinkomster under inkomstgränsen inverkar inte på invalidpensionen. Den personliga inkomstgränsen meddelas i pensionsbeslutet.

Möjligheten till rehabilitering utreds alltid före ett beslut om invalidpension.

Mera om invalidpension (pdf)
När en arbetstagare går i pension - anvisningar för arbetsgivaren (pdf)