Gå till innehållet

Invalidpension

FPA betalar sjukdagpenning i högst 300 dagar. Då dagpenning har utbetalats i 150 dagar fastställer FPA den s.k. primärtiden för sjukdagpenningen och informerar arbetstagaren om möjligheterna till rehabilitering eller pension.

Full invalidpension kan i regel börja efter FPA:s sjukdagpenningsperiod. Full pension är möjlig om arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt med minst 3/5. Invalidpensionen består av den intjänade pensionen och vanligtvis också av pensionen för återstående tid, dvs. från insjuknandet till ålderspensionsåldern.

Delinvalidpensionens belopp är hälften av en full invalidpension. Delinvalidpension betalas till personer, vilkas arbetsförmåga är nedsatt med minst 2/5. Man kan ansöka om ett förhandsbeslut om delinvalidpension medan man ännu arbetar på heltid.

Om arbetsförmågan kan återställas med hjälp av vård eller rehabilitering, beviljas pensionen i form av rehabiliteringsstöd. Rehabiliteringsstödet är en tidsbunden full eller delpension.

Vid bedömningen av arbetsförmågan beaktas arbetstagarens återstående förmåga att skaffa sig förvärvsinkomster genom sådant tillgängligt arbete som han eller hon skäligen kan förutsättas utföra. Den allmänna definitionen av arbetsoförmåga utgår alltså från att även om en pensionssökande inte längre klarar av att utföra sitt tidigare arbete kan pensionssökanden ta emot annat arbete som han eller hon skäligen kan förutsättas utföra. Om arbetstagaren har fyllt 60, betonas dock arbetsoförmågans yrkesmässiga karaktär, dvs. arbetsförmågan bedöms i förhållande till det egna arbetet, med hänsyn till t.ex. arbetets slitsamhet och arbetskarriärens längd.

Rätt och möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering utreds alltid före beslut om invalidpension.

Arbete under pensionstiden
Inkomstgränsen för den som får full invalidpension är  40 % av den stabiliserade inkomsten före pensionen, och 60 % för den som får delinvalidpension. Beloppet framgår av pensionsbeslutet. Alla får dock förtjäna 737,45 euro i månaden utan att det inverkar på pensionsutbetalningen. 

Invalidpensionsavgiften för en stor arbetsgivare (lönesumma 2016 över 2 059 500 euro) grundar sig helt eller delvis på arbetsgivarens avgiftsklass. Avgiftsklassen inverkar höjande på pensionsavgiften om företagets arbetstagare har beviljats fler invalidpensioner än genomsnittet inom ArPL-systemet. Om antalet invalidpensioner är mindre än genomsnittet inverkar avgiftsklassen sänkande på avgiften. Ju större arbetsgivarens lönesumma är desto större andel av invalidpensionsavgiften bestäms enligt avgiftsklassen. Systemet med avgiftsklasser används inte om årslönesumman är högst 2 059 500 euro.

Endast tillsvidare beviljade invalidpensioner kan förorsaka kostnader för arbetsgivaren. Rehabiliteringsstöd, rehabilitering och arbetslivspension inverkar inte på ArPL-avgiften.

Läs mer: Invalidpension (pdf)
Hur man ansöker om invalidpension
Storarbetsgivares avgift enlig avgiftsklass (Pensionsskyddscentralens webbsida etk.fi/sv)

De vanligaste orsakerna för invalidpension är sjukdomar i rörelseorganen och psykiska sjukdomar och syndrom. Antalet invalidpensioner har minskat i jämn takt under de senaste åren och andelen delinvalidpensioner och rehabiliteringsstöd har ökat.

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();