Principer för ansvarsfulla placeringar

En ansvarsfull placeringsverksamhet innebär att vi förutom placeringarnas avkastningsförväntningar även tar hänsyn till hållbarhetskriterier i fråga om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Vi strävar därför efter att främja ansvarsfull verksamhet bland våra placeringsobjekt och att exempelvis brott mot de mänskliga rättigheterna, korruption eller miljöskador inte ska förekomma.

Vi har satt upp ambitiösa mål och principer som vi förbinder oss till

Principerna och spelreglerna för ansvarsfull placeringsverksamhet utvecklas ständigt och Varma satsar även fortsättningsvis på att ligga i framkant när det gäller ansvarsfulla placeringar.

Principer för ansvarsfull placering
Klimatpolicy för Varmas placeringar
Principer för aktiv ägande och påverkan
Principer för Varmas ägarstyrning

Nya placeringar

Vi inriktar våra placeringar på ansvarsfulla aktörer.

En allt större del av vår portfölj består av placeringsobjekt som tar hänsyn till klimatförändringarnas framfart och utvecklar lösningar för att stoppa den.

Vårt mål är att den klimatvänliga helheten i vår portfölj – vår klimatallokering – ska stå för 20 procent av portföljen senast 2025. Allokeringen inkluderar placeringsobjekt vars verksamhet gynnas av kampen mot klimatförändringar och som inte själva orsakar betydande utsläpp. Här ingår även bland annat aktier i företag med ambitiösa utsläppsmål, gröna obligationer och de av våra fastighetsobjekt som använder utsläppsfri energi.

Uteslutna placeringar

Vi utesluter eller avyttrar placeringsobjekt som vi inte betraktar som ansvarsfulla.

Det finns vissa branscher som vi uteslutit helt och hållet, till exempel tobaksföretag, tillverkare av kontroversiella vapen (kärnvapen etc.) samt sten- och brunkolsföretag. Förutom kolgruveföretag utesluter vi även oljeborrningsföretag och elproducenter vars verksamhet bygger på stenkol.

Vi kommer att avyttra samtliga placeringar i kolgruveföretag senast 2025 och oljeborrning senast 2030. Vi har sedan 2015 uteslutit direkta aktieplaceringar i företag där mer än 30 procent av omsättningen, produktionskapaciteten eller produktionen utgörs av sten- eller brunkolsbaserad verksamhet.

Påverkansarbete

Vi vill öka hållbarhetsengagemanget bland våra placeringsobjekt.

Varma spelar en viktig roll i samhället eftersom vi kan påverka de val som företagen i vår portfölj gör i framtiden. Vi påverkar företagen i vår portfölj och uppmuntrar dem till mer hållbara val samt förutsätter klimatrapportering och hänsyn till hållbar utveckling vid strategiska beslut. Vi kan även avyttra placeringar som inte uppfyller våra kriterier.

Joint engagement projects (på engelska)

Bolagstämmor för finlandska noterade bolag och Varmas åtgärder 2020

Bolagstämmor för finlandska noterade bolag och Varmas åtgärder 2019

Fastigheter

Den byggda miljön står för cirka 40 % av alla utsläpp i Finland och därför kan en övergång till utsläppsfri energi i byggnader göra stor skillnad. Varma gör sina kontors- och bostadshus koldioxidneutrala – en del av våra hyresbostäder har redan idag koldioxidneutral uppvärmning.

Läs mer om fastighetsplaceringarnas miljöpåverkan i vår års- och företagsansvarsrapport (på finska)