Uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct)

Varmas främsta uppgift är att trygga pensionerna. Företagsansvar är en strategisk prioritet för Varma och en integrerad del av all vår verksamhet.

Leva upp till uppförandekoden

Vi förbinder oss att utveckla och upprätthålla en hållbar verksamhet. Varma har en uppförandekod (Code of Conduct) som gäller alla våra anställda.

Ansvaret för pensionsmedlen är ett viktigt samhälleligt uppdrag som ställer höga krav på etik och transparens. Därför är det viktigt för oss att även våra leverantörer (serviceleverantörer, varuleverantörer och försäljningsrepresentanter) på ett föredömligt sätt lever upp till sina hållbarhetsåtaganden.

Vi förväntar oss att våra leverantörer förbinder sig att ta ansvar för verksamhetens ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. Våra direkta leverantörer ska dessutom övervaka att även deras leverantörer följer gällande lagstiftning och denna uppförandekod för leverantörer i sina verksamheter. Leverantören ska säkerställa att de personer i organisationen som omfattas av denna uppförandekod informeras om kraven. Vi bidrar gärna till att främja hållbarheten genom att dela med oss av våra erfarenheter och tillsammans utveckla nya tillvägagångssätt.

Varmas fastighetsverksamhet och byggprojekt omfattas av ytterligare villkor med mer detaljerade krav på bland annat säkerhet och miljöfrågor.

Varmas uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct)