Invalidpension

Invalidpension kan beviljas om du är under 63 år och din arbetsförmåga på grund av sjukdom är betydligt nedsatt i minst ett år. Full invalidpension börjar i allmänhet först efter att sjukdagpenningens primärtid har löpt ut, dvs. ungefär efter ett års sjukskrivning. Invalidpensionen beräknas på basis av din FöPL-inkomst.

Om delinvalidpension kan du ansöka om ett förhandsbeslut. Delinvalidpensionens belopp utgör hälften av full invalidpension.

Som invalidpensionstagare kan du ha förvärvsinkomster som uppgår till högst 40 % av de inkomster du hade före pensioneringen. Vid delinvalidpension är gränsen 60 %. Vilken inkomstgräns som gäller i ditt fall anges i pensionsbeslutet.

Möjligheten till rehabilitering utreds alltid före ett beslut om invalidpension.