Flexibla FöPL-avgifter

Som företagare kan du betala FöPL-avgifterna flexibelt enligt din ekonomiska situation. När det går bra för företaget kan du förbättra ditt pensionsskydd genom att betala tillskottsavgift. Du kan också sänka avgifterna tillfälligt. Förändringen gäller alltid ett kalenderår åt gången och under ett och samma kalenderår är det endast möjligt att flexa en gång.

Betala tillskottsavgift eller minska försäkringsavgiften

Du kan betala en tillskottsavgift på 10–100 procent. För tillskottsavgiften sänder vi en separat faktura, som ska betalas under flexåret. När du betalar en tillskottsavgift kan det totala avgiftsbeloppet under året dock inte överstiga avgiften beräknat enligt FöPL-arbetsinkomstens högsta belopp (194 750 € i år 2023). Tillskottsavgift kan du betala varje år om du så vill och dra av den i beskattningen på samma sätt som andra FöPL-avgifter.

Du kan minska försäkringsavgiften med 10–20 procent. När du minskar avgiften kan det totala avgiftsbeloppet under året dock inte understiga avgiften beräknad enligt FöPL-arbetsinkomstens lägsta belopp (8 575,45 € i år 2023). Du kan minska avgiften i högst tre år under sju kalenderår i följd.

Ansök om flexibel betalning i Varma Onlinetjänst

Hur kan du flexa?

Skicka in ett skriftligt meddelande när du vill utnyttja din flexrätt. Enklast ansöker du om flexibel betalning via Varma Onlinetjänst. Gör anmälan i god tid, eftersom din ansökan måste behandlas och tillskottsavgiften betalas under flexåret. Uppge i meddelandet i vilken riktning du vill flexa och hur mycket, antingen i procent eller i euro.

Du kan betala FöPL-avgifterna flexibelt om

  • din försäkring är i kraft hela det år du flexar,
  • din försäkring är i kraft hela kalenderåret i ett och samma arbetspensionsbolag,
  • du inte har några obetalda utestående FöPL-avgifter,
  • du inte får rabatt för nyetablerade företagare och
  • du ännu inte får arbetspension från Finland (gäller även deltidspension och partiell ålderspension).

Flexrätten dras in om det senare visar sig att företagaren inte skulle ha haft rätt till flexibel betalning på grund av ändringar i försäkringsuppgifterna. Flexmöjligheten återkallas till exempel om den fastställda arbetsinkomsten ändras eller om försäkringen avslutas under flexåret. Om flexmöjligheten dras in, räknas försäkringsavgifterna på nytt enligt den fastställda arbetsinkomsten.

Logga in i Varma Onlinetjänst och ansök om flexibel betalning

Flexibel betalning ersätter inte vanlig ändring av FöPL-arbetsinkomsten

FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara företagarens arbetsinsats och verksamhetsförutsättningarna. Om väsentliga förändringar sker i företagarverksamheten, bör du i stället för flexibel betalning ansöka om ändring av arbetsinkomsten.

Ansök om ändring av arbetsinkomsten i vår onlinetjänst

Det är ditt ansvar att informera oss om långvariga förändringar i din arbetsinsats. Med tanke på ditt övriga socialskydd är det viktigt att din FöPL-försäkring hela tiden hålls uppdaterad. Flexibel betalning påverkar endast pensionen. Flexibel betalning påverkar till exempel inte nivån på dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen eller arbetslöshetsskyddet.

Flexibel betalning påverkar pensionen

Flexibel betalning påverkar den totala arbetsinkomsten under det år du flexar. Lägre avgifter minskar din totala arbetsinkomst och om du betalar tillskottsavgift ökar din totala arbetsinkomst på motsvarande sätt. Den totala arbetsinkomsten utgör grunden för beräkningen av den pension du tjänar in under året.

Om det blir aktuellt med invalidpension är det bra att vara medveten om att när inkomsten för återstående tid vid invalidpension beräknas, beaktas i regel inte tillskottsavgifter eller nedsatt avgifter för det år som föregår året för pensionsfallet.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina FöPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst
  • granska tidigare och kommande FöPL-avgifter
  • be om mer betalningstid för fakturor.

Logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.

Logga in på Varma Onlinetjänst