Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Allmänna bestämmelser

 
1 §. Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan företagaren som ingått ett försäkringsavtal enligt 110 § i lagen om pension för företagare eller företagaren som tvångsförsäkrats enligt 143 § 2 mom. (försäkringstagaren) och arbetspensionsförsäkringsbolaget (försäkringsgivaren).
 
2 §. Försäkringsgivarens och försäkringstagarens rättigheter och skyldigheter grundar sig på den vid varje tid gällande lagstiftningen, på de stadganden och bestämmelser som med stöd därav getts, på de beräkningsgrunder och försäkringsvillkor som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet samt på bestämmelserna i försäkringsbrevet.

Försäkringens giltighet

3 §. Försäkringsavtalet uppkommer i och med att försäkringsansökan godkänns. Försäkringen gäller tillsvidare en försäkringsperiod i sänder, så länge som försäkringstagaren är försäkringsskyldig enligt lagen om pension för företagare, om inte annat följer av 5 § eller 6 § eller av bestämmelserna i försäkringsbrevet. Den första försäkringsperioden upphör på försäkringsavtalets ikraftträdelseårs sista dag. Därefter utgör försäkringsperioden kalenderåret, om inte annat följer av 5 § eller 6 §.
 
4 §. Försäkringsavtalet gäller försäkringstagarens all den verksamhet som avses i lagen om pension för företagare. Försäkringsavtalet gäller också sådan före avtalets ikraftträdande bedriven verksamhet som avses i lagen om pension för företagare, om verksamheten inte försäkrats tidigare, samt verksamhet, som försäkringstagaren inleder medan försäkringsavtalet är i kraft. Försäkring beviljas dock inte retroaktivt för en längre period än det löpande kalenderåret och de tre omedelbart föregående kalenderåren.

Försäkringen upphör

5 §. Försäkringen upphör att gälla, om försäkringstagaren slutar sin verksamhet som avses i lagen om pension för företagare eller om hans försäkringsskyldighet annars upphör. Försäkringstagaren är skyldig att utan dröjsmål skriftligt meddela de angelägenheter som inverkat på försäkringens upphörande till försäkringsgivaren. Efter att ha erhållit redogörelsen kan försäkringsgivaren avsluta försäkringen retroaktivt till den tidpunkt då villkoren för försäkring inte längre uppfylls.
 
Försäkringsgivaren kan på eget initiativ avsluta försäkringen, om försäkringsgivaren inte får uppburet försäkringsavgifter av försäkringstagaren och myndigheterna har konstaterat att företagaren är okänd.
 
Försäkringsgivaren skall ge försäkringstagaren ett överklagbart beslut om avslutandet av försäkringen.
 
6 §. Försäkringstagaren kan medan försäkringsskyldigheten fortgår säga upp försäkringsavtalet så, att det upphör den sista dagen i mars, juni, september eller december. Uppsägningen skall ske skriftligen senast tre månader innan försäkringen upphör.
 
Försäkringsavtalet kan dock inte upphöra på grund av uppsägning som gjorts av försäkringstagaren förrän ett år gått från att försäkringsavtalet trätt i kraft.
  
Om en försäkringstagare som sagt upp sitt försäkringsavtal fortfarande är försäkringsskyldig, måste han i samband med uppsägningen skriftligt utreda för försäkringsgivaren, att han från upphörandet av den uppsagda försäkringen på annat sätt har ordnat pensionsskyddet i enlighet med lagen om pension för företagare.
 
7 §. Om försäkringsgivaren är försatt i likvidation eller konkurs, kan försäkringstagaren säga upp försäkringsavtalet skriftligt utan att den föreskrivna uppsägningstiden enligt 6 § 1 momentet tillämpas. Då tillämpas inte heller det i 6 § 2 momentet föreskrivna kravet på försäkringsavtalets minimitid.

Arbetspensionsförsäkringsavgift

8 §. Arbetspensionsförsäkringsavgiften och den ränta som skall inkluderas i den, bestäms enligt de grunder social- och hälsovårdsministeriet fastställt.
 
Om företagaren inte tecknar försäkring inom sex månader från det att försäkringsskyldigheten börjat, kan försäkringsgivaren på basis av uppskattning påföra försäkringstagaren en till högst det dubbla beloppet förhöjd skälig arbetspensionsförsäkringsavgift för tiden av försummelse. Då man fastställer den förhöjda arbetspensionsförsäkringsavgiften beaktas hur länge försummelsen fortgått, om försummelsen upprepats och andra jämförbara faktorer i samband med bedömningen av försummelsens klandervärdhet.
 
Försäkringsgivaren skall på försäkringstagarens begäran ge försäkringstagaren ett överklagbart beslut om den förhöjda arbetspensionsförsäkringsavgiften.

Flexibel betalning av arbetspensionsförsäkringsavgift

9 §. Dessa försäkringsvillkors 10 – 13 § gäller en tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift enligt 116 § 1 mom. i lagen om pension för företagare och en nedsatt arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 116 § 2 mom. i lagen om pension för företagare. Med fastställd arbetsinkomst avses den fastställda arbetsinkomsten enligt 112 § 1 mom. i lagen om pension för företagare.
 
10 §. Försäkringstagaren skall skriftligen meddela (anmälan om flexibel avgiftsbetalning) försäkringsgivaren hur stor tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift eller hur mycket nedsatt arbetspensionsförsäkringsavgift han kommer att betala under innevarande år.
 
Om försäkringstagaren har meddelat att han betalar en tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift, skall den vara betald senast den sista dagen av det kalenderår då försäkringsgivaren skriftligen har meddelats om detta. Villkoren som gäller förfallande och försening av arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt 14 – 16 § tillämpas inte på tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgiften
 
11 §. Om försäkringstagaren har betalat en tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift eller skriftligen meddelat att han betalar en nedsatt arbetspensionsförsäkringsavgift, ger försäkringsgivaren ett överklagbart beslut till försäkringstagaren över kalenderårets totala arbetsinkomst.
 
Om försäkringstagaren betalar det tillskottsavgiftsbelopp han skriftligen meddelat om, beräknas försäkringstagarens årliga totala arbetsinkomst på basis av den tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift som han betalat och den arbetspensionsförsäkringsavgift som är räknad på basis av den fastställda arbetsinkomsten.
 
Om försäkringstagaren betalar den nedsatta arbetspensionsförsäkringsavgift han skriftligen meddelat om, beräknas försäkringstagarens årliga totala arbetsinkomst enligt den nedsatta arbetspensionsförsäkringsavgiften.
 
12 §. Om försäkringstagaren betalar mera än det tillskottsavgiftsbelopp han skriftligen meddelat om, beräknas försäkringstagarens årliga totala arbetsinkomst på basis av den tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift som han meddelat och den arbetspensionsförsäkringsavgift som är räknad på basis av den fastställda arbetsinkomsten.  
 
Om försäkringstagaren betalar en mindre tillskottsarbetspensionsförsäkringsavgift än vad han meddelat, men dock minst 10 % av den arbetspensionsförsäkringsavgift som grundar sig på den fastställda arbetsinkomsten, beräknas försäkringstagarens årliga totala arbetsinkomst enligt de faktiska avgiftsinbetalningarna.
 
Om försäkringstagaren betalar ett tillskottsavgiftsbelopp som är mindre än 10 % av den arbetspensionsförsäkringsavgift som grundar sig på den fastställda arbetsinkomsten, är försäkringstagarens årliga totala arbetsinkomst densamma som den fastställda arbetsinkomsten
 
13 §. Om försäkringstagaren betalar ett större belopp än den nedsatta arbetspensionsförsäkringsavgift han skriftligen meddelat, beräknas försäkringstagarens årliga totala arbetsinkomst enligt den meddelade nedsatta arbetspensionsförsäkringsavgiften.
 
Om försäkringstagaren betalar ett lägre belopp än den nedsatta arbetspensionsförsäkringsavgift han meddelat försäkringsgivaren, indrivs den obetalda delen av den nedsatta arbetspensionsförsäkringsavgiften.

Arbetspensionsförsäkringsavgiften förfaller

14 §. Arbetspensionsförsäkringsavgiften förfaller till betalning på förfallodagen, som är den 20:e dagen i de kalendermånader som överenskommits. Minst hälften av förfallomånaderna skall vara före augusti. Då försäkringen upphör, förfaller arbetspensionsförsäkringsavgiften omedelbart till betalning.
 
Den första betalningsraten för den första försäkringsperioden inkluderar också arbetspensionsförsäkringsavgiften för den tid som skall försäkras innan försäkringsavtalet ingicks.
 
Om förfallodag avsedd i denna paragraf eller senare i dessa försäkringsvillkor är lördag, helgdag eller midsommarafton, betraktas följande vardag som förfallodag. På samma sätt förfar man vad gäller dagar, som enligt lagen om skuldebrev 5 § 2 momentet, sammanfaller med en dag då bankernas betalningssystem är ur bruk i enlighet med den i författningssamlingen publicerade anmälan av Finlands Bank.

Försening och försummelse av arbetspensionsförsäkringsavgift

15 § (STM/951/2013) Om arbetspensionsförsäkringsavgiften inte erlagts senast på förfallodagen, höjs avgiften räknat från förfallodagen till betalningsdagen med en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 a § 1 mom. i räntelagen.
 
(STM/4316/2014) Om arbetspensionsförsäkringsavgiften inte erlagts senast på förfallodagen, är arbetspensionsförsäkringsavgiften och avgiftsförhöjningar som avses i 122 § och 143 § 4 mom. i lagen om pension för företagare förhöjda med förseningsränta direkt utsökbara såsom det bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg. På indrivning av arbetspensionsförsäkringsavgifter tillämpas dessutom lagen om indrivning av fordringar.
 
16 §. Om försäkringstagaren upprepade gånger har låtit bli att erlägga arbetspensionsförsäkringsavgiften på förfallodagen eller om försäkringsgivaren varit tvungen att indriva arbetspensionsförsäkringsavgift genom utmätning, har försäkringsgivaren rätt att ändra arbetspensionsförsäkringsavgiften så att den förfaller på annat sätt än vad som avtalats med försäkringstagaren.
 
Försäkringstagare som upprepade gånger försummar betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgift eller vars arbetspensionsförsäkringsavgift blivit föremål för utmätning, är skyldig att på försäkringsgivarens yrkande erlägga obetald del av arbetspensionsförsäkringsavgiften för försäkringsperioden, fastän den eljest inte ännu skulle ha förfallit.
 
17 §. Försäkringstagarens utestående arbetspensionsförsäkringsavgifter samt förhöjda arbetspensionsförsäkringsavgifter som avses i 122 § och 143 § 4 mom. i lagen om pension för företagare, inklusive dröjsmålsränta, kan dras av från försäkringstagarens pension enligt lagen om pension för företagare såsom föreskrivs i 102 § i lagen om pension för företagare.

Användning av arbetspensionsförsäkringsavgift som betalts till för stort belopp för att kvittera framtida försäkringsavgifter

18 §. Om försäkringstagaren betalar en större arbetspensionsförsäkringsavgift än vad som kan tillgodoräknas honom vid beräkningen av den totala arbetsinkomsten enligt 67 § i lagen om pension för företagare eller om det av någon annan orsak uppstår arbetspensionsförsäkringsavgift som skall tillgodoräknas eller återbetalas till försäkringstagaren, kan försäkringsgivaren använda dessa belopp med upplupen ränta enligt 8 §, för att kvittera kommande arbetspensionsförsäkringsavgifter. Om försäkringen är avslutad och det inte finns några obetalda arbetspensionsförsäkringsavgifter, kan tillgodohavandet eller det återbetalningsbara beloppet betalas tillbaka till försäkringstagaren.

Tillämpning av försäkringsvillkoren på försäkring då nedre gränsen för försäkring inte uppfylls eller då företagaren får ålderspension enligt arbetspensionslagarna

19 §. Dessa försäkringsvillkors 20-21 § gäller försäkringar som avses i 113 § i lagen om pension för företagare när arbetsinkomstens nedre gräns för försäkring inte uppnås eller när företagaren erhåller ålderspension enligt arbetspensionslagarna.
 
Dessa försäkringsvillkor tillämpas i övriga delar på försäkring som avses i 113 § i lagen om pension för företagare, om inte annat följer av 20-21 §. På försäkring som avses i 113 § i lagen om pension för företagare tillämpas dock inte försäkringsvillkorens 4 § om försäkringens giltighet och inte försäkringsvillkorens 9-13 § om flexibel betalning av försäkringsavgift.
 
20 §. I försäkringsbrevet bestäms den tidpunkt då försäkringen träder i kraft, som tidigast kan vara den dag då försäkringen ansökts.
 
21 §. Försäkringen upphör, när försäkringstagarens företagarverksamhet slutar. Likaså upphör försäkringen då företagaren obligatoriskt skall försäkras enligt lagen om pension för företagare. Försäkringstagaren skall utan dröjsmål skriftligt meddela försäkringsgivaren datum då försäkringen upphör och orsaken till att försäkringen upphör.
 
Till skillnad från det som bestäms i 6 § kan försäkringstagaren säga upp försäkringsavtalet att upphöra tidigast vid utgången av den månad då försäkringstagaren har skriftligen meddelat försäkringsgivaren om uppsägningen. Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringsavtalet endast med anledning av att försäkringstagaren försummat att betala försäkringsavgifterna. Försäkringen upphör härvid en månad efter uppsägningen.

Försäkringsvillkorens Ikraftträdande

Dessa försäkringsvillkor träder i kraft 1.1.2007.
 
Till skillnad från det som föreskrivs i 6 § 2 momentet i försäkringsvillkoren kan försäkringstagaren under 2007, det år då lagen om pension för företagare träder i kraft, skriftligen säga upp försäkring enligt lagen om pension för företagare att upphöra den sista dagen i juni, september eller december fastän försäkringen inte har varit i kraft hos det förra bolaget den förutsatta minimitiden på ett år. Uppsägningen skall ske senast tre månader innan försäkringen upphör.
 
STM/951/2013: Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft 16.3.2013.
STM/4316/2014: Denna ändring av försäkringsvillkoren träder i kraft 1.1.2015.
 
Social- och hälsovårdsministeriet har godkänt dessa försäkringsvillkor.

  

FöPL-försäkringsvillkor (pdf)

(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _vwo_code = (function () { var account_id = 65925, settings_tolerance = 2000, library_tolerance = 2500, use_existing_jquery = false, // DO NOT EDIT BELOW THIS LINE f = false, d = document; return { use_existing_jquery: function () { return use_existing_jquery; }, library_tolerance: function () { return library_tolerance; }, finish: function () { if (!f) { f = true; var a = d.getElementById('_vis_opt_path_hides'); if (a) a.parentNode.removeChild(a); } }, finished: function () { return f; }, load: function (a) { var b = d.createElement('script'); b.src = a; b.type = 'text/javascript'; b.innerText; b.onerror = function () { _vwo_code.finish(); }; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b); }, init: function () { settings_timer = setTimeout('_vwo_code.finish()', settings_tolerance); var a = d.createElement('style'), b = 'body{opacity:0 !important;filter:alpha(opacity=0) !important;background:none !important;}', h = d.getElementsByTagName('head')[0]; a.setAttribute('id', '_vis_opt_path_hides'); a.setAttribute('type', 'text/css'); if (a.styleSheet) a.styleSheet.cssText = b; else a.appendChild(d.createTextNode(b)); h.appendChild(a); this.load('//dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=' + account_id + '&u=' + encodeURIComponent(d.URL) + '&r=' + Math.random()); return settings_timer; } }; }()); _vwo_settings_timer = _vwo_code.init(); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();