Gå till innehållet

FöPL vid arbete utomlands

Avgörande för FöPL-försäkringen är i vilket land du arbetar och var du bor. Det spelar ingen roll om du är finsk medborgare eller inte, i vilket land ditt företag har registrerats eller huruvida dina kunder är finländska företag eller konsumenter.

Som företagare omfattas du i regel av den sociala tryggheten i ditt sysselsättningsland. Samma princip gäller också för arbetstagare. Det innebär att du när du börjar arbeta som företagare utomlands i regel också övergår till att omfattas av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet och betalar de lagstadgade socialskyddsavgifterna till landet i fråga. 
 
Om du arbetar tillfälligt som företagare utomlands kan FöPL-försäkringen vara i kraft i begränsad utsträckning, såvida du omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Du omfattas av FöPL-försäkringen också i det fall att du bedriver företagsverksamhet både i Finland och i ett eller flera andra EU-/EES-länder, och Pensionsskyddscentralen har utfärdat ett beslut om att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland. 

Företagsverksamheten i Finland, hemmet utomlands 

Om du bedriver företagsverksamhet inom ett EU-/EES-land eller i Schweiz omfattas du i regel av den sociala tryggheten i det land där du idkar verksamhet. Om du bedriver företagsverksamhet endast i Finland försäkras du enligt FöPL även om du inte bor här. 
 
Om du bedriver företagsverksamhet endast i Finland men bor utanför EU-/EES-området kan du inte omfattas av FöPL-försäkringen eftersom du inte uppfyller kriteriet om boende. 
 
Exempel 

  • Om du bor i Sverige men utför allt arbete i anslutning till företagsverksamheten i Finland, omfattas du av den sociala tryggheten i Finland och får pensionsskydd och till exempel rätt till dagpenningsförmåner på basis av FöPL-försäkringen. Kontakta också FPA för att ansöka om sjukförsäkringskortet eller FPA:s förmåner. Läs mer på FPA:s webbsidor.
  • Om du bor i Ryssland men idkar företagsverksamhet endast i Finland omfattas du inte av FöPL-försäkringen. Då uppfyller du inte det lagstadgade villkoret om boende i Finland.

Tillfällig företagsverksamhet utomlands 

Om du tillfälligt åker utomlands för att bedriva företagsverksamhet kan du omfattas av FöPL antingen på basis av en nationell lag eller ett avtal om social trygghet. Hur länge du kan hålla din FöPL-försäkring i kraft beror på till vilket land du reser och hur länge du stannar där. Du kan betraktas som en utsänd företagare om du har bedrivit företagsverksamhet inom ramen för FöPL i Finland i minst 4 månader innan du tillfälligt börjar arbeta utomlands. 

Om du tillfälligt reser till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för att bedriva företagsverksamhet kan du med stöd av ett undantagstillstånd omfattas av den sociala tryggheten i Finland i högst 5 år, varvid du betalar alla lagstadgade avgifter endast till Finland. Du ska ansöka om ett beslut (A1-intyg) på Pensionsskyddscentralens webbsida. Om du inte ansöker om ett beslut eller om din ansökan avslås övergår du till att omfattas av den sociala tryggheten i ditt sysselsättningsland och din FöPL-försäkring upphör att gälla den sista dagen som du arbetar i Finland. 
 
Om du reser till USA för att idka företagsverksamhet i högst ett år kan du ansöka om ett intyg (FI/USA 1A) på Pensionsskyddscentralens webbsida. Om du på motsvarande sätt reser till Chile eller Israel på högst ett år kan Pensionsskyddscentralen utfärda ett undantagstillstånd om att du fortsättningsvis omfattas av den sociala tryggheten i Finland. På basis av intyget betalar du pensionsförsäkringsavgifter endast till Finland. Din övriga sociala trygghet fastställs utifrån den lokala lagstiftningen. Kontakta också FPA på deras webbsida och ta reda på om du fortsättningsvis har rätt till bosättningsbaserad social trygghet. 
 
På basis av avtalen om social trygghet med Indien, Kina och Sydkorea kan du i 5 års tid omfattas av den sociala tryggheten i Finland i egenskap av utsänd företagare. Enligt avtalet om social trygghet med Indien kan en företagare efter 5 år omfattas av den sociala tryggheten i Finland som utsänd företagare i ytterligare 3 år med stöd av ett undantagstillstånd. Också avtalen med Kina och Sydkorea möjliggör under vissa förutsättningar ansökan om och beviljande av undantagstillstånd efter fem år som utsänd företagare. En förutsättning för att FöPL-försäkringen ska förbli i kraft är att du hos Pensionsskyddscentralen har ansökt om och beviljats ett utsändningsintyg/ett undantagstillstånd (FI/ROK1, FI/IN1 eller FI/CN1). 
 
Om du tillfälligt reser till vilket annat land som helst, inklusive Australien och Kanada/Quebec av avtalsländerna, kan du hålla din FöPL-försäkring i kraft under tiden i utlandsarbete, såvida du återvänder till Finland inom ett år från att utlandsarbetet inletts. Du kan emellertid bli tvungen att teckna en pensionsförsäkring för din företagsverksamhet också enligt den lokala lagstiftningen. Dessutom fattar FPA ett separat beslut om din bosättningsbaserade sociala trygghet. 
 
Om du inte ansöker om eller beviljas ett utsändningsintyg till ett sådant land för vilket intyg kan beviljas, upphör din FöPL-försäkring att gälla den sista dagen du arbetar i Finland. Om arbetsperioden i det andra landet varar längre än ett år upphör din FöPL-försäkring att gälla den sista dagen du arbetat i Finland. I detta fall ska du kontakta vår kundtjänst. 

Anställningsförhållande vid sidan om företagsverksamheten

Om du samtidigt arbetar som arbetstagare i ett eller flera EU-/EES-länder eller i Schweiz behöver du ett beslut (A-intyg) om vilket lands sociala trygghet som ska tillämpas på dig i fråga om allt arbete inklusive företagsverksamheten. 
 
Exempel 

  • Om du bor i Estland och är aktieägare i ett aktiebolag anses du enligt den estniska socialskyddslagstiftningen ha ställning som arbetstagare. Då omfattas du i regel av den sociala tryggheten i Estland också i fråga om all den företagsverksamhet du bedriver inom EU. Ansök om ett A1-intyg på estniska Eesti.ee webbplats. På basis av intyget betalar du de lagstadgade socialskyddsavgifterna till Estland också i fråga om den företagsverksamhet du idkar i Finland. 
  • Om du bor i Finland och du vid sidan om den företagsverksamhet du bedriver i Finland samtidigt har en anställning hos en svensk arbetsgivare och du utför arbetet i fråga i Sverige, ska du för din företagsverksamhet betala de svenska lagstadgade socialskyddsavgifterna till skattemyndigheterna i Sverige. 

Samtidig företagsverksamhet i Finland och ett annat land

EU- och EES-länder eller Schweiz: Du omfattas av den sociala tryggheten i ditt bosättningsland om en väsentlig del av din verksamhet utförs där. Med väsentlig del avses 25 procent av bland annat arbetstiden, inkomsten, omsättningen och tjänsternas volym. Om kriterierna inte uppfylls, försäkras du i det land där företaget har sitt säte. 

Om du bedriver företagsverksamhet i flera EU- och EES-länder behöver du ett beslut (A1) om vilket lands sociala trygghet som ska tillämpas på dig. Om Pensionsskyddscentralen beviljar ett A1-intyg till dig omfattas du av den sociala tryggheten i Finland och intjänar pension för all den företagsverksamhet som du idkar inom EU på basis av FöPL-försäkringen. Du kan ansöka om ett A1-intyg på Pensionsskyddscentralens webbsida

USA: Om du är bosatt i Finland och verkar som företagare både i Finland och i USA försäkras hela din verksamhet enligt FöPL. Du ska ansöka om ett intyg om fortsatt rätt till social trygghet i Finland (FI/USA 1A) på Pensionsskyddscentralens webbsida. På basis av intyget betalar du pensionsförsäkringsavgifter endast till Finland. 
 
Kanada/Quebec: Om du är bosatt i Finland och verkar som företagare både i Finland och i Kanada eller Quebec försäkras endast den verksamhet som du idkar i Finland enligt FöPL. Du kan ansöka om ett intyg om fortsatt rätt till social trygghet i Finland (FI/CAN) på Pensionsskyddscentralens webbplats. 
 
Indien: Om du är bosatt i Finland och bedriver samma företagsverksamhet både i Finland och i Indien försäkras hela din företagsverksamhet enligt FöPL. Du ska ansöka om ett intyg om fortsatt rätt till social trygghet i Finland på Pensionsskyddscentralens webbplats. Din övriga sociala trygghet fastställs utifrån den lokala lagstiftningen. 
 
I fråga om övriga länder försäkras endast den företagsverksamhet som du bedriver i Finland enligt FöPL, om du är bosatt i Finland. 

Behöver du mer information?

Våra experter står till din tjänst. Ring oss på numret 010 192 091 eller skicka skyddad e-post.

Närmare information fås också från 

  • Pensionsskyddscentralen telefon 029 411 2110 och från 
  • Centret för internationella ärenden vid FPA telefon 020 634 0200 
var sdkInstance="appInsightsSDK";window[sdkInstance]="appInsights";var aiName=window[sdkInstance],aisdk=window[aiName]||function(e){function n(e){t[e]=function(){var n=arguments;t.queue.push(function(){t[e].apply(t,n)})}}var t={config:e};t.initialize=!0;var i=document,a=window;setTimeout(function(){var n=i.createElement("script");n.src=e.url||"https://az416426.vo.msecnd.net/scripts/b/ai.2.min.js",i.getElementsByTagName("script")[0].parentNode.appendChild(n)});try{t.cookie=i.cookie}catch(e){}t.queue=[],t.version=2;for(var r=["Event","PageView","Exception","Trace","DependencyData","Metric","PageViewPerformance"];r.length;)n("track"+r.pop());n("startTrackPage"),n("stopTrackPage");var s="Track"+r[0];if(n("start"+s),n("stop"+s),n("addTelemetryInitializer"),n("setAuthenticatedUserContext"),n("clearAuthenticatedUserContext"),n("flush"),t.SeverityLevel={Verbose:0,Information:1,Warning:2,Error:3,Critical:4},!(!0===e.disableExceptionTracking||e.extensionConfig&&e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics&&!0===e.extensionConfig.ApplicationInsightsAnalytics.disableExceptionTracking)){n("_"+(r="onerror"));var o=a[r];a[r]=function(e,n,i,a,s){var c=o&&o(e,n,i,a,s);return!0!==c&&t["_"+r]({message:e,url:n,lineNumber:i,columnNumber:a,error:s}),c},e.autoExceptionInstrumented=!0}return t}( { instrumentationKey:"e0d09fd7-66d8-492a-9be1-1bddb519a28e" } );window[aiName]=aisdk,aisdk.queue&&0===aisdk.queue.length&&aisdk.trackPageView({}); (function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();