Sökresultat

Inga resultat "{{searchTerm}}"

Ansökan om pension

Pension är en förmån som du måste ansöka om

Innan du ansöker om pension kan du vid behov uppskatta pensionsbeloppet i vår nättjänst.

 1. Kontrollera först på denna sida förutsättningarna för att få pension.
 2. Fyll i en elektronisk ansökan - kontrollera när nedan.

Det räcker med en enda ansökan, även om du ansöker om både arbets- och folkpension.

Ansök vid rätt tid

Skicka in din ansökan

 • cirka en månad innan pensionen börjar om du ansöker om ålderspension
 • senast 2 månader innan rätten till sjukdagpenning upphör om du ansöker om invalidpension
 • cirka sex månader innan pensionen börjar om du har bott eller arbetat utomlands. Fyll också elektroniskt i Bilaga U – Boende och arbete utomlands.

Om du till följd av sjukdom har svårt att fortsätta i arbetlivet kan du överväga arbetspensionsrehabilitering.
Har du en anställd som ska gå i pension? Läs om vad du som arbetsgivare ska göra (pdf).

Ansök om pension elektroniskt

En elektronisk ansökan är enkel, trygg och snabb. Du kan identifiera dig med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat.

Ålderspension
Deltidspension
Invalidpension

De sista deltidspensionerna börjar 1.1.2017

 1. Ändra arbetsavtalet i samråd med din arbetsgivare. Om du är företagare ska du i din ansökan berätta hur du tänker halvera din arbetsinsats i företaget.
 2. Lämna in ansökan så fort du har kommit överens om deltidsarbete och -pension på din arbetsplats.

När vi har fått din ansökan ber vi din arbetsgivare sända oss uppgifter om din genomsnittliga månadsinkomst för deltidsarbetet. Vi kan fatta beslut om din ansökan först efter att arbetsgivaren har sänt oss de löneuppgifter vi begärt. Deltidspensionen för företagare räknar vi ut på basis av FöPL-arbetsinkomsten.

Deltidspensionen kan börja 1.12.2016 eller 1.1.2017. Pensionen börjar vid ingången av den månad som följer på ansökan, men senast 1.1.2017 . Du ska börja arbeta deltid senast det datum du angett i din ansökan, även om du ännu inte fått pensionsbeslutet.

Deltidspension (pdf)

Deltidspension?

 • Du är 61 år gammal
 • Du övergår till ordinarie deltidsarbete senast 1.1.2017
 • Minst 5 år i arbete under de senaste 15 åren
 • I heltidsarbete minst 12 månader under de senaste 18 månaderna
Elektronisk ansökan

Så här ansöker du om invalidpension

Du bör överväga att ansöka om invalidpension när du har fått sjukdagpenning i 150 dagar. Pensionen börjar i allmänhet när sjukdagpenning har betalats för 300 dagar, dvs. cirka ett år efter att du blev arbetsoförmögen. Ansök om pension cirka tre månader innan sjukdagpenningsperioden upphör.

B-utlåtande av läkare

Diskutera förutsättningarna för pension med din läkare. När läkaren har skrivit ut ett B-läkarutlåtande för pension eller rehabiliteringsstöd kan du fylla i en elektronisk ansökan om invalidpension.

Delinvalidpension

Du kan ansöka om ett förhandsbeslut om delinvalidpension medan du ännu arbetar på heltid. Efter att du fått beslutet har du 10 månader tid på dig att komma överens med arbetsgivaren om deltidsarbete. Pensionen kan börja när dina inkomster sjunker till 60 % av din tidigare inkomstnivå.

Om du ännu inte ansökt om pension kan du beställa en uppskattning på din invalidpension i vår webbtjänst.
Invalidpension (pdf)

Invalidpension?

 • Du är under 63 år gammal
 • Din arbetsförmåga har minskat avsevärt på grund av sjukdom för åtminstone ett år
Elektronisk ansökan

Så här ansöker du om familjepension

Ansök om familjepension så fort som möjligt men senast inom ett halvt år från förmånslåtarens död, eftersom pensionen inte utan särskild orsak betalas ut retroaktivt för längre tid än detta.

 1. Fyll i ansökan om efterlevandepension. Du kan få pension, om äktenskapet ingåtts innan förmånslåtaren fyllt 65 år. 
 2. Fyll i en separat ansökan för varje barn.
 3. Fyll i dessutom en U-bilaga, Boende och arbete utomlands, om du eller förmånslåtaren har arbetat eller bott utomlands. 

Fyll i blanketten, helst på datorns bildskärm, skriv ut och underteckna den. Skicka in din ansökan per post till Varma, PB 3, 00098 VARMA eller skanna in den (undertecknad) och sänd den med säker e-post till adressen https://turvaposti.varma.fi. Ange e-postadressen skannausEpa@varma.fi som mottagare. 
Familjepension (pdf)

Pdf-ansökningsblanketter (PSC)

Efterlevandepension
Barnpension
- Information för den som söker pension
Bosättning och arbete utomlands, bilaga U
- Anvisningar för ifyllandet av bilaga U

Familjepension kan beviljas

 • barn under 18 år
 • äkta make
 • partner i registrerat partnerskap

En sambo kan inte få familjepension.

Rätt till pension

Den efterlevande makens rätt till familjepension

Den efterlevande maken kan få familjepension, om äktenskapet ingåtts innan förmånslåtaren fyllt 65 år. Om makarna inte haft gemensamma barn, finns det vissa villkor gällande den efterlevande makens ålder, ingående av äktenskap samt äktenskapets längd som måste uppfyllas för att den efterlevande maken ska beviljas familjepension. En sambo kan inte få efterlevandepension.

Familjepensionen kan minskas av makens egen pension

Obs!När du beräknar beloppet av änkepension, använd endast beloppen av arbetspensioner. Folkpensionen beaktas inte. Om makarna ännu inte är pensionärer beräknas efterlevandepensionen utifrån invalidpensionens belopp.

Efterlevandepensionen kan minskas, om

 • det inte finns minderåriga barn och
 • efterlevandepensionen har beviljats på basis av ett dödsfall som har inträffat 1.7.1990 eller senare.

När minskas den efterlevande makens pension?

 • Den efterlevande är vid makens död över 65 år eller pensionstagare > Minskningen görs genast
 • Den efterlevande är under 65 år och ännu inte pensionerad > Först hälften, minskningen efter 6 månader
 • Det yngsta barnet fyller 18 år > Minskningen från den månad som följer efter barnets födelsedag
 • Den efterlevande beviljas egen arbetspension > Minskningen på nytt på basis av den slutliga pensionen

Mer pensionsinformation finns i broschyrerna

Läs eller skriv ut en broschyr där du kan läsa mer om den pensionsform du är intresserad av.

Du kan följa handläggningen av din ansökan på webben

Tiden kan kännas lång för den som väntar på ett pensionsbeslut. Efter att du lämnat din ansökan kan du följa handläggningen av den på vår webbtjänst.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om ålders- och deltidspension är under två månader. Det hjälper inte att lämna in ansökan tidigare, eftersom vi inte kan ge ett beslut innan vi får de slutliga, faktiska löneuppgifterna av din arbetsgivare. Om du har arbetat utomlands är handläggningstiden längre än i genomsnitt.

Handläggning av ansökningar om invalidpension tar i genomsnitt två månader. Gör din pensionsansökan i god tid under den 300 dagar långa sjukdagpenningsperioden. Då hinner du sannolikt få vårt pensionsbeslut innan utbetalningen av din dagpenning upphör.

Beslut om familjepension fås i allmänhet inom en månad. Handläggningen av ansökningar om familjepension kan inte följas på webben.

Sökande av ändring i Varmas beslut

Är du missnöjd med ett beslut som du fått av Varma? Du har rätt att söka ändring i beslutet inom 7 + 30 dagar. Beslutet åtföljs av en besvärsanvisning som du ska läsa noggrant innan du söker ändring.

Om du söker ändring på en elektronisk blankett för ändamålet uppmanas du att meddela alla väsentliga uppgifter. Du kan läsa igenom den elektroniska blanketten innan du fyller i den.

Besvärsskriften ska ha inkommit till Varma före klockan 16 den dag när besvärstiden löper ut (på skärtorsdagen och nyårsaftonen före klockan 13).

Sök ändring elektroniskt

Förbindelsen är dataskyddad.

Till blanketten