Ansökan om pension

Ditt ärende handläggs snabbare om ansökan och beslutet sköts digitalt

Pension är en förmån som du måste ansöka om

Innan du ansöker om pension kan du vid behov uppskatta pensionsbeloppet i vår nättjänst.

 1. Kontrollera först på denna sida förutsättningarna för att få pension.
 2. Fyll i en elektronisk ansökan - kontrollera nedan när.

Du kan samtidigt ansöka om både arbets- och folkpension. Skulle du också kunna få pension från FPA? Kontrollera

Ansök vid rätt tid

Om du har bott eller arbetat i olika länder ansöker du vanligen om pensioner via ditt bosättningsland. Om du bor i Finland och tidigare har varit utomlands ska du ansöka om pension 6 månader före pensionen ska börja. Fyll också i bilagan Boende och arbete utomlands.

Om du till följd av sjukdom har svårt att fortsätta i arbetslivet kan du överväga rehabilitering.

Ska din arbetstagare gå i pension?  Läs anvisningar för arbetsgivaren (pdf).

Ansök om pension elektroniskt

Du kan identifiera dig med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat. Ta fram ditt IBAN-kontonummer innan du ska fylla i din ansökan.

Ansökan om pension

Så här ansöker du om ålderspension

1. Ange födelseåret 1950–1962. 2. Välj skede på balken.

Jag är med i arbetslivet
Jag ansöker om pension
Jag är pensionär

Jag är med i arbetslivet

Ange ditt födelseår!

Födelseåret måste ligga i intervallet 1950–1962!

Efter pensionsreformen från och med 2017 tjänar du in pension med 1,5 % per år. Dessutom höjs din pension med 0,4 % per uppskjuten månad om du fortsätter arbeta efter att du fyllt 63 år.

Du kan gå i ålderspension enligt eget val i åldern 63–68 år. Ta upp pensionsfrågan till diskussion på din arbetsplats, exempelvis i samband med utvecklingssamtal.

Pensionen inleds då anställningsförhållandet upphört, tidigast från början av den månad som följer på den månad när man fyller 63 år.

Som 53–62-åring tjänar du in pension med 1,7 % per år och med 1,5 % per år efter att du fyllt 63 år. Dessutom höjs din pension med 0,4 % per uppskjuten månad om du fortsätter arbeta efter du fyllt 63 år.

Du kan gå i ålderspension vid vilken tidpunkt du vill mellan den lägsta och den högsta pensionsåldern. Vid den målsatta pensionsåldern enligt pensionsreformen är effekten av uppskovsförhöjningen (0,4 % per år fr.o.m. 2017) lika stor som den minskning som livslängdskoefficienten ger upphov till vid den lägsta pensionsåldern.

Ta upp pensionsfrågan till diskussion på din arbetsplats, exempelvis i samband med utvecklingssamtal.

Pensionen inleds då anställningsförhållandet upphört, tidigast från början av den månad som följer på den månad när man uppnått den lägsta pensionsåldern.

Jag ansöker om pension

Ange ditt födelseår!

Födelseåret måste ligga i intervallet 1950–1962!

Din lägsta pensionsålder är @MinYear @MinMonth, din målsatta pensionsålder @TargetYear @TargetMonth och din högsta pensionsålder är @MaxYear.
Din lägsta pensionsålder är @MinYear @MinMonth och din högsta pensionsålder är @MaxYear.

 1. Bestäm när du vill gå i pension.
 2. Avtala om när du ska sluta arbeta i god tid. Företagare kan beviljas ålderspension även om företagsverksamheten fortsätter.
 3. Ansök om pension 2 veckor före pensioneringen. (Om du har bott eller arbetat utomlands, ansök 6 månader före pensioneringen.) När du ansöker om pension kan du beställa beslutet till ditt eget elektroniska arkiv.
 4. Vi fattar pensionsbeslutet efter att din arbetsgivare meddelat uppgifterna om att anställningen upphört till oss.
 5. Du får ett meddelande när ditt beslut är färdigt. Om du inte hade valt det elektroniska beslutet får du ditt beslut per post till din hemadress. 
Fyll i en elektronisk ansökan

Jag är pensionär

Du får in pensionen på ditt konto efter att beslutet postats. I fortsättningen finns pensionen på kontot den första bankdagen varje månad.

Vi skickar ett arbetspensionskort som berättigar till pensionärsrabatt till din hemadress ungefär 2 veckor efter beslutet. Du kan även spara det elektroniska arbetspensionskortet på din mobil.

Du kan förvärvsarbeta efter att pensionen inletts. För lönearbete jämsides med ålderspension intjänas ny pension med 1,5 % om året utan inkomstbegräsningar.

Ålderspension i ett nötskal

Ålderspension (pdf)

Så här ansöker du om ålderspension för arbetslösa

1. Ange födelseåret 1955–1957. 
2. Välj skede på balken.

Jag får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar
Jag ansöker om pension
Jag är pensionär

Jag får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar

Ange ditt födelseår!

Födelseåret måste ligga i intervallet 1955–1957!

Åldern när anställningsförhållandet upphör minst @MinYear @MinMonth. Du bör ha arbetat minst 5 år av 20.

Arbetslöshetsdagpenning för högst 5 dagar per vecka eller 500 dagar = cirka 2 år.

Tilläggsdagar, eftersom din ålder är minst @AfterExtraAge när de 500 dagarna uppfyllts.

 1. Ansök om pension 1 månad före pensioneringen. (Om du har bott eller arbetat utomlands, ansök 6 månader före pensioneringen.) Fyll i ålderspensionsansökan och välj punkten "Ålderspension för person som fyllt 62 år och som fått arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar" och ange från och med när du ansöker om pension. Du kan beställa beslutet i ditt elektroniska arkiv.
 2. Meddela den som betalar ut dagpenningen från och med vilken månad du går i pension.
 3. Sänd in intyget från arbetslöshetskassan till oss genast när du får det.
 4. Vi fattar pensionsbeslutet genast när vi får de slutgiltiga dagpenningsuppgifterna från intjäningsregistret.
 5. Du får ett meddelande när ditt beslut är färdigt. Om du inte valde det elektroniska beslutet får du beslutet per post till din hemadress. Pensionen inleds tidigast från början av den månad som följer på den månad när man fyller 62 år.
Fyll i en elektronisk ansökan

Jag är pensionär

Du får in pensionen på ditt konto efter att beslutet postats. I fortsättningen finns pensionen på kontot den första bankdagen varje månad.

Vi skickar ett arbetspensionskort som berättigar till pensionärsrabatt till din hemadress ungefär 2 veckor efter beslutet. Du kan även spara det elektroniska arbetspensionskortet i din mobil.

Du kan förvärvsarbeta efter att pensionen inletts. För lönearbete jämsides med ålderspension intjänas ny pension med 1,5 % om året utan inkomstbegräsningar.

Ålderspension för arbetslösa redan vid 62 års ålder?

Pensionsskydd för arbetslösa (pdf)

Så här ansöker du om partiell ålderspension

 1. Planera. Beräkna ditt pensionsbelopp. Fundera samtidigt på om din nuvarande arbetsinkomst förändras. Det är frivilligt att arbeta jämsides med den partiella ålderspensionen. Du kan också fundera på när du tänker gå helt och hållet i ålderspension.
 2. Avtala. Om du är anställd och vill förkorta din arbetstid ska du avtala om detta med din arbetsgivare. Om du är företagare och din arbetsinsats ändras när du börjar ta ut partiell ålderspension ska du anmäla din nya FöPL-arbetsinkomst på din pensionsansökan. Företagare behöver en FöPL-försäkring om arbetsinsatsen vid sidan av den partiella ålderspensionen överskrider den nedre gränsen för försäkringsskyldighet (7 656,26 € år 2018).
 3. Ansök. Lämna in ansökan 2 veckor före pensioneringen. Den partiella ålderspensionen börjar tidigast från ingången av den månad som följer efter ansökan.

Observera att när du senare ska gå i pension helt och hållet måste du lämna in en separat ansökan.
Partiell ålderspension (pdf)

Partiell ålderspension

 • Åldersgräns 61 år
 • 25 eller 50 % av den pension du tjänat in vid utgången av föregående år
Elektronisk ansökan

Så här ansöker du om familjepension

Ansök om familjepension så fort som möjligt men senast inom ett halvt år från förmånslåtarens död, eftersom pensionen inte utan särskild orsak betalas ut retroaktivt för längre tid än detta.

Lämna in din ansökan till Varma om förmånslåtaren fick pension från oss, eller om hans eller hennes förvärvsinkomst under de två sista åren huvudsakligen var försäkrad hos oss.

 1. Fyll i ansökan om efterlevandepension, om du har rätt till familjepension. 
 2. Fyll i en separat ansökan för varje barn.
 3. Fyll i dessutom en U-bilaga, Boende och arbete utomlands, om du eller förmånslåtaren har arbetat eller bott utomlands. 

Snabbast får vi din ansökan via Varmas webbtjänst

Familjepension (pdf)

Familjepension kan beviljas

 • barn under 18 år
 • äkta make
 • partner i registrerat partnerskap

En sambo kan inte få familjepension.

Rätt till pension

Om du inte kan lämna in din ansökan i webbtjänsten, använd pdf-ansökan i Arbetspension.fi

Fyll i blanketten, helst på datorns bildskärm, skriv ut och underteckna den. Skicka in din ansökan per post till Varma, PB 3, 00098 VARMA eller skanna in den (undertecknad) och sänd den med säker e-post.

Efterlevandepension (pdf)
Barnpension (pdf)
- Information för den som söker pension (pdf)
Bosättning och arbete utomlands, bilaga U (pdf)
- Anvisningar för ifyllandet av bilaga U (pdf)

Så skickar du skyddad e-post till Varma

Skicka ett krypterat meddelande på adressen https://turvaposti.varma.fi

 1. Lägg till din egen e-postadress som avsändare.
 2. Lägg till skannausepa@varma.fi som mottagare.
 3. Klicka på "Fortsätt" för att fortsätta. Skriv ditt ärende i ämnesraden och själva meddelandet. Lägg till nödvändiga bilagor. Tryck på "Sänd".

Mer pensionsinformation finns i broschyrerna

Läs eller skriv ut en broschyr där du kan läsa mer om den pensionsform du är intresserad av.

Du kan följa handläggningen av din ansökan på webben

Tiden kan kännas lång för den som väntar på ett pensionsbeslut. Efter att du lämnat din ansökan kan du följa handläggningen av den på vår webbtjänst.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om ålderspension är omkring tre veckor. Det hjälper inte att lämna in ansökan tidigare, eftersom vi inte kan ge det slutliga beslutet innan vi får alla löneuppgifter av din arbetsgivare. Av denna orsak lönar det sig att skicka in ankökan först två veckor innan pensionen börjar. Om du har arbetat utomlands är handläggningstiden längre än i genomsnitt.
Handläggningstiden för den partiella ålderspensionen är omkring en vecka. 

Handläggning av ansökningar om invalidpension tar i genomsnitt sex veckor. Gör din pensionsansökan i god tid under den 300 dagar långa sjukdagpenningsperioden. Då hinner du sannolikt få vårt pensionsbeslut innan utbetalningen av din dagpenning upphör.

Beslut om familjepension fås i allmänhet inom två veckor. Den efterlevande maken kan nu följa handläggningen av ansökan på webben.

Observera att behandlingen av ansökan kan ta längre tid en normalt, om vi blir tvugna att vänta på någon tilläggsuppgift som är nödvändig för att beslutet ska kunnan fattas.

Sökande av ändring i Varmas beslut

Är du missnöjd med ett beslut som du fått av Varma? Du har rätt att söka ändring i beslutet inom 7 + 30 dagar från att beslutet skickats. Om du har valt det elektroniska beslutet är besvärstiden 3 + 30 dagar.

Beslutet åtföljs av en besvärsanvisning som du ska läsa noggrant innan du söker ändring. Om vi inte kan korrigera beslutet i enlighet med ditt yrkande överför vi din besvärsskrift till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

Besvärsskriften ska ha inkommit till Varma före klockan 16 den dag när besvärstiden löper ut. Om besvärstidens sista dag inte är en vardag, kan besvärsskriften lämnas in första påföljande vardag.

Ändringssökande

Sök ändring elektroniskt

Du kan läsa igenom den elektroniska blanketten innan du fyller i den. Förbindelsen är dataskyddad.

Till blanketten
(function (w, d, s, l, i) { w[l] = w[l] || []; w[l].push({ 'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js' }); var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : ''; j.async = true; j.src = '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl; f.parentNode.insertBefore(j, f); })(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-MJL5CR'); (function(w, t, f) { var s='script',o='_giosg',h='https://service.giosg.com',e,n;e=t.createElement(s);e.async=1;e.src=h+'/live/'; w[o]=w[o]||function() {(w[o]._e=w[o]._e||[]).push(arguments)} ;w[o]._c=f;w[o]._h=h;n=t.getElementsByTagName(s)[0];n.parentNode.insertBefore(e,n); })(window,document,3860); (function(h,o,t,j,a,r){ h.hj=h.hj||function(){(h.hj.q=h.hj.q||[]).push(arguments)}; h._hjSettings={hjid:928553,hjsv:6}; a=o.getElementsByTagName('head')[0]; r=o.createElement('script');r.async=1; r.src=t+h._hjSettings.hjid+j+h._hjSettings.hjsv; a.appendChild(r); })(window,document,'https://static.hotjar.com/c/hotjar-','.js?sv='); var _vwo_code = (function () { var account_id = 65925, settings_tolerance = 2000, library_tolerance = 2500, use_existing_jquery = false, // DO NOT EDIT BELOW THIS LINE f = false, d = document; return { use_existing_jquery: function () { return use_existing_jquery; }, library_tolerance: function () { return library_tolerance; }, finish: function () { if (!f) { f = true; var a = d.getElementById('_vis_opt_path_hides'); if (a) a.parentNode.removeChild(a); } }, finished: function () { return f; }, load: function (a) { var b = d.createElement('script'); b.src = a; b.type = 'text/javascript'; b.innerText; b.onerror = function () { _vwo_code.finish(); }; d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(b); }, init: function () { settings_timer = setTimeout('_vwo_code.finish()', settings_tolerance); var a = d.createElement('style'), b = 'body{opacity:0 !important;filter:alpha(opacity=0) !important;background:none !important;}', h = d.getElementsByTagName('head')[0]; a.setAttribute('id', '_vis_opt_path_hides'); a.setAttribute('type', 'text/css'); if (a.styleSheet) a.styleSheet.cssText = b; else a.appendChild(d.createTextNode(b)); h.appendChild(a); this.load('//dev.visualwebsiteoptimizer.com/j.php?a=' + account_id + '&u=' + encodeURIComponent(d.URL) + '&r=' + Math.random()); return settings_timer; } }; }()); _vwo_settings_timer = _vwo_code.init(); var _paq = _paq || []; /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */ _paq.push(["setCookieDomain", "*.varma.fi"]); _paq.push(["setDomains", ["*.varma.fi"]]); _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//piwik.varma.fi/piwik/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'piwik.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.type='text/javascript'; g.async=true; g.defer=true; g.src=u+'piwik.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();