Ansökan om pension

Ditt ärende handläggs snabbare om ansökan och beslutet sköts digitalt

Pension är en förmån som du måste ansöka om

Innan du ansöker om pension kan du vid behov uppskatta pensionsbeloppet i vår nättjänst.

 1. Kontrollera först på denna sida förutsättningarna för att få pension.
 2. Fyll i en elektronisk ansökan - kontrollera nedan när.

Med Varmas elektroniska ansökan kan du ansöka om både arbets- och folkpension. Om du samtidigt väljer elektronisk kundkommunikation kan du se beslutet i webbtjänsten och får beslutet snabbare än per post.

Ansök vid rätt tid

Sänd din ansökan till oss

 • 1 månad innan pensionen börjar, om du ansöker om ålderspension eller partiell ålderspension
 • senast 2 månader innan sjukdagpenningen upphör, om du ansöker om invalidpension
 • 6 månader innan pensionen börjar, om du har bott eller arbetat utomlands. Fyll dessutom i den elektroniska U-bilagan  Boende och arbete utomlands.

Om du till följd av sjukdom har svårt att fortsätta i arbetslivet kan du överväga rehabilitering.
Ska din arbetstagare gå i pension?  Läs anvisningar för arbetsgivaren (pdf).

Ansök om pension elektroniskt

Du kan identifiera dig med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat. Ta fram ditt IBAN-kontonummer innan du ska fylla i din ansökan.

Ålderspension
Partiell ålderspension
Invalidpension
Familjepension

Så ansöker du om partiell ålderspension

 1. Planera. Beräkna ditt pensionsbelopp via vår webbtjänst. Fundera samtidigt på om din nuvarande arbetsinkomst förändras. Det är frivilligt att arbeta jämsides med den partiella ålderspensionen. Du kan också fundera på när du tänker gå helt och hållet i ålderspension.
 2. Avtala. Om du är anställd och vill förkorta din arbetstid ska du avtala om detta med din arbetsgivare. Om du är företagare och din arbetsinsats ändras när du börjar ta ut partiell ålderspension ska du anmäla din nya FöPL-arbetsinkomst på din pensionsansökan. Företagare behöver en FöPL-försäkring om arbetsinsatsen vid sidan av den partiella ålderspensionen överskrider den nedre gränsen för försäkringsskyldighet (7 645,25 € år 2017).
 3. Ansök. Lämna in ansökan 1 månad före pensioneringen. Snabbast får vi din ansökan om du går in på varma.fi och lämnar in en elektronisk ansökan om partiell ålderspension. Vid behov får du en ansökan från Arbetspension.fi eller FPA. Den partiella ålderspensionen betalas inte i form av folkpension.

Den partiella ålderspensionen börjar tidigast från ingången av den månad som följer efter ansökan.
Partiell ålderspension (pdf)

Partiell ålderspension?

 • Åldersgräns 61 år
 • 25 eller 50 % av den pension du tjänat in vid utgången av föregående år
Elektronisk ansökan

Så här ansöker du om invalidpension

Du bör överväga att ansöka om invalidpension när du har fått sjukdagpenning i 150 dagar. Pensionen börjar i allmänhet när sjukdagpenning har betalats för 300 dagar, dvs. cirka ett år efter att du blev arbetsoförmögen. Ansök om pension cirka tre månader innan sjukdagpenningsperioden upphör.

B-utlåtande av läkare

Diskutera förutsättningarna för pension med din läkare. När läkaren har skrivit ut ett B-läkarutlåtande för pension eller rehabiliteringsstöd kan du fylla i en elektronisk ansökan om invalidpension. Du kan skicka konfidentiella hälsouppgifter genom att använda dig av skyddad e-post. Skriv in din personbeteckning i Ämnesraden (Aihe) och endast ett blanksteg i Meddelandefältet (Viesti), alltså ingen text alls. Observera att vi inte besvarar ditt meddelande. Skicka skyddad e-post

Delinvalidpension

Du kan ansöka om ett förhandsbeslut om delinvalidpension medan du ännu arbetar på heltid. Efter att du fått beslutet har du 10 månader tid på dig att komma överens med arbetsgivaren om deltidsarbete. Pensionen kan börja när dina inkomster sjunker till 60 % av din tidigare inkomstnivå.

Om du ännu inte ansökt om pension kan du beräkna eller beställa en uppskattning på din invalidpension i vår webbtjänst.
Invalidpension (pdf)

Invalidpension?

 • Du är under 63 år gammal
 • Din arbetsförmåga har minskat avsevärt på grund av sjukdom för åtminstone ett år
Elektronisk ansökan

Så här ansöker du om arbetslivspension

En person född 1955 kan ansöka om ett förhandsbeslut om arbetslivspension redan i slutet av 2017. Du kan redan nu börja förbereda dig för att ansöka om pension. Räkna först ut en uppskattning av arbetslivspensionens belopp i vår webbtjänst.

 1. Diskutera förutsättningarna för arbetslivspension med din företagshälsovård. Med hjälp av pensionskalkylen eller arbetspensionsutdraget kan ni gå igenom dina arbetsuppgifter från början av 1980-talet.
 2. Du kan ansöka om pension när du fått ditt B-läkarutlåtande där läkaren tar ställning till hur ansträngande ditt arbete är och till din arbetsförmåga.
 3. Förbered dig också på att i din pensionsansökan själv beskriva ditt arbete under minst de 38 föregående åren.
 4. Begär att få ett förhandsbeslut om din arbetslivspension cirka 3 månader före din planerade pensionering.

Arbetslivspension 2018 (pdf)

Arbetslivspension 2018

 • om du är 63 år
 • om du har utfört tungt arbete i minst 38 år och
 • om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom
Elektronisk ansökan

Så här ansöker du om familjepension

Ansök om familjepension så fort som möjligt men senast inom ett halvt år från förmånslåtarens död, eftersom pensionen inte utan särskild orsak betalas ut retroaktivt för längre tid än detta.

 1. Fyll i ansökan om efterlevandepension. Du kan få pension, om äktenskapet ingåtts innan förmånslåtaren fyllt 65 år. 
 2. Fyll i en separat ansökan för varje barn.
 3. Fyll i dessutom en U-bilaga, Boende och arbete utomlands, om du eller förmånslåtaren har arbetat eller bott utomlands. 

Snabbast får vi din ansökan via Varmas webbtjänst

Pdf-ansökningsblanketter i Arbetspension.fi

Efterlevandepension
Barnpension
Information för den som söker pension
Bosättning och arbete utomlands, bilaga U
Anvisningar för ifyllandet av bilaga U
Fyll i blanketten, helst på datorns bildskärm, skriv ut och underteckna den. Skicka in din ansökan per post till Varma, PB 3, 00098 VARMA eller skanna in den (undertecknad) och sänd den med säker e-post till adressen https://turvaposti.varma.fi. Ange e-postadressen skannausEpa@varma.fi som mottagare.

Familjepension kan beviljas

 • barn under 18 år
 • äkta make
 • partner i registrerat partnerskap

En sambo kan inte få familjepension.

Familjepension (pdf)

Rätt till pension

Mer pensionsinformation finns i broschyrerna

Läs eller skriv ut en broschyr där du kan läsa mer om den pensionsform du är intresserad av.

Nu kan du välja ett digitalt pensionsbeslut om du ansöker om pension via webben.

Du kan följa handläggningen av din ansökan på webben

Tiden kan kännas lång för den som väntar på ett pensionsbeslut. Efter att du lämnat din ansökan kan du följa handläggningen av den på vår webbtjänst.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om ålderspension är omkring 2 månader. Det hjälper inte att lämna in ansökan tidigare, eftersom vi inte kan ge det slutliga beslutet innan vi får alla löneuppgifter av din arbetsgivare. Av denna orsak lönar det sig att skicka in ankökan först 1 månad innan pensionen börjar. Om du har arbetat utomlands är handläggningstiden längre än i genomsnitt.
Handläggningstiden för den partiella ålderspensionen är omkring 2 veckor

Handläggning av ansökningar om invalidpension tar i genomsnitt 2 månader. Gör din pensionsansökan i god tid under den 300 dagar långa sjukdagpenningsperioden. Då hinner du sannolikt få vårt pensionsbeslut innan utbetalningen av din dagpenning upphör.

Beslut om familjepension fås i allmänhet inom en månad. Den efterlevande maken kan nu följa handläggningen av ansökan på webben.

Sökande av ändring i Varmas beslut

Är du missnöjd med ett beslut som du fått av Varma? Du har rätt att söka ändring i beslutet inom 7 + 30 dagar. Beslutet åtföljs av en besvärsanvisning som du ska läsa noggrant innan du söker ändring.

Om du söker ändring på en elektronisk blankett för ändamålet uppmanas du att meddela alla väsentliga uppgifter. Du kan läsa igenom den elektroniska blanketten innan du fyller i den.

Besvärsskriften ska ha inkommit till Varma före klockan 16 den dag när besvärstiden löper ut. Om besvärstidens sista dag inte är en vardag, kan besvärsskriften lämnas in första påföljande vardag.

Ändringssökande

Sök ändring elektroniskt

Förbindelsen är dataskyddad.

Till blanketten