Sökresultat

Inga resultat "{{searchTerm}}"

Ansökan om pension

Pension är en förmån som du måste ansöka om

När du överväger att ansöka om pension

 1. kontrollera först på denna sida förutsättningarna för att få pension
 2. uppskatta eller utred sedan hur stor din pension blir
 3. gör en elektronisk pensionsansökan

Ansök om pension cirka en månad före pensioneringen. Invalidpension är det bäst att ansöka om redan tidigare. Det räcker med en enda ansökan, även om du ansöker om både arbets- och folkpension.

Om du har bott eller arbetat utomlands ska du lämna in ansökan cirka 6 månader före pensioneringen och dessutom fylla i den elektroniska U-bilagan Boende och arbete utomlands.

Om du till följd av sjukdom har svårt att fortsätta i arbetslivet kan du överväga arbetspensionsrehabilitering.

Arbetstagaren går i pension – Anvisningar för arbetsgivaren (pdf)

Ansök om pension elektroniskt

En elektronisk ansökan är enkel, trygg och snabb. Du kan identifiera dig med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat.

Ålderspension
Deltidspension
Invalidpension

Så här ansöker du om deltidspension

 1. Räkna själv eller beställ en kalkyl över din deltidspension i vår webbtjänst.
 2. Diskutera med din arbetsgivare om möjligheten att övergå till deltidsarbete och om lönen i deltidsarbete. Som företagare bör du fundera på hur du kan minska din arbetsinsats.
 3. Ändra arbetsavtalet i samråd med din arbetsgivare. Om du är företagare ska du i din ansökan berätta hur du tänker halvera din arbetsinsats i företaget.
 4. Lämna in ansökan i vår webbtjänst cirka en månad före den planerade pensioneringen.

När vi har fått din ansökan ber vi din arbetsgivare sända oss uppgifter om din genomsnittliga månadsinkomst för deltidsarbetet. Om du är arbetstagare kan vi fatta beslut om din ansökan om deltidspension först efter att arbetsgivaren har sänt oss de löneuppgifter vi begärt. Deltidspensionen för företagare räknar vi ut på basis av FöPL-arbetsinkomsten.

Obs! Deltidspensionen börjar tidigast vid ingången av den månad som följer på ansökan. Du ska börja arbeta deltid senast det datum du angett i din ansökan, även om du ännu inte fått pensionsbeslutet.

Deltidspension?

 • Du är 61 år gammal
 • Du övergår till regelbundet deltidsarbete
 • Minst 5 år i arbete under de senaste 15 åren
 • I heltidsarbete minst 12 månader under de senaste 18 månaderna
Elektronisk ansökan

Så här ansöker du om invalidpension

Du bör överväga att ansöka om invalidpension när du har fått sjukdagpenning i 150 dagar. Pensionen börjar i allmänhet när sjukdagpenning har betalats för 300 dagar, dvs. cirka ett år efter att du blev arbetsoförmögen.

B-utlåtande av läkare

Diskutera förutsättningarna för pension med din läkare. När läkaren har skrivit ut ett B-läkarutlåtande för pension eller rehabiliteringsstöd kan du fylla i en elektronisk ansökan om invalidpension.

Delinvalidpension

Du kan ansöka om ett förhandsbeslut om delinvalidpension medan du ännu arbetar på heltid. Efter att du fått beslutet har du 10 månader tid på dig att komma överens med arbetsgivaren om deltidsarbete. Pensionen kan börja när dina inkomster sjunker till 60 % av din tidigare inkomstnivå.

Förutsättningar för invalidpension

 • Du är under 63 år gammal
 • Din arbetsförmåga har minskat avsevärt på grund av sjukdom för åtminstone ett år
Elektronisk ansökan

Så här ansöker du om familjepension

Ansök om familjepension så fort som möjligt men senast inom ett halvt år från förmånslåtarens död, eftersom pensionen inte utan särskild orsak betalas ut retroaktivt för längre tid än detta.

 1. Fyll i ansökan om efterlevandepension. Du kan få pension, om äktenskapet ingåtts innan förmånslåtaren fyllt 65 år. 
 2. Fyll i en separat ansökan för varje barn.
 3. Fyll i dessutom en U-bilaga, Boende och arbete utomlands, om du eller förmånslåtaren har arbetat eller bott utomlands. 

Fyll i blanketten, helst på datorns bildskärm, skriv ut den, underteckna och posta den till Varma, PB 3, 00098 VARMA.

 Kontrollera din rätt till efterlevandepension genom att besvara frågorna nedan

Familjepension kan beviljas

 • barn under 18 år
 • äkta make
 • partner i registrerat partnerskap

En sambo kan inte få familjepension.

Rätt till pension

Kontrollera den efterlevande makens rätt till familjepension

Den efterlevande maken kan få familjepension om äktenskapet ingåtts innan förmånslåtaren fyllt 65 år. 

En efterlevande make som har eller har haft ett gemensamt barn med förmånslåtaren är berättigad till familjepension, oberoende av egen ålder eller barnets ålder.

En efterlevande make utan barn kan få familjepension, om han eller hon

 • är minst 50 år vid makens död eller
 • fått invalidpension i minst 3 år omedelbart före makens bortgång.

Dessutom förutsätts

 • att den efterlevande maken har varit under 50 år när äktenskapet ingåtts och
 • att äktenskapet har varat i åtminstone 5 år före makens bortgång.

Om äktenskapet ingåtts före 1.7.1990 har den efterlevande maken rätt till familjepension, även om han eller hon varit över 50 år då äktenskapet ingåtts.

Behöver du mer information om pensioner?

Läs eller skriv ut en broschyr där du kan läsa mer om den pensionsform du är intresserad av.

Du kan följa handläggningen av din ansökan på webben

Tiden kan kännas lång för den som väntar på ett pensionsbeslut. Efter att du lämnat din ansökan kan du följa handläggningen av den på vår webbtjänst.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om ålders- och deltidspension är cirka två månader. Det hjälper inte att lämna in ansökan tidigare, eftersom vi inte kan ge ett beslut innan vi får de slutliga, faktiska löneuppgifterna av din arbetsgivare. Om du har arbetat utomlands är handläggningstiden längre än i genomsnitt.

Handläggning av ansökningar om invalidpension tar i genomsnitt längre än två månader. Gör därför din pensionsansökan i god tid under den 300 dagar långa sjukdagpenningsperioden. Då hinner du sannolikt få vårt pensionsbeslut innan utbetalningen av din dagpenning upphör.

Beslut om familjepension fås i allmänhet inom tre veckor. Handläggningen av ansökningar om familjepension kan inte följas på webben.

Sökande av ändring i Varmas beslut

Är du missnöjd med ett beslut som du fått av Varma? Du har rätt att söka ändring i beslutet inom 7 + 30 dagar. Beslutet åtföljs av en besvärsanvisning som du ska läsa noggrant innan du söker ändring.

Om du söker ändring på en elektronisk blankett för ändamålet uppmanas du att meddela alla väsentliga uppgifter. Du kan läsa igenom den elektroniska blanketten innan du fyller i den.

Besvärsskriften ska ha inkommit till Varma före klockan 16 den dag när besvärstiden löper ut (på skärtorsdagen och nyårsaftonen före klockan 13).

Sök ändring elektroniskt

Förbindelsen är dataskyddad.

Till blanketten