Ansökan om pension

Ditt ärende handläggs snabbare om ansökan och beslutet sköts digitalt

Pension är en förmån som du måste ansöka om

Innan du ansöker om pension kan du vid behov uppskatta pensionsbeloppet i vår nättjänst.

 1. Kontrollera först på denna sida förutsättningarna för att få pension.
 2. Fyll i en elektronisk ansökan - kontrollera nedan när.

Du kan samtidigt ansöka om både arbets- och folkpension. Skulle du också kunna få pension från FPA? Kontrollera

Ansök vid rätt tid

 • Ålderspension eller partiell ålderspension: 2 veckor innan pensionen börjar om 
 • Ålderspension för person som har fyllt 62 år och som har fått arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar: 1 månad innan pensionen börjar 
 • Invalidpension: senast 2 månader innan sjukdagpenningen upphör
 • Delinvalidpension eller arbetslivspension: några månader på förhand
 • Familjepension: så fort som möjligt från förmånslåtarens död

Om du har bott eller arbetat utomlands, ansök 6 mån. innan pensionen börjar och fyll i bilagan Boende och arbete utomlands.
Om du till följd av sjukdom har svårt att fortsätta i arbetslivet kan du överväga rehabilitering.
Ska din arbetstagare gå i pension?  Läs anvisningar för arbetsgivaren (pdf).

Ansök om pension elektroniskt

Du kan identifiera dig med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat. Ta fram ditt IBAN-kontonummer innan du ska fylla i din ansökan.

Ansökan om pension

Så ansöker du om partiell ålderspension

 1. Planera. Beräkna ditt pensionsbelopp. Fundera samtidigt på om din nuvarande arbetsinkomst förändras. Det är frivilligt att arbeta jämsides med den partiella ålderspensionen. Du kan också fundera på när du tänker gå helt och hållet i ålderspension.
 2. Avtala. Om du är anställd och vill förkorta din arbetstid ska du avtala om detta med din arbetsgivare. Om du är företagare och din arbetsinsats ändras när du börjar ta ut partiell ålderspension ska du anmäla din nya FöPL-arbetsinkomst på din pensionsansökan. Företagare behöver en FöPL-försäkring om arbetsinsatsen vid sidan av den partiella ålderspensionen överskrider den nedre gränsen för försäkringsskyldighet (7 656,26 € år 2018).
 3. Ansök. Lämna in ansökan två veckor före pensioneringen. Den partiella ålderspensionen börjar tidigast från ingången av den månad som följer efter ansökan.

Observera att när du senare ska gå i pension helt och hållet måste du lämna in en separat ansökan.
Partiell ålderspension (pdf)

Partiell ålderspension

 • Åldersgräns 61 år
 • 25 eller 50 % av den pension du tjänat in vid utgången av föregående år
Elektronisk ansökan

Så här ansöker du om familjepension

Ansök om familjepension så fort som möjligt men senast inom ett halvt år från förmånslåtarens död, eftersom pensionen inte utan särskild orsak betalas ut retroaktivt för längre tid än detta.

 1. Fyll i ansökan om efterlevandepension. Du kan få pension, om äktenskapet ingåtts innan förmånslåtaren fyllt 65 år. 
 2. Fyll i en separat ansökan för varje barn.
 3. Fyll i dessutom en U-bilaga, Boende och arbete utomlands, om du eller förmånslåtaren har arbetat eller bott utomlands. 

Snabbast får vi din ansökan via Varmas webbtjänst

Familjepension (pdf)

Pdf-ansökningsblanketter i Arbetspension.fi

Efterlevandepension
Barnpension
Information för den som söker pension
Bosättning och arbete utomlands, bilaga U
Anvisningar för ifyllandet av bilaga U
Fyll i blanketten, helst på datorns bildskärm, skriv ut och underteckna den. Skicka in din ansökan per post till Varma, PB 3, 00098 VARMA eller skanna in den (undertecknad) och sänd den med säker e-post.

Så skickar du skyddad e-post till Varma

Skicka ett krypterat meddelande på adressen https://turvaposti.varma.fi
Lägg till din egen e-postadress som avsändare.
Lägg till skannausEpa@varma.fi som mottagare
Klicka på Fortsätt för att fortsätta. Skriv ditt ärende i ämnesraden och själva meddelandet. Lägg till nödvändiga bilagor. Tryck på Sänd.

Familjepension kan beviljas

 • barn under 18 år
 • äkta make
 • partner i registrerat partnerskap

En sambo kan inte få familjepension.

Rätt till pension

Mer pensionsinformation finns i broschyrerna

Läs eller skriv ut en broschyr där du kan läsa mer om den pensionsform du är intresserad av.

Du kan följa handläggningen av din ansökan på webben

Tiden kan kännas lång för den som väntar på ett pensionsbeslut. Efter att du lämnat din ansökan kan du följa handläggningen av den på vår webbtjänst.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om ålderspension är omkring fyra veckor. Det hjälper inte att lämna in ansökan tidigare, eftersom vi inte kan ge det slutliga beslutet innan vi får alla löneuppgifter av din arbetsgivare. Av denna orsak lönar det sig att skicka in ankökan först två veckor innan pensionen börjar. Om du har arbetat utomlands är handläggningstiden längre än i genomsnitt.
Handläggningstiden för den partiella ålderspensionen är omkring två veckor. 

Handläggning av ansökningar om invalidpension tar i genomsnitt sju veckor. Gör din pensionsansökan i god tid under den 300 dagar långa sjukdagpenningsperioden. Då hinner du sannolikt få vårt pensionsbeslut innan utbetalningen av din dagpenning upphör.

Beslut om familjepension fås i allmänhet inom två veckor. Den efterlevande maken kan nu följa handläggningen av ansökan på webben.

Sökande av ändring i Varmas beslut

Är du missnöjd med ett beslut som du fått av Varma? Du har rätt att söka ändring i beslutet inom 7 + 30 dagar från att beslutet skickats. Om du har valt det elektroniska beslutet är besvärstiden 3 + 30 dagar.

Beslutet åtföljs av en besvärsanvisning som du ska läsa noggrant innan du söker ändring. Om vi inte kan korrigera beslutet i enlighet med ditt yrkande överför vi din besvärsskrift till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

Besvärsskriften ska ha inkommit till Varma före klockan 16 den dag när besvärstiden löper ut. Om besvärstidens sista dag inte är en vardag, kan besvärsskriften lämnas in första påföljande vardag.

Ändringssökande

Sök ändring elektroniskt

Du kan läsa igenom den elektroniska blanketten innan du fyller i den. Förbindelsen är dataskyddad.

Till blanketten