Sökande av ändring i Varmas beslut

Är du missnöjd med ett beslut som du fått av Varma? Du har rätt att söka ändring i beslutet inom 7 + 30 dagar från att beslutet skickats. Om du har valt det elektroniska beslutet är besvärstiden 3 + 30 dagar.

Beslutet åtföljs av en besvärsanvisning som du ska läsa noggrant innan du söker ändring. Om vi inte kan korrigera beslutet i enlighet med ditt yrkande överför vi din besvärsskrift till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

Besvärsskriften ska ha inkommit till Varma före klockan 16 den dag när besvärstiden löper ut. Om besvärstidens sista dag inte är en vardag, kan besvärsskriften lämnas in första påföljande vardag.

Ändringssökande