Rehabilitering

Återgå till arbetet med Varmas stöd

Funderar du på rehabilitering?

Fick du ett positivt förhandsbeslut

- men planen för återgång till arbetet saknas ännu?

 1. Gå igenom alternativen på nytt
 2. Gör upp din plan

Återgå till arbetet med hjälp av rehabilitering

Överväg rehabilitering om du har svårt att klara av arbetet på grund av sjukdom. Du kan också behöva rehabilitering efter en lång sjukledighet eller en period med rehabiliteringsstöd eller om du har fått avslag på din pensionsansökan.

 1. Undersök alternativen för rehabilitering, t.ex. möjligheterna till arbetsprövning eller utbildning. Diskutera med din läkare om dina möjligheterna till arbetspensionsrehabilitering. Beräkna din rehabiliteringspenning på vår webbtjänst.
 2. Gör en elektronisk ansökan om rehabilitering efter att du fått ett B-läkarutlåtande.
 3. Gör upp rehabiliteringsplanen senast när du får ett positivt förhandsbeslut av oss.

Varmas rehabiliteringsexpert hjälper dig bl.a. med att göra upp rehabiliteringsplanen. När planen för din återgång till arbetet är klar och du inleder rehabiliteringsprogrammet stöder vi dig ekonomiskt t.ex. genom rehabiliteringspenning.

Arbetspensionsrehabilitering (pdf)

Rehabilitering för dig?

 • Du är under 63 år
 • Du har ett yrke och flera års arbetserfarenhet
 • Arbetsinkomster under de fem senaste åren sammanlagt minst
  34 910 €
 • Du löper risk att bli arbetsoförmögen på grund av sjukdom
 • Rehabiliteringen bidrar till att upprätthålla din arbetsförmåga

Så här ansöker du om arbetspensionsrehabilitering

 1. Diskutera med din behandlande läkare eller din företagsläkare om dina möjligheter till arbetspensionsrehabilitering.
 2. Ta upp arbetspensionsrehabiliteringen till diskussion även med din arbetsgivare. Som företagare kan du fundera över dina möjligheter att fortsätta arbeta med hjälp av rehabilitering som stöds av Varma.
 3. Be läkaren skriva ett B-läkarutlåtande som bilaga till rehabiliteringsansökan.
 4. Fyll i en elektronisk ansökan om arbetspensionsrehabilitering efter att du fått ett B-läkarutlåtande.

Vid behov ber vi om tilläggsutredningar som grund för beslutet. Vi kan till exempel be arbetsgivaren om en beskrivning av dina arbetsuppgifter och möjligheterna till arbetsarrangemang. Den genomsnittliga handläggningstiden för en rehabiliteringsansökan är tre veckor. Med rehabiliteringsbeslutet får du uppgifter om vem som är din personliga rehabiliteringsexpert som du kan rådgöra med om din rehabilitering.

Ansök om rehabilitering elektroniskt

En elektronisk ansökan är enkel, trygg och snabb. Du kan identifiera dig med dina bankkoder eller ett mobil-id.

Till ansökan

Samarbeta vid planeringen

Med tanke på din rehabiliteringsplan ska du fundera på

 1. vilka rehabiliteringsåtgärder du är beredd på
 2. om du kan tänka dig att återgå till ditt tidigare arbete
 3. vilken typ av nytt arbete du kan tänka dig
 4. och med vilken tidtabell.

Varmas rehabiliteringsexpert bistår med råd när du gör upp din plan.

Planeringen inleds ofta redan under företagshälsosamtalet (pdf) där du själv, arbetsplatsens personaladministration och företagshälsovården deltar.

Kan rehabiliteringen genomföras på din egen arbetsplats?

 • Kan du fortsätta i ditt nuvarande arbete med hjälp av arbetsprövning och arbetsarrangemang?
 • Är det möjligt att justera din arbetsbeskrivning så att den bättre passar ditt hälsotillstånd?
 • Kan du få ett annat arbete på din egen arbetsplats?
 • Kan det på din arbetsplats hittas en uppgift som är lämplig för dig efter att du genomgått någon tilläggsutbildning?
 • Behöver du som företagare stöd för anskaffning av utrustning eller maskiner?

Kan du genom rehabilitering utföra ett helt nytt arbete?

 • Kan du med din nuvarande utbildning och arbetserfarenhet få ett helt nytt arbete med hjälp av arbetsprövning eller arbetsträning?
 • Är det ett alternativ för dig att skaffa dig ett nytt yrke och byta bransch för att få ett arbete som bättre passar ditt hälsotillstånd?
 • Kan du bli företagare och på så sätt få lämpligare arbetsuppgifter?