Yritysvastuuvaatimukset toimittajille (Supplier Code of Conduct)

Varman perustehtävä on eläkkeiden turvaaminen. Vastuullisuus on Varman strateginen painopiste ja kiinteä osa kaikkea liiketoimintaamme.

Vastuullisuusvelvoitteista huolehtiminen

Olemme sitoutuneet vastuullisiin toimintatapoihin ja niiden kehittämiseen. Jokaista varmalaista sitovat Varman eettiset liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct).

Eläkevaroista huolehtiminen on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä, jossa korostuu eettisyyden ja läpinäkyvyyden vaade. Tämän vuoksi pidämme tärkeänä, että myös toimittajamme (palveluntarjoajat, tavarantoimittajat ja myyntiverkoston edustajat) huolehtivat vastuullisuusvelvoitteistaan esimerkillisesti.

Odotamme toimittajiemme sitoutuvan vastaamaan toimintansa taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Lisäksi suorien toimittajiemme on huolellisuusvelvoitteen mukaisesti valvottava, että myös heidän alihankkijansa omassa toiminnassaan noudattavat lainsäädäntöä ja yritysvastuuvaatimuksia toimittajille. Toimittaja varmistaa omassa organisaatiossaan niiden henkilöiden informoinnin, joiden tehtäviä nämä yritysvastuuvaatimukset koskevat. Olemme valmiita tukemaan vastuullisuuden edistämistä jakamalla omia kokemuksiamme ja kehittämällä yhteistyössä toimintatapoja.

Varman kiinteistöliiketoimintaa ja rakennuttamista koskevissa hankkeissa sovelletaan malliehtoja, joissa on yksityiskohtaisempia vaatimuksia mm. turvallisuudesta ja ympäristöasioista.

Toiminnan lainmukaisuus ja eettinen liiketoiminta

Yhteiskunnallista tehtäväänsä hoitaessaan Varman tulee toimia esimerkillisesti. Tämä edellyttää myös toimittajiltamme eettisyyttä ja hyvämaineisuutta. Toimittajan on

  • noudatettava lainsäädäntöä sekä näitä tai muita vastaavia yritysvastuuvaatimuksia
  • toimittava kilpailuissa rehellisesti ja eettisesti
  • hoidettava liiketoimintaansa liittyvät maksu- ja muut velvoitteet asianmukaisesti
  • varmistettava luottamuksellisten, erityisesti yksityisiä henkilöitä koskevien, tietojen salassapito
  • kieltäydyttävä korruptiosta ja sellaisten lahjojen antamisesta sekä vastaanottamisesta, jotka voidaan tulkita yritykseksi vaikuttaa toimintaan
  • kieltäydyttävä rahanpesusta kaikissa sen kaikissa muodoissa ja varmistettava, ettei terroristista toimintaa edesauteta millään tavalla
  • valvottava ja varmistettava, ettei yrityksen johdossa, hallinnossa tai määräysvaltaa käyttävissä tahoissa ole liiketoimintakiellossa olevia henkilöitä.

Ihmisoikeudet ja hyvä työelämä

Varma on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia ja toimimaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti. Edellytämme myös toimittajiltamme näiden periaatteiden noudattamista. Pyydettäessä toimittajan pitää kyetä todentamaan, millaiset valvontamekanismit sillä on ihmisoikeuksien toteutumiseen omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan.

Toimittajan tulee varmistaa, ettei se tai sen oma toimitusketju ole osallisena ihmisoikeuksien loukkauksissa. Ihmisoikeuksia rikkoviin toimiin on puututtava ja ryhdyttävä viipymättä korjaaviin toimenpiteisiin.

Mahdollisuus vapaaseen järjestäytymiseen ja kollektiivisiin työehtoneuvotteluihin on työntekijöiden perusoikeus. Lakien ja työehtosopimusten mukaisia työsuhteen vähimmäisehtoja tulee noudattaa niin toimittajan kuin sen alihankkijoiden toiminnassa. On myös varmistettava, ettei pakko- tai rangaistustyövoimaa tai lapsityövoimaa käytetä. Työntekijöiden tulee saada vähintään kansallisen lainsäädännön tai toimialan yleisen käytännön mukaista minimipalkkaa.

Tasa-arvoinen kohtelu on keskeinen arvo Varmassa työyhteisönä. Syrjinnän ja häirinnän on oltava ehdottomasti kiellettyä myös toimittajiemme ja niiden alihankkijoiden toiminnassa. Työajoissa on noudatettava sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä. Työntekijöille tulee varmistaa riittävät lepojaksot.

Työturvallisuus ja -terveys

Työympäristön on poikkeuksetta täytettävä työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön vaatimukset. Onnettomuuksia ja loukkaantumisia tulee ehkäistä, ja työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvät tapaturmat ja vaaratilanteet on tärkeää dokumentoida ja tutkia. Kannustamme toimittajiamme arvioimaan jatkuvasti turvallisuus- ja terveysriskejä.

Ympäristön kunnioittaminen

Ympäristön kunnioittaminen ja erityisesti ilmastonmuutoksen hillintä ovat kiinteä osa Varman vastuullisuutta. Edellytämme myös toimittajiltamme tietoisuutta omista ympäristövaikutuksista sekä niiden huomioimista omassa toiminnassa. Ympäristöasioita koskevaa lainsäädäntöä tulee noudattaa ehdottomasti.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä ympäristövaikutusten arvioimiseen, vähentämiseen ja ennalta varautumiseen ympäristöriskien ehkäisemiseksi. Toiminnan luonteen huomioiden kannustamme toimittajaa käyttämään sertifioitua ympäristöjärjestelmää tai dokumentoitua toimintatapaa ympäristöasioiden hallinnassa. Kannustamme myös ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttämiseen. Etenkin päästöintensiivisillä aloilla toimittajien tulee kiinnittää erityistä huomiota omaan hiilijalanjälkeensä, sen seurantaan ja tavoitteisiin ympäristövaikutusten vähentämiseksi tulevaisuudessa.

Lue lisää Varman vastuullisuudesta

Lue lisää Vastuullisesta sijoittamisesta

Ilmoitusvelvollisuus ja seuranta

Jos toimittaja havaitsee alihankkijaverkostossaan näiden yritysvastuuvaatimusten rikkomuksen tai epäilee rikkomusta liittyen Varmalle toimitettaviin tuotteisiin tai palveluihin, tulee siitä viipymättä ilmoittaa Varmalle.

Pyydettäessä toimittajan on annettava Varmalle tietoja siitä, miten se täyttää nämä yritysvastuuvaatimukset.

Varma voi toteuttaa itse tai kolmannen osapuolen avulla auditointeja, joissa selvitetään näiden yritysvastuuvaatimusten noudattamista. Mahdolliset auditoinnit teemme aina yhteistyössä, jolloin toimittaja avustaa Varmaa auditoinnissa, esim. sallimalla tarkastukset toimipaikalla.

Jos havaitsemme toimittajamme rikkoneen näitä yritysvastuuvaatimuksia, eikä rikkomusta saada korjattua sovitussa ajassa, Varmalla on oikeus purkaa sopimus, jonka liitteenä nämä yritysvastuuvaatimukset ovat. Rikkomuksesta voi myös seurata, ettei toimittajaa enää valita mukaan tuleviin kilpailutuksiin

Nämä yritysvastuuvaatimukset on hyväksytty Varman hallituksessa 14.12.2017.

Yritysvastuuvaatimukset toimittajille pdf-tiedostona:

Yritysvastuuvaatimukset toimittajille (Supplier Code of Conduct)