Biodiversiteetin tiekartta

Rakennamme sijoituspäätöksillämme maailmaa, joka on turvallinen ja kestävä myös tuleville sukupolville. Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Varman keskeisistä vastuullisuustavoitteista. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä. Nyt ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen rinnalle nousee luonnon monimuotoisuuden huomioiminen. Ilmastotavoitteet yhdessä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden kanssa ohjaavat toimintaamme ja kattavat Varman koko sijoitusomaisuuden. Tavoitteenamme on, että lähitulevaisuudessa biodiversiteetti- ja ilmastotavoitteet ovat tasavertaisia ja yhdessä edistävät ympäristövastuullisuuttamme. Ilmasto- ja biodiversiteettityömme soveltaminen vaihtelee omaisuuslajista ja sijoitustavasta riippuen.

Varma on jatkanut omaa biodiversiteettityötään laatimalla toiminnalleen biodiversiteetin tiekartan, jonka tarkoituksena on luoda raamit sijoittamisen vastuullisuusvaatimuksille, -linjauksille ja -tavoitteille, jotka ehkäisevät luonnon monimuotoisuuden häviämistä.

Aloitimme biodiversiteettityömme vuonna 2020 tekemällä sijoitussalkussamme alustavan selvityksen luonnon monimuotoisuudesta. Tarkastelumme kohdistui metsäteollisuuden yrityksiin, sillä niillä on suorin yhteys maankäyttöön. Selvityksessämme ilmeni, että kaikki metsäteollisuuden yhtiöt, joissa Varmalla oli osakesijoituksia, olivat huomioineet luonnon monimuotoisuuden vastuullisuuslinjauksissaan. Lisäksi selvityksessä havaittiin, että sijoittajan näkökulmasta biodiversiteetin mittareista puuttuu vielä yhteismitallisuus. Jatkoimme työtä vuonna 2021 selvittämällä, millaisia riskejä biodiversiteetin väheneminen muodostaa sijoittajan näkökulmasta eri toimialoille muun muassa luontokadon, maankäytön muutosten ja lajien uhanalaisuuden seurauksena. Lisäksi tarkastelimme, millaisilla toimilla yritykset voisivat vähentää luontokatoa.

Biodiversiteetistä puhuttaessa sijoittajan on tärkeä huomioida kaksinkertainen olennaisuus, jolla tarkoitetaan sekä sijoituskohteen vaikutuksia biodiversiteettiin että sijoituskohteeseen itseensä vaikuttavia kestävyysriskejä. Näin sijoittajaa voi ymmärtää, miten luontokato aiheuttaa sijoituskohteille taloudellisia riskejä. Ensiksi tulee ymmärtää sijoituskohteiden suhde luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin. Tätä varten olemme luoneet tiekartan, jossa tarkastelemme sijoitustemme riippuvuuksia ja vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Taskforce for Nature-related Financial Disclosures (TNFD) määrittelee riippuvuudet sellaisiksi ekosysteemipalveluiksi, joihin yritys nojaa liiketoimintaprosesseissaan. TNFD:n mukaan vaikutuksilla tarkoitetaan yrityksen positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia luontoon. Riskien arviointi on tärkeää, jotta voimme tunnistaa ne mahdolliset riskit, jotka voivat vaikuttaa sijoitustemme tuotto-odotuksiin. Riippuvuuksien arvioinnissa arvioimme sijoituskohteidemme riippuvuutta luonnon monimuotoisuudesta. Mitä riippuvaisempi sijoituskohde on luonnon monimuotoisuudesta, sitä suuremmille riskeille se altistuu monimuotoisuuden vähenemisen vuoksi. Vastaavasti, mitä suuremmat vaikutukset sijoituskohteen toiminnalla on luonnon monimuotoisuuteen, sitä tärkeämpää on, että kohteella on politiikka oman toimintansa negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi. Olemme kartoittaneet sijoitussalkkumme toimialavaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Jatkossa tarkoituksenamme on keskittyä yleisten toimialavaikutusten sijaan yksittäisten yritysten vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuteen eri omaisuuslajeissa.

Haluamme tehdä systemaattista arviointia omien sijoitustemme riskeistä ja vaikutuksista suhteessa luontokatoon. Biodiversiteetin tiekarttamme koskee koko sijoitussalkkua.

Varman biodiversiteettitiekartan painopisteet

Toimialariskikartoitus

Teimme toimialariskikartoituksen, jonka tarkoituksena oli selvittää ne sijoitussalkkumme toimialat, joilla on merkittävimmät riskit suhteessa luonnon monimuotoisuuteen vaikutustensa ja riippuvuuksiensa kautta. Lähes kaikki toimialat kohtaavat riskejä luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta. Riskit voidaan jaotella fyysisiin, lainsäädännöllisiin, transitio- ja systeemiriskeihin. Fyysisiä riskejä ovat esimerkiksi luonnonvarojen ehtyminen tai toimintaympäristön häiriintyminen. Lainsäädännöllinen riski on esimerkiksi EU:n lisääntyvä sääntely ja kansainväliset sopimukset. Transitioriskeissä on kyse siitä, että luontokatoa ehkäisevät toimenpiteet voivat tarkoittaa muutoksia muun muassa regulaatioon, teknologiaan ja kuluttajien käyttäytymiseen. Systeemiriskillä tarkoitetaan äärimmäistä riskiä, jossa luontokato voi johtaa kokonaisten alueellisten ekosysteemien romahtamiseen. Jos esimerkiksi Amazonin sademetsä tuhoutuu, sademäärät voivat muuttua Yhdysvalloissa asti. Tällaisissa tilanteissa luontokato voidaan tunnistaa selvänä talouteen vaikuttavana systeemiriskien aiheuttajana.

Luonnon monimuotoisuus: vaikutukset ja riippuvuudet

YK:n alainen PRI (Principles for Responsible Investment) on tunnistanut korkeimman vaikutuksen ja korkeimman riippuvuuden toimialat suhteessa luonnon monimuotoisuuteen.1 Hallitustenvälisen luonnon monimuotoisuus- ja ekosysteemipalvelupaneelin IPBES:in mukaan keskeisimmät suorat luontokadon ajurit ovat

 1. maan- ja merenkäyttö sekä käytön muutokset,
 2. eläinten ja kasvien suora hyödyntäminen,
 3. ilmastonmuutos,
 4. saastuminen ja
 5. vieraslajit.

PRI:n selvityksen mukaan eniten luontokatoon vaikuttavia toimialoja ovat: kaivannaisteollisuus, metsäteollisuus, öljy ja kaasu, kuljetusteollisuus, ruoka, juoma ja tupakka sekä kalastus. Vastaavasti luonnon monimuotoisuudesta riippuvaisimpia toimialoja PRI:n mukaan ovat metsäteollisuus, kalastus, tekstiilit, vaatteet ja ylellisyystuotteet, sähköntuotanto, ruoka, juoma ja tupakka sekä riippumattomat sähköntuottajat.

Myös Maailman Talousfoorumi (WEF) on tunnistanut toimialojen riippuvuutta luonnosta. WEF:n analyysin mukaan PRI:n tunnistamien toimialojen lisäksi riippuvaisia luonnosta ovat rakennusteollisuus ja maatalous. PRI:n ja WEF:n selvityksiä soveltamalla olemme kartoittaneet oman sijoitussalkkumme kannalta riskisimmät toimialat. Samoin kuin ilmastonmuutoksen kohdalla haluamme myös luonnon monimuotoisuuden huomioimisessa keskittyä transitiotoimialoihin ja muutamaan luontokadon kannalta riskisimpään toimialaan.

Selvityksemme kattaa suorat sijoitukset yrityksiin sekä pääoma-, laina- ja hedgerahastot, mikä on 77 prosenttia koko sijoitussalkusta.

Kannustamme riskitoimialoilla toimivia sijoituskohteitamme laatimaan biodiversiteettilinjauksia vuoteen 2024 mennessä. Linjaukset voivat sisältää:

 • strategioita biodiversiteettivaikutusten vähentämiseksi
 • linjausta siitä, kuinka biodiversiteetti integroidaan riskienhallintaan
 • raportointia oman toiminnan vaikutuksista, riskeistä ja riippuvuuksista ja mittareita niiden todentamiseen
 • tavoitteita koskien luonnon monimuotoisuutta.

Toimialariskikartoituksen lisäksi olemme tehneet analyysia biodiversiteettirikkomusten kannalta riskialtteimmista maantieteellisistä alueista. Tarkastelimme tunnistettuja biodiversiteettiin liitännäisiä ympäristörikkomuksia sekä alueittain että koko arvoketjuissa. Näin pystyimme määrittämään tiettyjä alueita, joilla on korkeampi riski biodiversiteettirikkomuksiin. Tätä tietoa analysoimalla pystymme luomaan toimenpiteitä biodiversiteettivaikutusten ja -riskien minimoimiseksi esimerkiksi tiettyihin maantieteellisiin alueisiin tarkennetulla seurannalla.

Korkeimman vaikutuksen ja riippuvuuden toimialat

Toimialojen osuus Varman sijoitussalkusta vuonna 2022

Vaikutusten analysointi

Vuonna 2023 analysoimme tarkemmin sijoitussalkkumme vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Analyysissa arvioimme yritysten vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen tarkastelemalla lajeihin ja luontotyyppeihin, koko arvoketjuun ja maantieteelliseen sijaintiin kohdistuvia ympäristöpaineita.

Olemme kartoittaneet sijoitustemme toimialakohtaisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, ja jatkossa päämääränä on keskittyä yleisten toimialavaikutusten sijaan siihen, millaisia vaikutuksia yksittäisillä yrityksillä on luonnon monimuotoisuuteen eri omaisuuslajeissa. Teemme näin, koska toimialojen sisällä voi olla huomattavia eroja siinä, miten luontokato on otettu toiminnassa huomioon, ja miten luontokato on sisällytetty riskienhallintaan. Tarkoituksenamme on ensin syventyä korkean riskin toimialoihin, ja kehittää Varman sijoittamisen politiikkaa jalkauttamalla luonnon monimuotoisuuden huomioimista esimerkiksi poissulkemisiin, normirikkomusseurantaan, valintakriteereihin, aktiiviseen omistajuuteen sekä kohdennettuun vaikuttamiseen.

Tavoitteenamme on, että vuonna 2023 biodiversiteetti on integroitu osaksi sijoitusprosessia valikoiduissa omaisuuslajeissa, jonka jälkeen jatkamme sen integroimista asteittain muihin omaisuuslajeihin mahdollisuuksien mukaan.

Kiinteistösalkun biodiversiteettiohjeistus

Kiinteistöalalla ekologisuus käsittää luonnon monimuotoisuuden lisäksi ilmastonmuutoksen hillinnän, luonnonvarojen käytön ja kiertotalouden. Nämä kietoutuvat myös merkittävällä tavalla toisiinsa. Varma on tunnistanut tarpeen edistää luonnon monimuotoisuutta kiinteistösalkussaan.

Olemme laatineet kiinteistösijoitussalkullemme biodiversiteettiohjeistuksen. Ohjeistuksen tarkoituksena on tarjota keinoja biodiversiteetin huomioimiseksi jo rakennetuissa kiinteistöissä. Biodiversiteetin huomioiminen näissä tarjoaa hyvän lähtökohdan biodiversiteettityön aloittamiseen ja biodiversiteetin lisäämiseen rakennetussa ympäristössä. Ohjeistukseen on koottu kattavasti erilaisia esimerkkejä biodiversiteetin huomioimiseksi. Ohjeistus sisältää muun muassa seuraavia esimerkkejä:

 • Yhteenveto biodiversiteetin suojelun tavoitteista, merkityksestä ja mahdollisuuksista rakennetussa ympäristössä
 • Kiinteistön infran ratkaisut, hulevedet ym. ja mahdollisuudet niiden hyödyntämiseen
 • Muuttuvan ilmaston huomioon ottaminen rakennusten suunnittelussa
 • Mahdollisuudet rakentaa elinympäristöjä huomionarvoiselle/suojelulle lajistolle

Luontokadon hillitseminen ja biodiversiteettivaikutusten hallinta edellyttää koko rakentamisen arvoketjun systemaattista huomiointia, toimenpiteiden kohdentamista ja priorisointia arvoketjun merkittävimpiin vaikutuksiin sekä rakentamisen arvoketjun toimijoiden välistä sujuvaa yhteistyötä. Ohjeistuksessa tarkastelu on rajattu rakennettuihin kiinteistöihin eikä siten kata tarkempia tietoja esimerkiksi suunnittelusta, rakentamisvaiheesta tai raaka-aineiden hankinnasta. Ohjeistuksen yhteydessä tehdyssä taustaselvityksessä tarkastelimme yleisellä tasolla myös rakentamisen arvoketjun vaikutuksia ja riippuvuuksia biodiversiteettiin.

Vaikuttaminen

Sijoittajan yksi keino hallita luontokadon aiheuttamia riskejä on sijoituskohteisiin vaikuttaminen. Ilmasto- ja ympäristöasioissa Varman vaikuttamista ohjaavat sekä sijoitusten ilmastopolitiikka että kansainvälisten sopimusten noudattaminen. Suosittelemme yrityksiä raportoimaan läpinäkyvästi luontokadon nykyisistä ja tulevista vaikutuksista yhtiön liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin. Kannustamme sijoituskohteitamme biodiversiteettiriskien hallintaan ja linjauksiin koskien luonnon monimuotoisuuden huomioimista. Biodiversiteetti on osa vaikuttamisen toimintatapojamme ja käytäntöjämme.

Biodiversiteetin huomioiminen on osa normirikkomusseurantaamme. Vuonna 2022 olemme olleet mukana vaikuttamassa yhdessä muiden sijoittajien kanssa yhteensä 41 ympäristöön liittyvässä mahdollisessa tai todennäköisessä rikkomuksessa.

Olemme yhteydessä riskitoimialojen yrityksiin ja kannustamme heitä raportoimaan läpinäkyvästi oman toimintansa biodiversiteettivaikutuksista ja -riskeistä. Lisäksi toivomme luonnon monimuotoisuuden huomioimisen tulevan olennaiseksi osaksi näiden yritysten strategioita ja riskienhallintaa.

Tavoitteemme on sisällyttää biodiversiteetti vaikuttamiseen nykyistä systemaattisemmin vuoden 2023 aikana ja kohdentaa vaikutustoimiamme tarkennetusti.

Liitymme yhteistyöaloitteisiin, jotka toiminnallaan ehkäisevät luontokatoa.
Vuonna 2022 Varma allekirjoitti finanssitoimijoiden Finance for Biodiversity -sitoumuksen. Allekirjoittamalla sitoumuksen rahoituslaitokset sitoutuvat seuraavaan viiteen vaiheeseen ennen vuotta 2025:

 1. yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen
 2. vaikuttamiseen yritysten kanssa
 3. vaikutusten arviointiin
 4. tavoitteiden asettamiseen
 5. julkiseen raportointiin.

Varma liittyy myös mukaan Nature Action 100 -yhteistyöaloitteeseen. Aloitteen tarkoitus on lisätä yritysten kunnianhimoa toimissaan ja tavoitteissaan luontokadon ehkäisemiseksi. Aloitteeseen sitoutuneet sijoittajat keskittyvät saamaan liikkeelle yrityksiä, joiden rooli luonnon monimuotoisuuden huomioimisessa ja luontokadon pysäyttämisessä on keskeinen. Aloite kannustaa sijoittajia liittymään mukaan jo ennen yhteisaloitteen virallista käynnistämistä keväällä 2023.

Raportointi

Ulkoinen raportointi

Haluamme pysyä tietoisina oman salkkumme riskeistä, vaikutuksista ja riippuvuuksista suhteessa luonnon monimuotoisuuteen. Tavoitteenamme on, että raportoimme TNFD:n mukaisesti ensimmäisen kerran vuonna 2025 vuodesta 2024.

Sisäinen raportointi

Sisäinen raportointi mahdollistaa sisäisten prosessien kehittämisen ja sen, että salkunhoitajat pystyvät huomioimaan luonnon monimuotoisuuden omalla vastuualueellaan sekä koko sijoitussalkussa.

Sisäisen raportoinnin avulla pystymme seuraamaan paremmin, mitkä ovat sijoitustemme kokonaisvaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja kuinka riippuvainen sijoitussalkku on luonnon monimuotoisuudesta. Lisäksi pystymme seuraamaan paremmin sijoitustemme ja yksittäisten yhtiöiden vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja sitä kautta tekemään parempia sijoituspäätöksiä.

Sisäinen raportointi mahdollistaa myös tavoitteiden asetannan ja systemaattisen tavoitteiden edistymisen seurannan.

Biodiversiteettipolitiikan luominen

Laajennamme sijoitustemme ympäristöön liittyviä linjauksia laatimalla biodiversiteettityötämme ohjaavan politiikan ilmastopolitiikan rinnalle vuonna 2023. Biodiversiteettipolitiikan avulla teemme systemaattista, koko sijoitussalkun kattavaa arviointia, tavoitteidenasetantaa ja raportointia.

Sisällytämme politiikkaan

 • tavoitteet (laadulliset ja määrälliset)
 • omaisuuslajikohtaiset toimintaperiaatteet
 • vaikuttamisen keinot
 • raportoinnin käytännöt.

Seuraamme globaalia luontokadon vastaisen työn kehitystä ja päivitämme omia toimenpiteitämme niiden mukaisesti.

Biodiversiteetin tiekartan hyväksyntä

Varman sijoitustoiminnon johtoryhmä on hyväksynyt 7.12.2022 biodiversiteetin tiekartan vuosille 2022–2025.