Sijoitusten ilmastopolitiikka

Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia nykyisille ja tuleville sukupolville.

Sijoittajien on varauduttava ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin

Ihmiskunnan toiminnasta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat jo muuttaneet ilmastoa, ja niistä on aiheutunut sijoittajille taloudellisia riskejä. Usean toimialan ja yrityksen toimintaedellytykset ovat muutoksessa. Tietyillä toimialoilla, kuten sähköntuotannossa muutos on jo alkanut.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää päästöjen tuntuvaa ja pitkäjänteistä vähentämistä. Pariisin ilmastosopimuksen tavoite on lämpenemisen rajoittaminen selvästi alle 2 asteen esiteolliseen aikaan verrattuna. Tavoite edellyttää siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta ja fossiilisten polttoaineiden käytön tuntuvaa vähentämistä.

Tuemme toimia, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta ja mahdollistavat sopeutumista muutokseen.

Varma on jo aiemmin sitoutunut kehittämään sijoituksista ja sijoitusprosessista Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia. Vuosina 2020–2035 kehitämme sijoitussalkkuamme hiilineutraaliksi

 1. sijoittamalla kohteisiin, joiden ratkaisut mahdollistavat päästöjen vähentämisen ja jotka toiminnassaan huomioivat ilmastonmuutoksen etenemisen
 2. kehittämällä rahoitusmarkkinoiden yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen edistämiseksi
 3. panostamalla ilmastonmuutoksen taloudellisten riskien analysointiin sijoitussalkussa

Tavoittelemme salkun hiilineutraaliutta 2035, edellyttäen että sijoitusympäristö mahdollistaa sen.

Kehitämme sijoitussalkkuamme hiilineutraaliksi vuosina 2020–2035

Tavoittelemme hiilineutraaliutta tunnistamalla ilmastonmuutoksen tuomat uudet sijoitusmahdollisuudet ja luomalla ilmastoystävällisen sijoituskokonaisuuden eli allokaation, johon sisällytämme sijoituskohteita:

 • joiden liiketoiminta hyötyy ilmastonmuutoksen hillinnän toimista
 • joiden toiminnasta ei aiheudu merkittävästi kasvihuonepäästöjä
 • joilla on selkeä strateginen ja tieteellisesti vahvistettu tavoite vähentää kasvihuonepäästöjä
 • joiden toiminta tarjoaa hiilinieluja

Tavoitteemme on että, allokaatio muodostaa 20 % sijoitussalkusta vuonna 2025.

Edistämme rahoitusmarkkinoiden yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja muutokseen sopeutumiseksi sekä osallistumme julkiseen keskusteluun ilmastonmuutoksen vaikutuksista tapahtumissa ja yhteistyöaloitteiden kautta. Olemme mukana kehittämässä liiketoiminta- ja sijoitusstrategioita, jotka vähentävät sijoituskohteidemme kasvihuonekaasupäästöjä.

Hiilineutraali sijoitussalkku vaatii taustakseen vahvan tieteellisen ja ajankohtaisen tiedon sekä työkalut sijoitustoiminnan kehittämiseksi. Hyödynnämme uusinta tieteellistä tietoa ja työkaluja ilmastonmuutoksen vaikutusten arvioinnissa.

Olemme määritelleet ilmastonmuutoksen kannalta toimialoja, jotka sekä tarjoavat liiketoiminnallaan isoimmat mahdollisuudet päästövähennyksiin että altistuvat merkittävästi ilmastonmuutoksen torjunnasta aiheutuville riskeille, kuten regulaatiolle ja markkinariskeille.

Nämä toimialat ovat:

 • öljy- ja kaasuteollisuus
 • sähkön- ja lämmöntuotanto
 • autoteollisuus
 • kaivosteollisuus
 • betoniteollisuus
 • kuljetusteollisuus
 • kemianteollisuus

Sitoudumme käyttämään edellä mainittujen toimialojen sijoituksissa The Science Based Targets1 -aloitteen mukaista päästövähennystavoitteiden analyysia.

Seuraamme ilmastonmuutoksesta saatavaa tutkimustietoa ja päivitämme ilmastotavoitteita vähintään 3 vuoden välein.

Varaudumme ilmastonmuutoksen taloudellisiin riskeihin kehittämällä TCFD-raportointia2 ja ilmastonmuutoksen taloudellisten riskien arviointia. Taloudellisten riskien arviointi tarkoittaa sijoituskohteiden fyysisten ja transitioriskien analysointia sekä analyysiä siitä, millaiset valmiudet sijoituskohteillamme on sopeutua ilmaston lämpenemiseen.

Lisäksi vähennämme edelleen fossiilisten sijoituskohteiden osuutta salkussa.

Noteeratut osake- ja yrityslainasijoitukset sekä johdannaisinstrumentit

Painotamme noteeratuissa sijoituksissa sijoituskohteita, joiden liiketoiminta hyötyy ilmastonmuutoksen hillinnästä ja joilla on pienempi riski altistua ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Merkittävimmän mahdollisuuden ilmaston-muutoksen hillintään tuovat sijoitukset mm. sellaisiin öljy- ja kaasuteollisuuden, sähkön- ja lämmöntuotannon, auto-, kaivos-, betoni- ja kuljetusteollisuuden sekä kemianteollisuuden yrityksiin, jotka tarjoavat vaihtoehtoisia tuotteita tai palveluita fossiilisten polttoaineiden käytölle. Suosimme myös yrityksiä, joiden käyttämä energia on kasvavassa määrin uusiutuvaa ja joiden operatiivinen toiminta on raaka-aineiden ja muiden tuotannon tekijöiden käytöltä resurssitehokasta.

Osana ilmastoratkaisujen allokaatiota sijoitamme noteeratuissa yrityslainoissa green bondeihin.

IPCC:n ilmastoraportti linjasi 2018, että globaaleja kasvihuone- päästöjä pitäisi leikata 50 % vuodesta 2016 vuoteen 2030 mennessä. TCFD-raportointikehikon mukainen hiilitehokkuuden mittari on vakiintumassa yhdeksi käytetyimmistä mittaustavoista. Sekä päästövähennystavoitteet että raportoinnin lisääntyminen ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista aiheuttavat sijoittajalle uusia regulaatioon perustuvia riskejä. Uskomme, että hiilitehokkailla ja päästöjään vähentävillä sijoituskohteilla on parhaat edellytykset menestyä, ja tämän takia uudistamme tavoitteemme sijoitusten hiili-intensiteetin vähentämiseksi.

Tavoitteena on vähentää noteerattujen osake- ja yrityslainasijoitusten hiili-intensiteettiä eli kasvihuonepäästöjen suhdetta liikevaihtoon vuoden 2016 tasosta seuraavasti:

 • 30 % vuoteen 2023 mennessä
 • 40 % vuoteen 2025 mennessä
 • 50 % vuoteen 2027 mennessä

Lisäksi arvioimme noteeratun salkun fossiilisten varantojen riskiä osana ilmastonmuutoksen riskien arviointia.

Sitoudumme poistumaan hiilisijoituksista vuoteen 2025 mennessä.3 Lisäksi sitoudumme sulkemaan pois sijoituksistamme öljynporauksen vuoteen 2030 mennessä.

Jotkut sijoituskohteet vaativat ilmastoriskien takia tarkempaa seurantaa. Näitä kohteita varten luomme vaikuttamisprosessin hiilitoiminnan alasajon nopeuttamiseksi. Tavoitteemme on, että seurannassa olevien yhtiöiden hiilivoimalat on suljettu viimeistään 2030 mennessä. Muussa tapauksessa irtaudumme sijoituksesta. Emme näe tulevaisuutta hiileen perustavalle sähköntuotannolle.

Indeksisijoituksissa lisäämme vähähiilisten indeksirahastojen osuutta vuosittain, ja tavoitteemme on nostaa niiden osuus 35 %:iin indeksisijoituksista vuoteen 2025 mennessä. Aktiivisissa osakerahastoissa sijoitamme ainoastaan vähähiilisiin ja kestävän kehityksen sijoitusstrategioihin. Aktiivisissa korkorahastoissa kasvatamme vähähiilisten ja kestävän kehityksen sijoitusstrategioiden osuutta, markkinan ja rahastotarjonnan kasvun mukaan.

Seuraamme ilmastonmuutoksen hillinnän huomioivien johdannaisinstrumenttien kehitystä sijoitusmarkkinoilla. Sitoudumme käyttämään niitä markkinalikviditeetin mahdollistamissa puitteissa.

Kiinteistöt

Tavoitteena on vähentää kiinteistösijoitusten hiilidioksidipäästöjä siten, että kiinteistöjen käyttämä lämpö on päästötöntä 2030 ja kiinteistöjen käyttämä sähkö on päästötöntä vuoteen 2025 mennessä.

Varman kiinteistöjen hiilijalanjälki sisältää hiilidioksidipäästöt, jotka aiheutuvat kiinteistöjen lämmön, sähkön, jäähdytyksen ja veden kulutuksista. Jätteistä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt on tavoitteena sisällyttää hiilijalanjälkeen vuoteen 2021 mennessä.

Kiinteistöissä hiilidioksidipäästöt muodostuvat pääasiassa sähköstä ja lämmityksestä aiheutuvasta energiankulutuksesta, jota voidaan alentaa parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta.

Liityimme vuonna 2017 toimitilojen ja asuntojen toimenpideohjelmiin, joihin osallistuvat sitoutuvat vuosina 2017–2025 vähintään 7,5 %:n energiansäästötavoitteeseen. Varman oma tavoite on tätä korkeampi, ja olemme sitoutuneet 10 % energiansäästötavoitteeseen 2017–2025.

Energiansäästötavoite saavutetaan ohjaamalla valaistusta, lämmitystä, jäähdytystä ja ilmanvaihtoa sekä modernisoimalla energiaa hyödyntäviä laitteita.

Varman merkittävimmät toimitilarakennukset sertifioidaan pääsääntöisesti BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti tavoitteena vähintään Good tai Very Good -luokka vuoteen 2025 mennessä.

Kiinteistörahastot

Kiinteistörahastojen valinnassa huomioimme, miten rahastomanageri on integroinut vastuullisuusasiat sijoitusprosessiin ja kiinteistökohteisiin. Kannustamme rahastomanageria huomioimaan vastuullisuuden sijoituspäätöksissään ja asettamaan konkreettisia tavoitteita esimerkiksi salkun kohteiden CO2-päästöjen vähentämiseksi ja energia- tehokkuuden kasvattamiseksi. Seuraamme kehitystä säännöllisin väliajoin kiinteistöjen vastuullisuutta arvioivan kansainvälisen viitekehyksen GRESB:n tai vastaavan raportoinnin ja omien kyselyiden kautta.

Pääoma- ja infrarahastot

Pääoma- ja infrasijoituksissa ohjaamme salkkua kohti hiilineutraaliutta sijoittamalla sijoituskohteisiin, jotka tunnistavat ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät sijoitusmahdollisuudet. Vältämme kohteita, jotka altistuvat merkittävästi ilmastonmuutoksen tuomille riskeille.

Sijoituksissa sähköntuotantoon hyödynnämme energiankäytön vähähiilistä tiekarttaa4. Tämä tarkoittaa, että

 • sijoitukset fossiilisiin sähköntuotannon liiketoimintoihin vähenevät samassa suhteessa tai nopeammin kuin tiekartta edellyttää
 • uusiutuvan energian osuus kasvaa tiekartan mukaisesti ja tavoitteemme on, että vuonna 2030 sen osuus on vähintään puolet sähköntuotannon sijoituksista.

Tiekartta edellyttää esimerkiksi, että uusiutuvien osuus sähköntuotannon sijoituksista on 50 % vuonna 2030 ja kaasun osuus 2030 on 22–25 %. Lisäksi tiekartta edellyttää poistumista muista fossiilisista tuotantomuodoista.

Pyrimme hallitsemaan ilmastoriskejä sisältävien toimialojen painoa ilmastopolitiikkamme mukaisella manageri- ja rahastovalinnalla. Olemme sitoutuneet siihen, että jatkossa öljy- ja kaasuyritysten osuus pääomasijoituksissamme on pienempi kuin öljy- ja kaasuyritysten osuus listatussa osakemarkkinassa. Koska rahastojen sijoitushorisontti on pitkä, pyrimme huolellisella manageri- ja rahastovalinnalla varmistamaan, että sijoituskohteemme vastaavat ilmastopolitiikkamme tavoitteita koko sijoitusajan.

Osana ilmastoratkaisujen allokaatiota sijoitamme pääomaja infrarahastojen kautta vähähiilisiin ja päästöttömiin kohteisiin. Pitkien sijoitushorisonttien takia sijoittajan kannalta erityisen tärkeää on huomioida ilmastonmuutoksen etenemisen ja sen hillitsemisen seurauksena muuttuva toimintaympäristö. Tavoitteemme on painottaa sijoituksia, joilla on toiminnassaan selkeät päästövähennystavoitteet.

Rahastoissa tavoitteemme on kehittää sijoittajien välistä yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteemme on yhdessä muiden sijoittajien kanssa vaikuttaa siihen, miten rahastomanagerit toiminnassaan ottavat huomioon ilmastonäkökohdat osana vastuullisen sijoittamisen käytäntöjään. Kannustamme rahastoja raportoimaan portfoliossa mahdollisesti olevista ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista TCFD-raportointikehikon mukaan.

Yritysrahoitus

Painotamme yrityslainoissa sijoituskohteita, joilla on pienempi riski altistua ilmastonmuutoksen hillinnästä tai ilmastonmuutoksen etenemisestä aiheutuville riskeille. Lisäksi painotamme salkussa sellaisia yrityksiä, joiden liiketoiminnan muutos vähentää päästöjä. Ilmastonmuutoksen hillinnässä yrityslainasalkussa noudatetaan samoja tavoitteita kuin noteeratuissa sijoituksissa.

Hedgesijoitukset

Hedgerahastoissa tavoitteemme on kehittää rahoitusmarkkinoiden yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tavoitteemme on yhdessä muiden sijoittajien kanssa vaikuttaa siihen, miten rahastomanagerit toiminnassaan ottavat huomioon ilmastonäkökohdat osaksi vastuullisen sijoittamisen käytäntöjään. Kannustamme rahastoja ja rahastojen kohdeyrityksiä raportoimaan ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista TCFD-raportointikehikon mukaan.

Hedgesijoituksissa painotamme ilmastonmuutoksen huomioon ottamista erityisesti pidempiaikaisiin omistuksiin keskittyvissä rahastoissa. Tuomme myös aktiivisesti esiin sen, että ilmastonmuutokseen varautuminen tarjoaa merkittäviä sijoitusmahdollisuuksia koko vaihtoehtoisten sijoitusten kentässä. Osana ilmastoratkaisujen allokaatiota sijoitamme hedgesijoitusten kautta vähähiilisiin ja päästöttömiin kohteisiin.

Tavoitteenamme on myös yhdessä rahastomanagerien kanssa kehittää sijoituskohteiden raportointia energiankäytöstä ja hiilijalanjäljestä.

Pyrimme hallitsemaan ilmastoriskejä sisältävien toimialojen painoa manageri- ja rahastovalinnalla. Kivihiili ja öljynporaus eivät ole olleet strategisia sijoituskohteita hedgesijoituksissa, ja sijoituksissa sähköntuotantoon hyödynnämme energiankäytön vähähiilistä tiekarttaa. Samalla uusiutuvan energian suhteellinen osuus kasvaa tiekartan mukaisesti.

1 Hyväksyttyjen, tieteeseen perustuvien The Science Based Targets -tavoitteiden taustalla ovat World Resources Institute WRI, Maailman luonnonsäätiö WWF ja YK:n UN Global Compact -aloite.
2 Kansainvälinen Task Force on Climate-related Finacial Disclosures -viitekehys
3 Poislukien pienen mittakaavan (5 %) säätövoima eli sähköntuotanto, jolla tasataan sähkön tuotannon ja kulutuksen vaihteluja sekä hiilitoiminnan alasajon vaikuttamisprosessin piirissä olevat yritykset.
4 Tiekartan taustalla ICPP:n Global Warming of 1.5 °C -erikoisraportin, IEA:n energiaraportin ja UNPRI:n skenaariot uusiutuvan ja kaasun osuudesta sähköntuotannossa.

Päivitetty: 11/2019