Tilintarkastus

Varman yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan ja, ellei tilintarkastaja ole tilintarkastusyhteisö, tälle varatilintarkastajan. Vuonna 2022 yhtiökokous valitsi voimassa olleen yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiölle yhden tilintarkastajan, joka on tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Voimassa olevan tilintarkastusta koskevan lainsäädännön mukaan tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa Varman kirjanpito, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä hallinto. Tilintarkastus tulee tehdä hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.

Tilintarkastaja raportoi työstään, havainnoistaan ja johtopäätöksistään yhtiökokoukselle osoitettavassa tilintarkastuskertomuksessa. Tämän lisäksi tarkastaja raportoi sisäistä valvontaa, taloudellista raportointia sekä muita tarkastustoimenpiteitä koskevista havainnoistaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle, hallitukselle, hallintoneuvostolle, toimivalle johdolle sekä valvovalle viranomaiselle.

Tilintarkastaja toimittaa vuosittain yhtiön hallitukselle voimassa olevan lainsäädännön mukaisen kirjallisen vahvistuksen riippumattomuudestaan. Yhtiön hallitus arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta vuosittain.

Yhtiökokouksen 15.3.2022 päätöksen mukaisesti Varman tilintarkastajana tilikaudella 2022 toimii Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Antti Suominen. KHT Suominen on toiminut Varman päävastuullisena tilitarkastajana 15.3.2018 lähtien.

Tilintarkastajan palkkio vuoden 2022 lakisääteisestä tilintarkastuksesta oli 268 702 euroa. Ernst & Young Oy:n palkkio muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä asiantuntijapalveluista oli vuonna 2022 yhteensä 40 311 euroa.