Käyttöehdot

Varman verkkosivujen ja palvelujen käyttö edellyttää käyttöehtoihin tutustumista ja niiden hyväksymistä. Lue ehdot huolella.

Varman www-sivujen yleiset käyttöehdot

Varman www-sivujen ja verkko- ja mobiilipalveluiden (sivut) käyttö edellyttää, että sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Tutustu näihin ehtoihin ennen kuin käytät sivuja. Varman eri palvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan myös näiden käyttöä koskevia yleisiä ehtoja.

Sivut ja niillä oleva informaatio ja materiaali on suunnattu käytettäväksi Suomessa.

Palveluntuottaja

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Käyntiosoite: Salmisaarenranta 11, Helsinki. Postiosoite: PL 1, 00098 VARMA, Y-tunnus: 0533297-9. Puhelin 010 2440.

Muutokset

Varma varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Varmalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palveluntuottajan vastuu

Sivuilla annettua informaatiota ja materiaalia ei voida pitää Varman sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena. Tarkempia tietoja tarjottavista tuotteista ja palveluista saa Varmasta.

Sivujen sisältämien tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Varma ei vastaa sivujen sisällön oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla oleva informaatio on yleisluontoista, eikä Varma voi taata tietojen soveltuvuutta yksittäistapaukseen.

Varma ei vastaa vahingoista tai kuluista tai menetyksestä, jotka aiheutuvat sivujen tai digitaalisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Varma ei myöskään vastaa mahdollisten tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden, haitallisten ohjelmien tai tietoturvariskien aiheuttamista vahingoista. Varma ei takaa, että sivut toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Varma ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta materiaalista, johon sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta tehdyistä toimista, antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa.

Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Immateriaalioikeudet

Sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Varmalle ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata tekijänoikeuslain mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Oikeudet käyttäjän sivuille tuottamaan ja julkaistavaksi tarkoitettavaan blogiaineistoon jäävät käyttäjälle. Käyttäjä myöntää Varmalle peruuttamattoman ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa aineistosta kappaleita sekä julkaista ja saattaa aineisto yleisön saataville. Varma voi tehdä aineistoon muutoksia siinä määrin kuin edellä myönnetyn oikeuden hyödyntäminen edellyttää. Varma voi siirtää tässä sille myönnetyt oikeudet eteenpäin. Käyttäjä vastaa siitä, että tätä aineistoa voidaan käyttää ja tarvittaessa julkaista, eikä se loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia.

Henkilötiedot

Varma käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön ja työntekijän eläkelain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot tallennetaan Varman henkilörekistereihin ja tietoja käytetään vain rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Palvelutapahtuman niin edellyttäessä Varma tallentaa viestejä varmentaakseen viestin sisällön. Varma luovuttaa hallussaan olevia tietoja sivullisille vain henkilön suostumuksella tai lain nojalla. 

Tietosuojalainsäädännön mukaiset rekisteriselosteet ja tarkempaa informaatiota henkilötietojen suojasta

Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen lähettämistä Varmalle tavallisessa sähköpostissa. Varmalle voi lähettää suojattua sähköpostia Yhteystiedot-osiosta löytyvän suojatun sähköpostipalvelun kautta.

Varma ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista vahingoista.

Varman ylläpitämän digitaalisen asiointipalvelun kautta lähetetyt viestit välitetään käyttäen turvallista ja asianmukaista salaustekniikkaa.

Valvontaviranomainen

Varman työeläkevakuutustoimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Yhteystiedot:

Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6
PL 103, 00101 Helsinki
Puhelin 010 831 51
www.finanssivalvonta.fi

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.