Sisäpiiriohjeet

Varmassa noudatetaan hallituksen vahvistamaa sisäpiiriohjetta, jonka tarkoituksena on edistää sijoitustoiminnan julkista luotettavuutta ja henkilöstön tietämystä sisäpiirisäännöksistä, jottei niitä tahattomastikaan rikota.

Johdanto

Varmalla on asiakkaina yrityksiä, jotka ovat laskeneet liikkeeseen pörssissä taikka muulla säännellyllä markkinapaikalla taikka monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä noteerattuja tai noteerattavaksi tulevia osakkeita, velkakirjoja tai muita rahoitusvälineitä.

 • Näitä yrityksiä nimitetään jäljempänä ”pörssiyhtiöksi” – tyypillisimmillään kyse on yhtiöstä, jonka osake on noteerattu Helsingin pörssissä.
 • Myös joukkolaina voi olla noteerattu pörssissä – esimerkiksi osuuskunnan yleisölaina, jolloin tämäkin osuuskunta kuuluu pörssiyhtiö-käsitteen piiriin.
 • Jäljempänä pörssiyhtiön osaketta, joukkolainaa ja arvopaperia sekä muuta rahoitusvälinettä nimitetään ”pörssipaperiksi”.

Pörssiyhtiöiden tiedot saattavat sisältää sellaisia vielä julkistamatta olevia, markkinoihin vaikuttavia seikkoja, joiden ilmaiseminen ja hyväksi käyttäminen on sisäpiiritietona aina kiellettyä.

 • Sisäpiirikielto koskee kaikkia kauppoja ja muita transaktioita pörssipaperilla – myös sellaisia, jotka tehdään pörssin tai muun markkinapaikan ulkopuolella kahdenkeskisinä kauppoina.
 • Kieltoa ei sovelleta noteeraamattomiin yhtiöihin eikä tämä ohje välittömästi koske niitä – mutta noteeraamattomienkin yhtiöiden tiedot ovat aina luottamuksellisia ja kuuluvat Varman liikesalaisuuksiin.

Salassapito ja sisäpiiritiedot

Asiakasyrityksestä annetut asiakirjat ja tiedot kuuluvat aina Varman luottamuksellisiin liikesalaisuuksiin.

 • Julkistamattomia tietoja pörssinoteeratuista asiakasyrityksistämme koskee salassapidon lisäksi markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa säädetty ilmaisu- ja käyttökielto.

Tietojen asianmukainen käsittely on tärkeää sekä asiakkaidemme että Varman kannalta.

 • Sisäpiiritietojen huolimaton käsittely on asiakasyritykselle erittäin haitallista ja heikentää yrityksen toimintaa markkinoilla.
 • Tahallaan tai huolimattomuudesta tapahtuneista rikkomuksista aiheutuva negatiivinen julkisuus vähentää luottamusta myös Varmaan.

Sisäpiiritiedon väärinkäyttö on ankarasti sanktioitu.

 • Rangaistusuhka väärinkäytöksestä kohdistuu aina myös asianomaiseen henkilöön – ei vain pörssiyhtiöön tai Varmaan.

Mitä on sisäpiiritieto?

Sisäpiiritieto voi olla niin kirjallista kuin suullista tietoa, joka

 • todennäköisesti vaikuttaa huomattavalla tavalla pörssipaperin tai siihen liittyvän toisen arvopaperin hintaan
  • vaikutus voi olla välillinen – esimerkiksi osaketta koskeva tieto vaikuttaa myös siihen oikeuttavaan optioon
 • ja on täsmällistä ja tarkkaa
  • tapahtuma tai seikka voi objektiivisen toden-näköisesti toteutua – ennemminkin tapahtuu kuin jää tapahtumatta
  • ei huhu tai muu epämääräinen tieto
  • sen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä – huolellinen sijoittaja ottaisi tiedon huomioon
 • ja on julkaisematonta
  • tiedon antaminen Varmalle ei ole sen julkistamista
  • julkaiseminen tarkoittaa, että tieto on kaikkien saatavilla – esimerkiksi sähköisten tiedotusvälineiden kautta

Sisäpiiritietoa voi olla edellä mainituin edellytyksin esimerkiksi tieto

 • pörssiyhtiön tulevasta toiminnasta, kuten
  • suunnitellusta yrityskaupasta tai muusta järjestelystä
  • tulosvaroituksen laadinnasta
  • valmisteltavana olevan osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen sisällöstä
 • arvopaperia koskevasta suunnitelmasta, kuten
  • osakeannista
  • osto- tai lunastustarjouksesta
  • osakesarjojen yhdistämisestä tai jakamisesta

Sisäpiiritiedon ilmaisu- ja käyttökielto

Et saa ilmaista sisäpiiritietoa toiselle varmalaiselle tai muulle henkilölle, ellei se ole tarpeen hänen tehtävässään, etkä sisäpiiritiedon perusteella saa

 • hankkia tai luovuttaa pörssipaperia omaasi tai toisen lukuun
  • kielto koskee myös välillistä toimintaa esimerkiksi läheisesi tai omistamasi yhtiön kautta – kielto on kattava, se ei ole kierrettävissä
 • suositella tai houkutella toista henkilöä hankkimaan tai luovuttamaan pörssipaperia
  • kielto kattaa kaikenlaisen neuvonannon tai vihjailun
 • peruuttaa tai muuttaa kauppatoimeksiantoasi pörssipaperista taikka suositella tai houkutella toista peruuttamaan tai muuttamaan aiemmin tekemäänsä toimeksiantoa

Sisäpiirikiellon kohteena olevat pörssipaperit

Pörssipaperilla tarkoitetaan tässä ohjeessa jokaista pörssiyhtiöön liittyvää arvopaperia ja muuta rahoitusvälinettä, sen muodosta riippumatta.

Näihin kuuluvat pörssiyhtiön itsensä liikkeeseen laskemat rahoitusvälineet, kuten

 • osake – noteeratun (”listatun”) ohella myös sellainen laji, jota ei ole noteerattu
 • joukkolaina tai muu vieraan pääoman ehtoinen arvopaperi
 • vaihtovelkakirja
 • rahamarkkinaväline – sijoitustodistus, yritystodistus, korkotodistus ym.

Muun tahon liikkeeseen laskemat rahoitusvälineet, jotka liittyvät pörssiyhtiöön, kuten

 • warrantti
 • optio, termiini, futuuri, swap.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Varmalaisen tulee ilmoittaa jos hän epäilee, että Varmassa on käytetty sisäpiiritietoa hyväksi arvopaperikaupassa tai muuten toimittu arvopaperimarkkinalain vastaisesti.

Ilmoitus tehdään osoitteeseen arvopaperirikkomus(at)varma.fi.

 • Ilmoitukset ovat ainoastaan Compliance Officerin luettavissa.
 • Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.
 • Compliance Officer raportoi asiassa hallitukselle.

Pysyviä sisäpiiriläisiä koskevat velvoitteet

Varman johtoryhmä ja sijoitustoimintolaiset sekä erikseen nimetyt varmalaiset kuuluvat pysyvään sisäpiiriin.

 • Pysyvän sisäpiiriläisen on pyydettävä lupa ennen kuin hän hankkii tai luovuttaa pörssipapereita – lupa pyydetään sähköpostitse sijoitustoiminnon lakimieheltä
 • Luvan edellytyksenä on, ettei Varmassa ole sisäpiiritietoa, joka koskee asianomaista pörssipaperia – tämän lakimies tarkistaa Varman sisäisestä rekisteristä ennen luvan myöntämistä
 • Ennakkokonsultoinnin jälkeen toteuttamastaan hankinnasta tai luovutuksesta pysyvä sisäpiiriläinen on velvollinen tekemään omistusmuutosilmoituksen Varman sisäistä rekisteriä varten – ilmoitus tehdään tätä varten laaditulla lomakkeella
 • Pysyvää sisäpiiriläistä koskee myös ns. lyhyen kaupan kielto: samalajisten pörssipaperien hankinnan tai luovutuksen välisen ajan tulee olla vähintään 3 kuukautta
 • Kaupankäynti omaan lukuun tietyn yhtiön pörssipaperilla tai siihen liittyvällä toisella arvopaperilla on kiellettyä silloin, kun pysyvä sisäpiiriläinen on tietoinen, että kyseisen yhtiön pörssipaperilla tai siihen liittyvällä toisella arvopaperilla tehdään kauppoja, joilla on merkittävä vaikutus Varman positioon yhtiössä, ja kaupoilla on samanaikaisesti todennäköisesti merkittävä vaikutus pörssipaperin arvoon (fronttaaminen).

Julkinen omistusrekisteri

Varma ylläpitää lain edellyttämää julkista rekisteriä lain edellyttämällä tavalla seuraavien henkilöiden omistuksista:

 • hallituksen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies sekä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta
 • muu yhtiön palveluksessa oleva henkilö, jolla on mahdollisuus vaikuttaa varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen tai joka muutoin saa säännöllisesti haltuunsa tällaisia osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiiritietoa – nämä henkilöt on erikseen nimetty

Rekisteri sisältää tiedot omistuksista säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevissa osakkeissa ja sellaisissa rahoitusvälineissä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella.

 • Rekisteri on nähtävillä Euroclear Finlandin NetSire-palvelussa

Muiden pysyvien sisäpiiriläisten omistuksista pidetään Varman sisäistä rekisteriä.

Sisäpiiritiedon hallinnointi Varman sisäisesti

Varma hallinnoi sisäpiiritietoa kolmen sisäisen rekisterin avulla.

Kieltolista ja ”suljetut ikkunat”

 • kieltolistaan tehdään merkintä, jos Varman johtoon tai sijoitustoimintoon kuuluva saa sisäpiiritietoa – asianomainen ilmoittaa pörssiyhtiön nimen kieltolistan ylläpitäjälle (sijoitustoiminnon lakimies)
 • kieltolistauksen aikana pörssiyhtiön arvopapereita ei hankita eikä luovuteta – kielto koskee sekä Varman omia kauppoja että pysyviä sisäpiiriläisiä
 • lisäksi noudatetaan ”suljetun ikkunan” kieltoaikaa sellaisessa pörssiyhtiössä, jonka hallitukseen kuuluu varmalainen

Hankekohtainen rekisteri

 • rekisteri perustetaan merkittävästä pörssipaperien hankinta- tai luovutussuunnitelmasta, johon Varma on ryhtynyt omasta aloitteestaan joko yksin tai ulkopuolisen kanssa
 • perustamisesta päättää sijoitustoiminnasta vastaava johtaja
 • rekisteriin merkitään suunnitelmasta tiedon saaneet henkilöt ja ajankohdat
 • hankkeesta tietoiset eivät saa hankkia tai luovuttaa asianomaisen pörssiyhtiön arvopapereita
 • rekisteriä ylläpitää sijoitustoiminnon lakimies

Markkinatunnustelurekisteri

 • rekisteriin merkitään tiedot markkinatunnustelusta, jossa pörssiyhtiö tai investointipankki tiedustelee Varman valmiutta osallistua merkittävään pörssipaperien hankintaan tai luovutukseen
 • rekisteri-ilmoituksen tekee tunnustelujen vastaanottamiseen valtuutettu sijoitustoimintolainen tai johtoon kuuluva varmalainen
 • ilmoitus tehdään sähköpostitse (marketsounding(at)varma.fi)
 • rekisteriä ylläpitää sijoitustoiminnon lakimies

Henkilökohtaiset sisäpiirivelvollisuudet

Jokaisella varmalaisella

 • asiakastietojen salassapito
 • pörssiyhtiön sisäpiiritietojen ilmaisu- ja käyttökielto
 • arvopaperirikkomuksista ilmoittaminen

Lisäksi johtoryhmällä sekä sijoitustoimintolaisilla ja muilla erikseen nimetyillä varmalaisilla

 • ennakkoluvan pyytäminen pörssipaperin hankintaan ja luovutukseen (päälakimies)
 • lyhyen kaupan kielto (3 kk)
 • ilmoitusvelvollisuus

Seuraamukset sisäpiirikiellon rikkomisesta

Työsuhdeperusteiset seuraamukset

 • Jos Varmaan työ- tai toimisuhteessa oleva henkilö rikkoo tämä ohjeen määräyksiä, Varmalla on rikkomuksesta riippuen oikeus antaa henkilölle varoitus tai, olennaisessa rikkomisessa, irtisanoa tai purkaa työ- tai toimisopimus

Rikosoikeudelliset seuraamukset

 • Rikoslain 51:1–2a §:ssä on säädetty sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista ja väärinkäyttöä koskevista rangaistuksista
 • Tiedon laittomasta ilmaisemisesta tai väärinkäytöstä voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään 2 vuotta, mutta törkeästä väärinkäytöstä maksimi on 4 vuotta vankeutta
 • Rangaistusuhka koskee tahallista tekoa ja törkeää huolimattomuutta

Lait ja muut säännökset

Tämä sisäpiiriohje täydentää muun muassa seuraavia säännöksiä sisäpiiritietoon perustuvista velvollisuuksista:

 • Markkinoiden väärinkäyttöasetus (596/2014/EU)
 • Rikoslaki (39/1889) 51 luku 1, 2 ja 2a §
 • Arvopaperimarkkinalaki (746/2012)
 • Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) 12g – 12i §
 • Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet

Kukin varmalainen on itse vastuussa siitä, että hän noudattaa voimassa olevaa lakia ja tätä ohjetta.

 • Ohjetta ja lainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä voit kysyä neuvoa lakiasiainjohtajalta.

Julkinen sisäpiirirekisteri

Julkisen sisäpiirirekisterin tiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n NetSire-palvelusta.

Siirry NetSire-palveluun

Päivitetty: 6/2024