Työkyvyttömyysriskin hallinnan periaatteet

Varman tavoitteena on työkyvyttömyysriskin hallinnalla ennaltaehkäistä Varmassa vakuutettujen työntekijöiden riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle ja samalla hallita Varman vakuutusriskiä. Työkyvyttömyysriskin hallinnan periaatteet linjaavat Varman toimintaa työkyvyttömyysriskin hallinnassa. Periaatteiden tarkoituksena on varmistaa, että toimintamme on riskiperusteista. Ne linjaavat myös työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyvän toiminnan laajuutta. Periaatteet perustuvat lainsäädäntöön ja noudattavat Finanssivalvonnan ohjeistusta.

Työkyvyttömyysriskin hallinta

Työkyvyttömyysriskin hallinnan kokonaisuus muodostuu

 • työkyvyttömyysriskin hallinnan periaatteista
 • asiakasyritysten työkyvyttömyysriskin ennustemallista
 • toimenpiteistä riskin hallitsemiseksi sekä
 • seurannasta ja raportoinnista.

Työkyvyttömyysriskin hallinnan periaatteet

 • Varman työkyvyttömyysriskin hallinta on riskiperusteista. Suuntaamme riskiä alentavat toimenpiteet niihin yrityksiin, joilla työkyvyttömyysriskiä on enemmän ja joissa sitä voidaan tehokkaasti alentaa. Toimenpiteillä tarkoitetaan sekä työkyvyttömyysriskin hallinnan taloudellista tukea että Varman omia toimenpiteitä.
 • Riskinhallinnan pohjana on työkyvyttömyysriskin ennustemalli, joka osoittaa asiakkaiden tarpeen työkyvyttömyysriskin hallinnalle. Ennustemallia täydennetään rikastamalla dataa Varman ulkopuolisilla lähteillä sekä tarkentamalla tilannetta riskin kartoittamiseen tarkoitetuilla työkaluilla.
 • Riskiarvioinnissa ja riskinhallinnan suunnittelussa hyödynnämme tieteellistä tutkimustietoa ja vakuutuslääketieteellistä asiantuntemusta työkyvyttömyyden taustalla olevista tekijöistä sekä työkyvyttömyyden ehkäisystä ja vaikuttavista toimenpiteistä.
 • Varma kehittää jatkuvasti työkyvyttömyysriskin hallinnan välineitä. Tavoitteenamme on tunnistaa ja ennakoida työkyvyttömyysriskiä tehokkaasti ja tehdä vaikuttavia toimenpiteitä.
 • Työkyvyttömyysriskin hallinnasta vastaa Varman työkyvyttömyysriskin hallinta -toiminto.

Työkyvyttömyysriskin ennustemalli

Riskinhallinta pohjautuu ennustemalliin, joka kertoo asiakasyritysten tarpeen työkyvyttömyysriskin hallinnalle.

Ennustemallissa hyödynnetään Varman hallussa olevaa dataa kuntoutus- ja eläke-etuuksista rikastamalla sitä kumppanien datalla ja muilla yhteiskunnallisilla datalähteillä sekä tarkoitukseen suunnitelluilla työkaluilla. Ennustemalli kertoo työkyvyttömyysriskin määrästä ja luonteesta yrityskohtaisesti.

Hyödynnämme ennustemallia työkyvyttömyysriskin hallinnan toimenpiteiden riskiperusteisessa suuntaamisessa.

Työkyvyttömyysriskin hallinnan toimenpiteet

Toimenpiteitä työkyvyttömyysriskin hallinnassa ovat

 • asiakasyritysten neuvonta ja ohjaus työkykyasioissa sekä
 • taloudellinen tuki asiakkaille.

Autamme asiakasta ymmärtämään, mitkä syyt aiheuttavat työkyvyttömyysriskiä, ja pohdimme yhdessä tapoja, joilla riskiä voidaan mahdollisimman tehokkaasti alentaa. Hyödynnämme neuvonnassa ja ohjauksessa Varman digitaalisia palveluita.

Voimme myös tukea asiakkaiden työkyvyttömyysriskin hallintaa taloudellisella tuella. Suuntaamme taloudellisen tuen niille asiakkaille, joilla on todennettu olevan työkyvyttömyysriskiä ja riskiä pystytään suunnitelluilla toimenpiteillä alentamaan. Taloudellisen tuen käyttö ei ole ensisijaista. Ensisijaisina keinoina ovat asiakkaan omat toimenpiteet sekä toimenpiteet työterveyshuollon kanssa.

Rahoitamme taloudellisen tuen sille varatulla työeläkemaksun työkyvyttömyysriskin hallintaosalla. Varman panostuksen lisäksi edellytämme asiakkaan omaa vähintään yhtä suurta taloudellista panostusta, johon ei lasketa asiakkaan oman henkilöstön työpanosta.

Työkyvyttömyysriskin hallintaosasta rahoitamme myös Varman omat kehityshankkeet, joilla lisätään työkyvyttömyysriskin hallinnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Taloudellisen tuen käytöstä ja Varman asiantuntijapalveluista työkyvyttömyysriskin hallinnassa päättää työkyvyttömyysriskin hallinta -toiminto.

Katso, miten olemme tähän mennessä tukeneet asiakkaitamme

Työkyvyttömyysriskin hallinnan valvonta ja seuranta

Selvitämme riskiperusteisuuden toteutumista vuosittaisella Varman lääkäritoiminnon ja vakuutustekniikan suorittamalla riippumattomalla tarkastuksella. Sisäisellä valvonnalla seuraamme työkyvyttömyysriskin hallinnan prosessien noudattamista sekä toimenpiteiden sopivuutta asiakkaan riskitilanteeseen.

Toimenpiteiden vaikuttavuutta seuraamme asiakkaille tehtävillä kyselyillä ja asiakkaiden tekemällä arviolla toimenpiteiden vaikuttavuudesta.

Raportoimme taloudellisesta tuesta Finanssivalvonnalle sen määräysten mukaisesti.