Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Varman tehtävänä on sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Vastuullisuus on osa Varman strategiaa, ja vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa vakavaraisuuden turvaamisen ohessa eläketurvan sujuvaa toimeenpanoa ja työkyvyn tukemista.

Vastuullisuus sijoittajan näkökulmasta

Vastuullisessa sijoittamisessa otetaan huomioon ympäristöön (E), yhteiskuntaan ja sosiaalisiin asioihin (S) sekä hallintotapaan liittyvät olennaiset tekijät sijoituspäätöksissä.

Sijoittajan näkökulmasta vastuullisuuden huomioiminen ei ole ristiriidassa tuotto-odotuksen kanssa. Varmassa vastuullisen sijoittamisen tavoitteena on vähentää riskejä ja tunnistaa vastuullisesta toiminnasta hyötyvät sijoituskohteet sekä niiden tuottomahdollisuudet. Varman vastuullisen sijoittamisen periaatteet kattavat kaikki omaisuusluokat, ja soveltaminen vaihtelee omaisuusluokasta ja sijoitustavasta riippuen.

Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen ovat kiinteä osa vastuullista sijoittamista. Aktiivisen omistajuuden ja vaikuttamisen periaatteissa kuvataan Varman vaikuttamisen tavoitteita, painopistealueita, vaikuttamisen tapoja ja raportointia.

Varma on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Tutustu YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin PRI-sivustolla

Vastuullisuusnäkökulmien sisällyttäminen sijoitusprosessiin

Vastuullisuusnäkökulmat vaikuttavat sijoituspäätöksiimme taloudellisten tekijöiden rinnalla. Vastuullista sijoittamista Varmassa ohjaavat strategiamme, vastuullisuusohjelmamme ja vastuullisen sijoittamisen periaatteiden lisäksi

 • sijoitusten ilmastopolitiikka
 • omistajaohjauksen periaatteet
 • aktiivisen omistajuuden ja vaikuttamisen periaatteet
 • vuosittainen sijoitussuunnitelma
 • vastuullisen sijoittamisen omaisuuslajikohtaiset vuosittaiset tavoitteet

Vastuullisuuden analysoinnissa Varma keskittyy omaisuuslajien ja toimialojen olennaisimpiin vastuullisuusnäkökulmiin.

Vastuullinen sijoittaminen Varmassa

 • Huomioimme vastuullisuuden osana arvonmääritystä ja koko sijoitusprosessia
 • Pyrimme hillitsemään ilmastonmuutosta ja analysoimme ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä ja mahdollisuuksia
 • Vaikutamme sijoituskohteiden toimintaan
 • Olemme määritelleet, mihin Varma ei sijoita (poissulkeminen) ja millaisia yrityksiä koskee tarkennettu ESG-seuranta

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen varautuminen

Varma on julkaissut sijoitusten ilmastopolitiikan. Siinä pitkän aikavälin tavoitteena on, että sijoitussalkusta tulee Pariisin ilmastokokouksen sopimuksen mukainen. Vuosina 2022–2035 kehitämme sijoitussalkkuamme hiilineutraaliksi pienentämällä koko salkun absoluuttisia päästöjä -25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja -50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasoon verrattuna.

Sitoudumme poistumaan hiilisijoituksista vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi sitoudumme sulkemaan pois sijoituksistamme öljynporauksen vuoteen 2030 mennessä. Emme tee uusia sijoituksia yhtiöihin, joiden liikevaihdosta, tuotannosta tai tuotantokapasiteetista yli 10 prosenttia perustuu kivihiileen. Poikkeuksena tähän yleissääntöön ovat yhtiöt, joilla on tieteellisesti vahvistettu päästövähennystavoite, jolla maapallon lämpeneminen rajoittuisi 1,5 asteeseen. Emme rahoita kivihiileen perustuvia hankkeita, emmekä sijoita yhtiöihin, jotka suunnittelevat uusia kivihiili-investointeja.

Varma analysoi ilmastonmuutoksesta aiheutuvia taloudellisia positiivisia ja negatiivisia riskejä. Lisäksi raportoimme ilmastoriskeistä TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosure) mukaan ja kannustamme sijoituskohteitamme tekemään samoin.

Vaikuttaminen ja aktiivinen omistajuus

Varman omistajaohjauksen periaatteissa kerromme, miten Varma toimii merkittävänä osakkeenomistajana. Tapaamme säännöllisesti omistamiemme yhtiöiden johtoa ja hallitusta etenkin yhtiöissä, joissa Varman omistusosuus on merkittävä. Lisäksi osallistumme yhtiökokouksiin ja nimitystoimikuntiin, joissakin tapauksissa Varman edustaja on mukana yhtiön hallituksessa.

Varma vaikuttaa sijoituskohteidensa vastuullisuuteen myös yhdessä muiden sijoittajien kanssa muun muassa erilaisissa yhteistyöaloitteissa sekä kumppaneiden kautta. Varma pyrkii vaikuttamalla myös edistämään vastuullisuutta sekä sen raportointia sijoittajille. Tavoitteenamme on edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista sekä suoraan että välillisesti.

Edellytämme sijoituskohteiltamme vastuullista toimintaa ja erityisesti ilmastonmuutoksen huomioimista toiminnassaan.Tavoitteemme on yksin ja yhdessä muiden sijoittajien kanssa vaikuttaa siihen, miten rahastomanagerit ottavat huomioon ilmastonäkökohdat osana vastuullisen sijoittamisen käytäntöjään.

Varma edellyttää, että sijoituskohteet toimivat kansainvälisten normien ja sopimusten mukaisella tavalla, joista tärkeimpiä ovat

 • YK:n Global Compact -aloite
 • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
 • ILO:n työelämän konventiot

Seuraamme näiden normien noudattamista säännöllisessä salkun seulonnassa.

Aktiivisen omistajuuden ja vaikuttamisen periaatteissa kuvataan Varman vaikuttamisen tavoitteita ja painopistealueita, tapoja tehdä vaikuttamista sekä sitä, miten vaikuttamisesta raportoidaan.

Poissulkemiset ja tarkennettu ESG-seuranta

Varma on poissulkenut suorista sijoituksistaan eettisin perustein

 • tupakkayritykset
 • kiistanalaisia aseita valmistavat yritykset kuten esimerkiksi ydinaseet, jalkaväkimiinat, rypälepommit ja kemialliset sekä biologiset aseet

Varma on määritellyt toimialoja, joilla on korostunut ESG-seurannan tarve. Tarkennettu ESG-seuranta ja -analyysi koskee seuraavia toimialoja:

 • Ilmastoriskeille merkittävästi altistuvat toimialat, kuten öljy- ja kaasuteollisuus, sähkön- ja lämmöntuotanto, auto-, kaivos-, betoni-, rakennusmateriaali-, metsä- ja kuljetusteollisuus sekä kemianteollisuus
 • Yritykset, joiden liikevaihdosta 5–10 % tulee kivi- tai ruskohiileen perustuvasta toiminnasta
 • Alkoholi
 • Lailliset kannabisvalmisteet
 • Aikuisviihde
 • Uhkapeli
 • Puolustusteollisuus

Verot

Varma on sitoutunut toimimaan verolakien ja -säännösten mukaisesti ja suhtautuu torjuvasti toimiin, joilla pyritään liiketoiminnallisten tavoitteiden sijasta hankkimaan lain tarkoituksen vastaisia veroetuja. Varman periaatteena on välttää sijoitustuottojen kaksinkertaista verotusta, joka johtaisi Varman sijoitusten alhaisempaan tuottoon ja olisi siten sijoitustoiminnan perimmäisen tuottotavoitteen vastainen. Kaksinkertaisen verotuksen estäminen on myös kansainvälisen verosääntelyn periaatteiden tavoite. Rahastosijoittamisessa tämä tarkoittaa sitä, että ulkomailla saadut pääomavoitot tuloutuvat täysimääräisenä Suomeen.

Varma ei osallistu aggressiiviseen verosuunnitteluun, eikä ole osallisena sijoitusrakenteissa, joiden tarkoituksena on raportointivelvoitteiden välttäminen tai joiden tarkoituksena on tehdä tulon tosiasiallinen edunsaaja tunnistamattomaksi. Noudatamme sijoituksissa kunkin sijoitusmaan veropolitiikkaa kansainvälisiä verosääntöjä soveltaen. Mikäli verolait eivät anna selkeää ohjausta, ovat johtavina periaatteinamme varovaisuus ja verotuksen läpinäkyvyys.

Edellytämme, että rahastojen kotipaikka osallistuu viranomaisten väliseen verotustietojen vaihtoon. Kansainvälinen verosääntely ja automaattinen tiedonvaihto antavat valtioille paremmat edellytykset periä yhteisöveroa.

Varman vastuullisen sijoittamisen periaatteiden hyväksyntä

Varman hallitus hyväksyy vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Päivitetty: 6/2022