Sosiaalinen vastuu

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Varman toiminta voi vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen kolmessa ryhmässä: sijoituskohteiden työntekijät, oma henkilöstö ja toimitusketjun yritysten työntekijät. Ihmisoikeuksien toimintaperiaatteidemme mukaisesti sitoudumme puuttumaan ihmisoikeuksien vastaiseen toimintaan näissä ryhmissä.

Sijoituskohteissa seuraamme, noudattavatko yritykset kansallista lainsäädäntöä ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. 

Omaa henkilöstöä koskeviin rikkomuksiin puuttumiseen Varmassa on olemassa ohjeistus. Epäasialliseen kohteluun puututaan jämäkästi. Varmalaisten havaintoja ja kokemuksia epäasiallisesta kohtelusta kartoitetaan säännöllisesti kyselyillä. 

Varman toimittajien tulee kyetä todentamaan, millaiset valvontamekanismit sillä on ihmisoikeuksien toteutumiseen omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan. Ihmisoikeuksia rikkoviin toimiin on puututtava ja ryhdyttävä viipymättä korjaaviin toimenpiteisiin.

Ihmisoikeuksien toimintaperiaatteet

Eläkkeiden turvaaminen

Vastuu eläkevaroista on pitkäaikainen. Tehtävänämme on hakea sijoituksillemme parasta mahdollista tuottoa hallitulla riskinotolla, jotta voimme kasvattaa eläkevarallisuutta ja turvata eläkkeiden maksamisen. Vastuullisuus ohjaa jokaista sijoituspäätöstämme. 

Lue lisää eläkevarojen turvaamisesta vuosi- ja vastuullisuusraportista

Eläketurvan sujuva toimeenpano on perustehtävämme. Tavoitteenamme on, että eläke- ja kuntoutusasiakkaat saavat asiantuntevaa neuvontaa ja riittävästi tietoa ratkaisujensa tueksi, eläkepäätöksen viivytyksettä ja että eläkepäätökset ovat oikein.

Lue lisää eläketurvan toimeenpanosta vuosi- ja vastuullisuusraportista

 

Työkyvyttömyysriskin hallinta

Työkyvyttömyysriskin hallinta vähentää sairauspoissaoloja ja pidempiaikaista työkyvyttömyyttä, alentaa työkyvyttömyyseläkekustannuksia ja parantaa työhyvinvointia ja työn tuottavuutta.

Varma vaikuttaa työkyvyttömyysriskiin opastamalla asiakasyrityksiään riskien tunnistamisessa ja oikeanlaisten toimenpiteiden valinnassa.

Tuemme asiakasyritysten työntekijöiden työkykyä auttamalla heitä jatkamaan työelämässä mahdollisimman pitkään. Työeläkekuntoutus antaa mahdollisuuden jatkaa työelämässä, jos sairaus haittaa työssä jatkamista. Jos työkyky ei vielä ole palautunut tai se on pysyvästi menetetty, työkyvyttömyyseläke turvaa toimeentuloa.

Lue lisää työstämme kestävän työelämän puolesta vuosi- ja vastuullisuusraportista

Vastuu varmalaisista

Vastuu varmalaisista tarkoittaa työkyvystä huolehtimista, yhdenvertaista kohtelua, kannustavaa palkitsemista, jatkuvaa osaamisen kehittämistä sekä joustavaa ja modernia työkulttuuria.

Panostamme varmalaisten työkyvyn ylläpitämiseen ja työsuojeluun. Työkykymme perusta on sujuvassa arjen työssä, joka syntyy selkeistä tavoitteista, oman osaamisen kehittämisestä, tasalaatuisesta esihenkilötyöstä, työkyvyn rajoitteiden ja osastyökykyisten huomioimisesta sekä hyvin hoidetuista aktiivisen tuen, työterveyshuoltoyhteistyön ja työhön paluun prosesseista.

Varma on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työpaikka, jossa ei hyväksytä syrjintää, kiusaamista eikä häirintää. Teemme työtä sen eteen, että olemme inklusiivinen ja monimuotoinen työpaikka. Erilaisuuden hyväksyminen lähtee siitä, että meillä jokainen saa olla oma itsensä.

Varmalaiset tekevät vaativaa ja yhteiskunnallisesti merkittävää asiantuntijatyötä, joka edellyttää jatkuvaa kehittymistä ja uudistumista. Jokaisella varmalaisella on kolmen vuoden henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.

Lue lisää vastuusta varmalaisia kohtaan vuosi- ja vastuullisuusraportista

Sosiaalisen vastuun lukuja ja tekoja

89 %

Käsittelemme eläkehakemukset nopeasti. Noin 90 prosenttia asiakkaistamme saa ensimmäisen eläkkeen tililleen sinä kuukautena, kun oikeus eläkkeeseen alkaa.

86 %

Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työelämässä työkyvyn haasteista huolimatta. Yli 80 prosenttia kuntoutusohjelman aloittaneista asiakkaistamme palaa työmarkkinoille.

75 %

Varman sijoituskohteina olevista rahastoyhtiöistä 75 prosenttia on laatinut ihmisoikeuspolitiikan tai -linjaukset.