TyEL-vakuutettu

Varma hoitaa lakisääteistä työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaista eläketurvaa. Tässä tehtävässä ylläpidämme ja käsittelemme henkilötietoja vakuutetuista.

Tietosuojaseloste

Varma hoitaa lakisääteistä työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjän eläkelain (YEL) mukaista eläketurvaa. Tässä tehtävässä ylläpidämme ja käsittelemme henkilötietoja vakuutetuista.

Tietojasi käsitellään seuraavissa asioissa ja toimissa:

 • vakuuttaminen, vakuuttamisen hoito
 • vakuutusmaksuvastuiden määrittäminen ja siihen liittyvä lakisääteinen tilastointi

Nämä Varman lakisääteiseen tehtävään kuuluvat toimenpiteet on määritelty tyhjentävästi lainsäädännössä. Emme tule käsittelemään henkilötietojasi muussa kuin edellä mainituissa tarkoituksissa.

Lakisääteisen tehtävänsä hoitamiseksi Varmalla on sinusta kahteen henkilötietoryhmään kuuluvia tietoja:

 • perustiedot ja tiedot yhteydenpitoa sekä tunnistamista varten, ja
 • vakuuttamisen, vakuutusmaksun hoidon sekä vakuutusmaksun määräämiseen

Seuraavassa kuvataan näiden tietojen tarkempi sisältö:

 • perustiedot ja sekä tiedot tunnistamista varten: sukunimi, etunimi, henkilötunnus
 • vakuuttamisen ja vakuuttamisen hoidon edellyttämät tiedot, kuten vakuutettujen työntekijöiden työsuhteisiin liittyviä tietoja (työnantaja, alkaminen, päättyminen, palkkatiedot), tiedot vakuutuksen sisältämästä eläketurvasta

Eläke- tai kuntoutusasiasi hoitamiseksi saamme säännönmukaisesti tietoja:

 • työnantajalta
 • Eläketurvakeskukselta
 • viranomaisrekistereistä
 • Arekin ansaintajärjestelmästä ja tietopalvelusta
 • muilta eläkelaitoksilta ja vakuutusyhtiöiltä
 • Varman puhelin- ja chat-palvelun tarjoajilta

Edellä mainittuja tahoja sitovat niitä koskevat salassapitovelvoitteet. Ne saavat luovuttaa Varmalle vain asiasi hoitamisessa tarvittavat tiedot salassapitosäännöstensä mukaisesti.

Varmalla on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietojasi työeläketurvan toimeenpanossa. Säilytyksessä noudatamme työeläkelakien säännöksiä (TyEL 218 § ja YEL 160 §). Tietojasi säilytetään vain sen määräajan, joka on määritelty eläke-tai kuntoutusasian hoitamiselle. Määräajan päättymisen jälkeen poistamme tietosi Varman tietojärjestelmistä. Määräajat ovat:

 • vakuuttamisen, vakuutusmaksun hoidon, vakuutusmaksun määräämiseen ja (perintään liittyvät) tiedot: vakuutuksen voimassaoloajan ja 10 sen jälkeistä vuotta
 • TyEL-vakuutusmaksuvastuun laskeminen: TyEL-vakuutetun elossaoloaika ja 6 sen jälkeistä kalenterivuotta
 • muutoksenhaku: 50 vuotta, jollei tietoja ole säilytettävä eläke- tai vakuutusasiakirjoina tätä pidempää aikaa
 • puhelintallenteet: 1 vuosi
 • chatbot- ja chatkeskustelutiedot: 3 kuukautta

Varma luovuttaa tietojasi vain sellaisille tahoille, joilla on lakisääteinen oikeus tiedon saamiseen laissa määrättyyn tarkoitukseen. Näitä tahoja ovat muun muassa eri viranomaiset laissa erikseen säädetyllä tavalla. Lisäksi käytämme tietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä alihankkijoita, joiden toiminnasta Varma vastaa lain nojalla yhtä ankarasti kuin omasta toiminnastaan. Vakuuttamiseen tai vakuuttamisen hoitamiseksi tietoihin ovat lakisääteisesti oikeutettuja muun muassa:

 • työnantajasi
 • Eläketurvakeskus
 • verottaja
 • muu eläke- ja vakuutuslaitos

Henkilötietoja saavat käsitellä vain siihen oikeutetut henkilöt käyttövaltuushallinnan mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin, laitteisiin ja palvelimiin on rajattu vain niille henkilöille, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja ovat lisäksi allekirjoittaneet erillisen vaitiolositoumuksen.

Palvelujen suorittamiseksi voidaan käyttää myös alihankkijoita. Alihankkijoita koskevat samat salassapitosäännökset ja vaitiolositoumukset kuin Varman henkilökuntaa.

Henkilöstölle on annettu ohjeet henkilötietojen käsittelyyn, heitä koulutetaan ja testataan ymmärtämään ja ennaltaehkäisemään rekisteritietoja uhkaavia riskejä.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteiden noudattaminen osoitetaan sisäisin ja ulkoisin auditoinnein ja dokumentoimalla omaa toimintaa.

Varma ylläpitää sisäisessä tietoverkossa korkeatasoista tietoturvaa. Henkilötietojen siirtämiseen yleisessä tietoverkossa käytetään turvallista, asianmukaista salaustekniikkaa. Luottamukselliset tiedot salataan teknisin keinoin lähetettäessä niitä yleisen tietoliikenneverkon kautta. Tietojen käsittelyssä käytettävät palvelintietokoneet sijaitsevat kulunvalvonnan ja turvallisuusjärjestelmien avulla suojatuissa datakeskuksissa ja henkilötietoja sisältävät rekisterit on erotettu julkisista tietoverkoista teknisten turvajärjestelyjen avulla. Henkilötiedot säilytetään suojatuissa toimitiloissa.

Tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja tietojen käytöstä kerätään lokitietoja palvelujen kehittämiseksi ja mahdollisten virhetilanteiden sekä väärinkäytösten selvittämiseksi.

Käsittelyjärjestelmiin ja palvelujen luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys, tietojen saatavuus ja vikasietoisuus varmistetaan erilaisilla järjestelmillä ja menetelmillä kuten tietoturvapäivityksillä ja auditoimalla järjestelmiä.

Tietojenkäsittelytehtäviä hoitavien palveluyritysten osalta tietojen käsittely perustuu sopimuksiin ja Varman myöntämiin ja valvomiin käyttöoikeuksiin.

Kyllä. Näissä siirroissa henkilötietojen suoja turvataan tietosuoja-asetuksen mukaisilla siirtomekanismeilla.

Ei tehdä.

Jos haluat saada lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Varmassa, lähetä suojattu sähköposti.

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja Varmassa vai ei. Siinä tapauksessa, että käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä tiedoista. Pyydämme toimittamaan tietopyyntösi henkilötietojen pyyntölomakkeella.

Toimitamme tiedot sinulle viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun olemme saaneet pyyntösi. Määräaikaa voidaan pidentää enintään kahdella kuukaudella tietyissä tilanteissa. Jos määräaikaa pidennetään, ilmoitamme siitä sinulle kuukauden kuluessa pyyntösi saapumisesta.

Jos havaitset sinulle toimittamistasi henkilötiedoista puutteen, epätarkkuuden tai virheen, sinulla on oikeus pyytää tietojesi täydentämistä tai oikaisemista. Sama koskee vanhentunutta tietoa. Pyydämme toimittamaan täydennys- tai oikaisupyyntösi suojatulla sähköpostilla.

Tietosuojalainsäädännön tarkoittama oikeus vaatia henkilötietojen poistamista ei koske tietojen käsittelyä Varman lakisääteisessä eläkevakuutustoiminnassa eikä niitä tilanteita, joissa tiedot on tarpeen säilyttää oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Eläkevakuuttamiseen kuuluvia tietoja ei siis ole mahdollista poistaa vaatimuksen perusteella sinä aikana, jona ne ovat tarpeen lakisääteisen eläkevakuutuksen hoitamisessa.

Poistamme kuitenkin henkilötietosi ilman eri pyyntöä sen jälkeen, kun lakisääteinen määräaika niiden säilyttämiseen on päättynyt.

Koska kyse on lakisääteisen eläketurvan toimeenpanosta, Varma on velvollinen käsittelemään henkilötietojasi eikä käsittelyä voida kieltää. Tietosuojalainsäädännön tarkoittama oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ei koske lakisääteistä eläkevakuuttamistoimintaa, joten tietojen käsittelyn rajoittaminen ei ole mahdollista.

Tietosuojalainsäädännön tarkoittama oikeus vaatia henkilötietojen siirtämistä toiseen järjestelmään ei koske lakisääteistä eläkevakuuttamistoimintaa, joten tietojesi siirtäminen ei ole mahdollista.

Jos Varma kieltäytyy toteuttamasta toimenpiteitä pyyntösi perusteella, ilmoitamme sinulle lakiperusteisen syyn kielteiseen vastaukseemme viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta. Voit viedä asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos olet saanut Varmalta kielteisen vastauksen pyyntöösi. Sisällytämme vastaukseemme tietosuojavaltuutetun yhteystiedot. Tietosuojavaltuutetun päätökseen sinun on mahdollista hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain mukaisesti. Tietosuojavaltuutetun päätös sisältää valistusosoituksen, jossa sinulle annetaan ohjeet valituksen tekemiseen hallinto-oikeuteen.

Lähetä suojattu sähköposti.

Tämä seloste perustuu EU-tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin.

Päivitetty 7.4.2022


© Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma