Varman vuosi- ja yritysvastuuraportti 2021 kertoo hiilineutraalin salkun edistymisestä ja ilmastoriskien hallinnasta

Varman vuosi- ja yritysvastuuraportti 2021 on julkaistu. Mukana on laaja selvitys siitä, miten Varma huomioi ilmastonmuutoksen riskit ja mahdollisuudet sijoituksissaan (TCFD), sekä seurantatietoa hiilineutraalin sijoitussalkun edistymisestä.

Vastuullisuus on Varman strateginen painopiste, ja ilmastonmuutoksen hillintä on yksi keskeisistä vastuullisuustavoitteistamme. Tavoitteenamme on hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä.

– Raportissa kerromme, millaisilla keinoilla aiomme hiilineutraaliuden saavuttaa ja miten ilmastotavoitteemme etenevät. Vuonna 2021 sijoitusten päästöt vähenivät ilmastopolitiikan tavoitteiden mukaisesti, kertoo vastuullisuusjohtaja Hanna Kaskela, joka vastaa Varman vastuullisesta sijoittamisesta ja vastuullisuudesta.

Teimme vuonna 2021 ensimmäisen kerran Varman päästöjen Scope 3 -laskennan eli arvioimme arvoketjusta koituvia päästöjä ja samalla muodostimme kokonaiskuvan Varman päästöistä. Laskennassa ilmeni, että Varman kasvihuonekaasupäästöistä noin 98 prosenttia tulee arvoketjusta eli Scope 3 -päästöistä.

Varma raportoi ilmastoriskeistä ja -mahdollisuuksista TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaan ja kannustaa sijoituskohteitaan tekemään samoin. TCFD on kansainvälinen raportointisuositus, jossa ohjeistetaan yrityksiä raportoimaan yhdenmukaisesti ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista.

Sijoittajalle ilmastonmuutos tuo fyysisiä riskejä, esimerkiksi äärisääolosuhteiden aiheuttamia äkillisiä tuhoja kuten kuivuutta tai rankkasateita. Siirtyminen vähähiiliseen talouteen tarkoittaa myös muutoksia mm. sääntelyyn, teknologiaan ja kuluttajien käyttäytymiseen.

Uusia työkaluja ilmastoriskien analysointiin

Varma on kehittänyt erilaisia tapoja avata ilmastonmuutoksen riskejä ja mahdollisuuksia. Vuonna 2021 otimme käyttöön uuden työkalun ilmastoriskien analyysissä. Climate VaR -mittari (Climate Value at Risk) arvioi sijoituslajikohtaisesti ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä ja mahdollisuuksia.

– Ilmastoriskeillä on yhtiöiden liiketoimintamalleihin ja kannattavuuteen merkittäviä vaikutuksia, joiden tulevaisuutta on ollut haastavaa arvioida perinteisellä taaksepäin katsovalla analyysillä. Tätä ongelmaa Climate VaR pyrkii ratkaisemaan kuvatessaan, mikä on lämpötilaskenaarioiden potentiaalinen vaikutus sijoituksen markkina-arvoon, Hanna Kaskela kertoo.

Osakesijoituksiimme kohdistunut analyysi kertoo, että negatiiviset sekä positiiviset potentiaaliset vaikutukset ovat suurimmat skenaarioissa, joissa siirtymä on voimakkain. Globaaliin osakemarkkinaan verrattuna Varman osakesijoituksissa potentiaaliset negatiiviset vaikutukset ovat pienempiä ja positiiviset vaikutukset suurempia kaikissa skenaarioissa.

Myös kiinteistösijoituksille olemme tehneet analyyseja sekä ilmastonmuutoksesta aiheutuvien transitioriskien että fyysisten riskien näkökulmasta. Kiinteistökantamme kasvihuonekaasupäästöjen kehittymistä koskevan analyysin mukaan päästöt ovat hyvin linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen kanssa, ja Varmalla on hyvät edellytykset saavuttaa hiilineutraalius kiinteistösalkussa vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2021 selvitimme myös, millaisia riskejä luonnon monimuotoisuuden väheneminen muodostaa sijoittajan näkökulmasta eri toimialoille. Tunnistimme teemat, jotka huomioimalla sijoittaja pystyy vähentämään omaa vaikutustaan luonnon monimuotoisuuden vähentymiseen. Vuonna 2022 kehitämme tiekartan biodiversiteetin huomioimiseen.

Vuosi- ja yritysvastuuraportti samoissa kansissa

Vuosi- ja yritysvastuuraportissa kerromme Varman vuoden 2021 keskeiset tulokset sijoitustoiminnassa, strategian ja tavoitteiden toteuttamisessa sekä Varman vastuullisista teoista eläkevarojen hoitamisen, asiakkaiden, henkilöstön ja ympäristön näkökulmista.

Toisesta koronavuodesta tuli yllättävän hyvä suomalaiselle työeläkejärjestelmälle. Varmalle vuosi 2021 oli historiallinen, sillä sijoitustuotto kipusi uuteen ennätykseensä, ja Varman vakavaraisuuspääoma nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin. Eläkemaksujen pohjana oleva palkkasumma kasvoi merkittävästi, ja Varman tehokkuus säilyi erinomaisella tasolla.

Vuosi- ja yritysvastuuraporttimme on julkaistu GRI-standardien (Global Reporting Initiative) mukaisesti, ja se on ulkoisesti varmennettu. Raportti toimii myös YK:n Global Compactin Communication on Progress -raporttina, ja kerromme Global Compactin kymmenen periaatteen edistämiseksi tekemästämme työstä.

Vuosi- ja yritysvastuuraportti 2021 on julkaistu saavutettavana pdf-raporttina osoitteessa varma.fi/vuosikertomus. Julkaisemme raportin englanniksi ja suppeana kokonaisuutena ruotsiksi maaliskuun lopussa.

Vuosi- ja yritysvastuuraportti 2021

Lisätietoa

Hanna Kaskela

Johtaja, Vastuullisuus ja viestintä

Hanna Leskelä

Viestintäpäällikkö

Varman hallinto, työkyvyttömyysriskin hallinta, eläkepalvelut, vastuullisuus

Voisit olla kiinnostunut myös näistä