Yrittäjän eläkelain (YEL) lakimuutos hyväksyttiin eduskunnassa – muutos selkeyttää työtulon määritystä

Eduskunta hyväksyi yrittäjien eläkelain (YEL) muutosesityksen, jonka tarkoituksena on parantaa yrittäjien sosiaali- ja eläketurvaa ja selkeyttää näihin keskeisesti vaikuttavan YEL-työtulon määrittämistä. YEL-työtulon käsite säilyy ennallaan. Työtulo vahvistetaan kokonaisarvion perusteella, jossa on huomioitava yrittäjän tosiasiallinen tilanne. Tavoitteena on, että työtulo on oikealla tasolla koko yrittäjän työuran ajan. Työeläkeyhtiöitä velvoitetaan jatkossa seuraamaan ja tarkistamaan säännöllisesti yrittäjän työtulon tasoa.

Eduskunta hyväksyi tänään 9.12. vuoden 2023 alussa voimaan tulevan lakimuutoksen, jonka tarkoituksena on parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa ja tukea yrittäjän eläkelain toimeenpanoa. Tavoitteena on, että YEL-työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa.


- Lakimuutos on askel oikeaan suuntaan, vaikka moni kehitystoive jää vielä pöydälle. Saamme lain myötä kuitenkin toimintaamme selkeämmän ja yhdenmukaisen toimintamallin työtulon vahvistamiseksi ja tarkistamiseksi koko työeläkealalla. Meille tulee nyt uusi vastuu tarkastaa säännöllisesti, että YEL-työtulo kulkee vuosien kuluessa ja yritystoiminnan kehittyessä oikeassa suuntaan, toteaa Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Työtulo vahvistetaan kokonaisarvion perusteella

YEL-työtulo tarkoittaa jatkossakin yrittäjän työpanoksen rahallista arvoa. Työtulon tulee vastata sellaista palkkaa, joka olisi maksettava, jos työn tekisi henkilö, jolla on vastaava ammattitaito kuin yrittäjällä itsellään. Nyt hyväksytty lakimuutos siis säilyttää YEL-työtulon käsitteen, mutta edellyttää, että työeläkeyhtiö tekee kokonaisarvion toimialan mediaanipalkan, työpanoksen määrän, yrittäjätoiminnan laajuuden, yrittäjän ammattitaidon ja työpanoksen arvoa kuvaavien tietojen perusteella.

Yrittäjän voi olla vaikeaa arvioida YEL-työtulon lainmukaista tasoa, joten työeläkeyhtiöt ottivat syyskuussa käyttöön ETK:n yrittäjille suunnatun uuden YEL-työtulolaskurin. Laskuri antaa yrittäjän toimialan ja liikevaihdon pohjalta työtulosuosituksen ja liikkumavaran, jonka sisälle työtulon tulisi pääsääntöisesti asettua.

- Laskuri on apuväline ja on selvää, että kokonaisarvion tekemiseksi tarvitsemme myös muita tietoja. Siksi kysymme aina lisätietoja, jotka voivat vakuutusta hakiessa tai työtulon muutosta tehdessä vaikuttaa siihen, minkä suuruiseksi yrittäjän työtulo vahvistetaan. Lisätietojen antaminen hoituu helposti asiointipalvelussamme vakuutushakemusta tai työtulohakemusta tehdessä. Meihin voi silti olla aina yhteydessä, jos työtulo mietityttää, toteaa vakuutuspalvelupäällikkö Arja Iisakkala.

Testaa laskuria – YEL-työtulolaskuri

Lue lisää YEL-työtulolaskurista uutisestamme YEL-työtulolaskuri helpottaa yrittäjän YEL-työtulon määrittämistä.

Yrittäjän työtuloa seurataan ja tarkistetaan jatkossa kolmen vuoden välein

Yrittäjän eläkekertymä ja muu sosiaaliturva lasketaan YEL-vakuutuksen työtulon mukaan. Lakimuutos velvoittaa työeläkeyhtiöitä tarkistamaan yrittäjän työtulon tason säännöllisesti 1.1.2023 alkaen kokonaisharkintaa käyttäen. Muutoksella halutaan varmistaa, että työtulo pysyy ajantasaisena ja esimerkiksi aloittavien yrittäjien usein matalat työtulot eivät yritystoiminnan kehittyessä jäisi liian alhaiselle tasolle. Jatkossa tarkistus tehdään aina kolmen vuoden välein, ellei yrittäjä itse ole muuttanut työtuloa tätä ennen.

Varma aloittaa YEL-työtulojen tarkastamisen työeläkealan yhteisten toimintamallien mukaisesti vuoden 2023 loppukeväästä. Lähestymme aina ennen varsinaisen tarkistusprosessin alkamista niitä yrittäjiä, joiden työtulo tullaan tarkistamaan.

Yksinkertaisimmillaan Varman tarkistusprosessi näyttäytyy yrittäjälle seuraavasti:

  • Jos työtulon tarkistus ei johda muutokseen, yrittäjä saa tiedon siitä, että työtulo on lainmukaisella tasolla.
  • Jos tarkistuksessa ilmenee muutostarvetta, prosessi etenee yrittäjän kuulemisella. Yrittäjällä on tässä yhteydessä mahdollisuus antaa lisätietoja työtuloon vaikuttavista seikoista. Tällaisia tietoja voivat olla esim. yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot.
  • Yrittäjän antamat lisätiedot otetaan huomioon arvioitaessa työtulon oikeaa tasoa.
  • Jos yrittäjä ei toimita lisätietoja, vahvistetaan työtulo kuulemisen yhteydessä esitetyn ehdotuksen suuruisena.
  • Yrittäjä saa aina työtulon vahvistamisesta perustellun päätöksen, johon hän voi hakea muutosta.

Hyvä tietää YEL-työtulon tarkistamisesta työeläkealalla

Työeläkeyhtiön tulee jatkossa tarkistaa yrittäjän työtulo joka kolmas vuosi. Tarkistamisvelvollisuus koskee kaikkia työeläkeyhtiöitä. Esimerkiksi työeläkeyhtiön vaihtaminen ei vaikuta tarkistamiseen tai sen ajankohtaan.

Mikäli vakuutuksesi on alkanut ennen 1.1.2023, työtulosi tarkistamista koskevat alla esitetyt siirtymäsäännökset:

  • Tarkistamme vuoden 2023 loppuun mennessä niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 15 000 euroa, vuoden 2024 loppuun mennessä niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 25 000 euroa, ja vuoden 2025 loppuun mennessä niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on yli 25 000 euroa. Mikäli työtuloosi on tehty olennainen muutos viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana, tehdään tarkistus vasta, kun työtulomuutoksesta on kulunut kolme vuotta.
  • Jos työtulosi on vahvistettu edellisen kerran ennen 1.1.2023, voidaan työtuloasi kahdella ensimmäisellä tarkistuskerralla korottaa enintään 4 000 euroa/tarkistuskerta. Suostumuksellasi YEL-työtulon korotus voi olla suurempi.
  • Voit jatkossakin hakea muutosta YEL-työtuloosi, jos yrittäjätoiminnassasi tapahtuu olennainen muutos. Tällöin työtulosi vahvistetaan lainmukaiselle tasolle, jolloin korotus voi olla enemmän kuin edellä mainittu 4 000 euroa.

 

STM:n uutinen Yrittäjän eläkelain muutokset voimaan 1.1.2023

Hallituksen esitys HE 102/2022 vp (eduskunta.fi)

Eduskunnan 9.12. täysistunnon ko. lakiesityksen kohdan pöytäkirja PTK 137/2022/9 vp (eduskunta.fi)

Lakiesityksen käsittelytiedot HE 102/2022 vp (eduskunta.fi)


Varman uutisia aiheesta
Mistä yrittäjän eläkelakiin (YEL) ehdotetussa lakimuutoksessa on kyse?

Varma tukee yrittäjiä YEL-työtulon asettamisessa oikealle tasolle

Finanssivalvonta on julkaissut teema-arvion YELin mukaisen vakuutuksen toimeenpanosta

Voisit olla kiinnostunut myös näistä