Eläkkeen määrä

Eläkkeesi määrään vaikuttavat työansiosi ja työvuosiesi määrä. Yrittäjän eläke lasketaan YEL-työtulosta. Myös tietyt sosiaalietuudet kerryttävät eläkettä.

Selvitä oman eläkkeesi määrä

 1. Kirjaudu Varma Asiointiin pankki- tai mobiilitunnistautumisella
 2. Näet sinulle kertyneen eläkkeesi määrän Työeläkeote-sivulta

Työeläke kertyy työansioista

Palkansaajan työeläke kertyy työstä maksetuista ansioista. Yleensä eläkettä kerryttävä ansio on sama kuin veron ennakonpidätyksen alainen palkka.

Saamme ansiotiedot tulorekisteristä, jonne kaikkien työnantajien on ilmoitettava maksamansa palkat. Eläke lasketaan bruttoansioista.

Yrittäjän eläke kertyy YEL-vakuutuksen työtulosta.

Eläkettä kertyy

 • 1,5 % vuodessa 17–52-vuotiaille ja 63 vuoden iästä eteenpäin
 • 1,7 % vuodessa 53–62-vuotiaille (voimassa vuoden 2025 loppuun asti)
Eläke kertyy eläkkeen kertymisen pääteikään, eli ylimpään eläkeikään saakka.
 
Eläke lasketaan vuosi kerrallaan. Laskukaava on yksinkertainen: 1,5 % vuosiansioista jaetaan 12:lla, jolloin saadaan yhden vuoden ajalta kertynyt eläkkeen määrä kuukaudessa.

Lisäksi eläkkeen määrään vaikuttavat

Kansaneläke

Kansaneläke voi täydentää eläkettäsi, jos työeläkkeesi jää alle Kelan tulorajojen:

 • 1 601,21 euroa kuukaudessa (vuonna 2024), jos asut yksin
 • 1 434,88 euroa kuukaudessa (vuonna 2024), jos olet parisuhteessa

Lisätietoa kansaneläkkeestä Kelan sivuilla

Lisää tietoa työeläkkeen muodostumisesta

 

Eläke palkattomilta ajoilta

Vuodesta 2005 lähtien eläkettä on kertynyt myös monista palkattomien aikojen etuuksista. Eläkkeen kertymisen edellytys on, että olet työurasi aikana ansainnut vähintään 20 571,69 euroa (2024).

Erilaiset palkattoman ajan etuudet kerryttävät eläkettä eri prosenttiosuuksien mukaan. Palkattoman ajan eläkkeen ansioperusteen näet työeläkeotteeltasi. Etuudet näkyvät työeläkeotteellasi viimeistään etuuden saamista seuraavan vuoden keväällä. Ansioperusteesta kertyy eläkettä 1,5 % vuodessa.

Miten eläkettä kertyy erilaisilta palkattomilta ajoilta?

Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan (1.8.2022 alkaen raskaus-, erityisraskaus- ja vanhempainraha) ansioperuste on yleensä verotuksessa vahvistettu työtulo. Yrittäjän ansioperuste on YEL- tai MYEL-tulo.

Eläkettä laskettaessa ansioperusteesta otetaan huomioon 121 %.

Työttömyyskassan maksamasta ansiopäivärahasta kertyy eläkettä alimpaan vanhuuseläkeikään saakka. Ansioperuste on se ansio, josta työttömyyskassa laskee ansiopäivärahan määrän.

Ansiopäivärahaa saavan yrittäjän ansioperuste on enintään YEL-työtulon suuruinen.

Eläkettä laskettaessa perusteesta otetaan huomioon 75 %. 

Kelan maksamasta peruspäivärahasta tai työmarkkinatuesta ei kerry eläkettä.

Ansioperuste on vuorottelukorvauksen perusteena olevan ansion määrä. Eläkettä laskettaessa perusteesta otetaan huomioon 55 %.

Sairauspäiväraha-ajalta kertyy eläkettä silloin, kun päiväraha on maksettu saajalle itselleen.

 • Sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, erityishoitoraha: ansioperuste on yleensä verotuksessa vahvistettu työtulo. Osasairauspäivärahan ansioperuste on puolet tästä. Yrittäjällä ansioperuste lasketaan sairauspäivärahan perusteena olevasta YEL-työtulosta. Eläkettä laskettaessa perusteesta otetaan huomioon 62 %.
 • Tartuntatautipäiväraha: ansioperuste on palkkasi suuruinen, yrittäjällä YEL- työtulo. Perusteesta otetaan huomioon 65 %.
 • Kuntoutusraha: työeläkelakien mukaisen kuntoutusrahan ansioperuste on kuntoutuksen hakemisvuotta edeltäneiden 5 kalenterivuoden keskimääräinen ansiosi. Perusteesta otetaan huomioon 65 %. Kelan kuntoutusrahan ansioperuste on yleensä verotuksessa vahvistettu työtulo. Perusteesta otetaan huomioon 55 %.
 • Liikenne-, tapaturma- ja sotilastapaturmavakuutuksen päiväraha: etuus perustuu työnantajan selvitykseen tai verotustietoihisi, yrittäjällä yrityksen kirjanpitotietoihin. Etuuden perusteesta otetaan huomioon 65 %.

Aikuiskoulutustuki: työntekijällä ansioperuste on edeltäneen vuoden ansiotulo. Yrittäjällä peruste on 857,15 euroa (vuonna 2024) kuukaudessa.

Eläkettä laskettaessa ansioperusteesta otetaan huomioon 65 %.

Eläkettä kertyy korkeakoulu- tai ammattitutkinnosta 857,15 euron (2024) perusteella 18-vuotiaasta lähtien.

 • Ylempi korkeakoulututkinto: eläkettä kertyy enintään 5 vuodelta.
 • Ammattikorkeakoulututkinto ja muut vastaavat tutkinnot: eläkettä kertyy enintään 4 vuodelta.
 • Alempi korkeakoulututkinto: eläkettä kertyy enintään 3 vuodelta.
 • Ammatillinen perustutkinto: eläkettä kertyy enintään 3 vuodelta.

Jos sinulla on kaksi eri tutkintoa, ne lasketaan yhteen ja eläkkeen kokonaiskarttuma-aika rajataan viiteen vuoteen. 

Jos opiskelet tutkinnon ulkomailla, sinulle kertyy eläkettä samoin kuin suomalaisesta tutkinnosta. Ehtona on, että olet saanut opintotukilain mukaista opintotukea.

Tutkinnosta karttunut eläke näkyy työeläkeotteella vasta, kun tutkinto on suoritettu.

Jos hoidat alle 3-vuotiasta lasta kotona, eläkettä kertyy 857,15 euron (2024) kuukausiansion perusteella. Eläkettä kertyy vain silloin, kun eläkettä ei kerry työstä.

Työeläkkeen määrä eri eläkevaihtoehdoissa

Työeläkkeen määrään vaikuttaa myös se, mikä eläkevaihtoehto on kyseessä. Asiointipalvelussamme voit tehdä omiin tietoihisi perustuvan arvion vanhuuseläkkeen, osittaisen vanhuuseläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan määrästä.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Vanhuuseläkkeenä saat sen eläkkeen, joka sinulle on työvuosiesi aikana kertynyt kaikista työsuhteistasi ja/tai yrittäjätoiminnasta. Vanhuuseläkkeen saat, kun sinulla on riittävästi ikää, työsuhteesi päättyy ja teet eläkehakemuksen. Katso eläkelaskurista, milloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle.

Vanhuuseläke

Osittaisena vanhuuseläkkeenä voit ottaa 25 tai 50 % jo ennen eläkeikää. Jos eläke alkaa ennen vanhuuseläkeikää, otettuun osaan tulee pysyvä vähennys. Vähennys on 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla ikäsi alittaa alimman vanhuuseläkeiän.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä on sairastumiseen saakka kertynyt eläke ja useimmiten myös eläke ns. tulevalta ajalta eli ajalta sairastumisesta vanhuuseläkeikään. Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täydestä.

Työkyvyttömyyseläke

Työuraeläkkeen määrä on eläkkeen alkamiseen saakka kertynyt eläke. Työuraeläkkeessä ei ole mukana tulevan ajan eläkeosuutta.

Työuraeläke

Ammatillisen kuntoutuksen ajalta toimeentulosi turvataan kuntoutusrahalla. Sen määrä on työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla.

Varma tukee ammatillista kuntoutustasi

Perhe-eläke määräytyy edunsaajien lukumäärän perusteella, ja se voi olla enintään edunjättäjän työeläkkeen suuruinen.

Perhe-eläke leskelle on korkeintaan puolet edunjättäjän eläkkeestä. Lesken omat työeläkkeet voivat vaikuttaa leskeneläkkeen määrään. Selvitä lesken eläkeoikeus ja laske samalla, miten lesken oma eläketurva vaikuttaa leskeneläkkeeseen.

Perhe-eläke

Elinaikakerroin

Elinaikakerrointa käytetään, kun eläke alkaa eli kun eläke lasketaan.

Elinaikakerroin vahvistetaan jokaiselle syntymävuosiluokalle sinä vuonna, jolloin ikäluokka täyttää 62 vuotta. Eläkkeeseesi sovelletaan oman ikäluokkasi elinaikakerrointa riippumatta siitä, missä iässä eläkkeesi alkaa.

Elinaikakerroin pienentää alkavaa eläkettä sen mukaan, miten odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä muuttuu. Elinaikakertoimen tarkoituksena on sopeuttaa alkavien työeläkkeiden tasoa ja eläkemenoa eliniän muutokseen.

Tavoite-eläkeiässä elinaikakertoimen aiheuttama leikkaus eläkkeen määrään on suurin piirtein yhtä suuri kuin lykkäyskorotuksen siihen tuoma korotus. Elinaikakerrointa sovelletaan aina kun eläke alkaa, myös tavoite-eläkeiässä.

Vahvistetut elinaikakertoimet Eläketurvakeskuksen sivuilla

Lykkäyskorotus alimman eläkeiän jälkeen

Jos siirryt eläkkeelle alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, lykkäyskorotus korottaa eläkkeesi määrää 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla lykkäät eläkkeelle siirtymistä.

Jos lykkäät eläkkeelle jäämistäsi esimerkiksi vuodella, saat eläkkeeseesi 4,8 %:n lykkäyskorotuksen (12 x 0,4 %).

Lykkäyskorotusta ei kerry ajalta, jolta saat työttömyysetuutta, vanhuuseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä.

Työeläkkeiden indeksit

Työeläkkeissä käytetään kahta indeksiä, palkkakerrointa ja työeläkeindeksiä. Molemmat ovat yhdistelmiä Tilastokeskuksen ansiotaso- ja kuluttajahintaindeksistä. 

 • Kun jäät eläkkeelle, työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkansaajien ansiotason muutos painaa 80 % ja kuluttajahintojen muutos 20 %. 
 • Eläkkeellä ollessasi työeläkeindeksi suojaa eläkettäsi inflaatiota vastaan. Eläkkeesi määrä tarkistetaan joka tammikuussa työeläkeindeksillä. Työeläkeindeksistä kuluttajahintojen muutos muodostaa 80 % ja ansiotason muutos 20 %. 

Indeksien pisteluvut Eläketurvakeskuksen sivuilla

Apua asiointiin

Hoida eläkeasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

 • nähdä työeläkeotteeltasi, kuinka paljon sinulle on kertynyt eläkettä
 • nähdä arvion tulevan eläkkeesi määrästä
 • tehdä arvioita muista eläkevaihtoehdoista.