Användarvillkor

Användning av Varmas webbplats och tjänster förutsätter att du läser och godkänner användarvillkoren. Läs villkoren noggrant.

Allmänna användarvillkor för Varmas webbsidor

Användningen av Varmas webbsidor samt (sidorna för) Varmas webb- och mobiltjänster förutsätter att användaren förbinder sig att iaktta dessa villkor. Läs villkoren innan du börjar använda sidorna. Varmas olika tjänster kan omfatta särskilda villkor som ska tillämpas utöver dessa villkor. På tjänster som används med bankkoder eller mobil-id tillämpas dessutom de allmänna villkoren för användning av sådana tjänster.

Sidorna samt den information och det material de innehåller är avsedda att användas i Finland.

Tjänsteleverantör

Huvudsaklig leverantör av tjänsterna på sidorna är Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Besöksadress: Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Postadress: PB 1, 00098 VARMA, FO-nummer: 0533297-9. Telefon 010 2440.

Ändringar

Varma förbehåller sig rätten att när som helst utan meddelande på förhand och av vilken orsak som helst ändra sidornas användarvillkor, layout, innehåll, tillänglighet och de tjänster som tillhandahålls på sidorna eller andra egenskaper på sidorna eller att lägga ner tjänsten. Varma har rätt att avbryta tjänsten i samband med service- och uppdateringsåtgärder.

Tjänsteleverantörens ansvar

Informationen och materialet på sidorna utgör inte ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för Varma. Närmare information om de produkter och tjänster som erbjuds fås av Varma.

Varma har eftersträvat att säkerställa att uppgifterna på sidorna är korrekta. Varma ansvarar dock inte för att innehållet på sidorna är korrekt eller felfritt. Informationen på sidorna är av allmän karaktär och Varma kan inte garantera att den är tillämplig på varje enskilt fall.

Varma ansvarar inte för skador, kostnader eller förluster som orsakas av användning av eller förhindrad tillgång till sidorna eller de digitala tjänsterna eller för skador i anslutning därtill. Varma ansvarar inte heller för skador som orsakas av eventuella störningar i datakommunikationen, datasystemfel, skadeprogram eller dataskyddsrisker. Varma garanterar inte att sidorna fungerar utan avbrott eller felfritt.

Information som produceras av tredje parter

Varma ansvarar inte för material som produceras av en tredje part och som sidorna eventuellt länkar till.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för sin aktivitet via sidorna, för att de uppgifter han eller hon gett är korrekta och för att uppgifterna når fram. Användaren försäkrar och ansvarar för att han eller hon inte lägger ut lagstridigt eller osakligt material på dessa sidor.

Användaren ska med alla rimliga medel försäkra sig om att det material som han eller hon skickar inte innehåller virus eller är skadligt på andra sätt.

Immateriella rättigheter

Varma innehar äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till sidorna om inget annat särskilt anges. Alla rättigheter till sidorna och deras innehåll förbehålls. Det är förbjudet att publicera, kopiera, flytta eller ändra sidorna eller layouten utan tillstånd av rättsinnehavaren, med undantag av att spara material på datorn eller ta en utskrift för personligt bruk. Materialet får citeras i enlighet med upphovsrättslagen. När material citeras ska källan alltid uppges.

Användaren behåller rättigheterna till innehåll som producerats av användaren för publicering på bloggen. Användaren ger dock Varma permanent rätt att avgiftsfritt kopiera innehållet samt publicera och göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Varma kan ändra innehållet i den utsträckning som behövs för att utöva ovanstående rättighet. Varma kan överföra dessa rättigheter vidare. Användaren ansvarar för att innehållet kan användas och vid behov publiceras utan att bryta mot tredje parters upphovsrätt eller andra rättigheter.

Personuppgifter

Varma behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen och lagen om pension för arbetstagare och ser till skyddet av sekretessen vid behandlingen av personuppgifter. I tjänster som förutsätter registrering sparas de insamlade användaruppgifterna i Varmas personregister och används endast för de syften som anges i registerbeskrivningarna. När en servicehändelse förutsätter det sparar Varma meddelanden för att säkerställa deras innehåll. Varma överlåter uppgifter som bolaget besitter till utomstående endast med personens samtycke eller med stöd av lagen.

Registerbeskrivningar enligt data protection legislation och närmare information om skyddet av personuppgifter

E-post

Vi kan inte garantera sekretessen för e-postmeddelande som skickats öppet över internet. Användarna ska undvika att skicka personuppgifter eller annan konfidentiell information till Varma i vanliga e-postmeddelanden. Du kan skicka krypterade e-postmeddelanden till Varma via meddelandefunktionen under avsnittet Kontaktuppgifter.

Varma ansvarar inte för eventuella skador som beror på att meddelanden har skickats öppet över internet.

Meddelanden som skickas via Varmas digitala e-tjänster förmedlas med hjälp av en säker och för ändamålet avsedd krypteringsteknik.

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen utövar tillsyn över Varmas försäkringsverksamhet.

Kontaktuppgifterna är:

Finansinspektionen
Snellmansgatan 6
PB 103, 00101 Helsingfors
Telefon 010 831 51
www.finanssivalvonta.fi

Tillämplig lag

På dessa villkor tillämpas Finlands lag.