Resultat för januari–mars 2021: Varmas placeringsavkastning under det första kvartalet blev 6,0 procent, det vill säga 3,0 miljarder euro

Arbetspensionsbolaget Varmas placeringsverksamhet uppnådde under januari–mars 2021 sitt bästa delårsresultat någonsin. Avkastningen på Varmas placeringar uppgick under januari–mars till 6,0 procent, det vill säga 3,0 miljarder euro, och placeringarnas totala värde steg till 52,9 miljarder euro.

– Varmas första kvartal var historiskt starkt till följd av en ökad global ekonomisk tillväxt. Finland har möjlighet till ett tillväxtkliv med draghjälp från den starka ekonomiska utvecklingen i USA, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

Varmas placeringar avkastade 6,0 (Q1/2020: -10,0) procent, det vill säga 3,0 (-4,9) miljarder euro, och placeringarnas totala värde steg till 52,9 (50,2 vid årets början) miljarder euro. Placeringsverksamhetens resultat påverkades särskilt av den starka avkastningen inom noterade aktier, kapitalplaceringar och hedgefonder. Aktieplaceringarna gav en avkastning på 10,8 (-14,6) procent, och bland dem kapitalplaceringarna 16,0 (5,6) procent och de noterade aktierna 9,2 (-21,1) procent. Varmas övriga placeringar avkastade 4,4 (-13,9) procent, och bland dem hedgefonderna 4,5 (-12,7) procent. Fastighetsplaceringarnas avkastning uppgick till 0,9 (1,3) procent och ränteplaceringarnas till -0,3 (-3,6) procent.

– Vi har en exceptionellt stark period på aktiemarknaden bakom oss sedan november i fjol. Dessutom har utvecklingen gynnats av bra drag i den global ekonomin kombinerat med kraftig finans- och penningpolitisk stimulans, och inte ens de stigande långräntorna har skapat oro på aktiemarknaden, säger vice verkställande direktör Reima Rytsölä som ansvarar för Varmas placeringar.

Solvenskapitalet steg tack vare den goda placeringsavkastningen till rekordhöga 13,5 (11,5 vid årets början) miljarder euro. Solvensgraden var 133,5 (129,3 vid årets början) procent.

De första coronarelaterade invalidpensionsansökningarna – antalet väntas öka

Konsekvenserna av coronapandemin har börjat avspeglas i Varmas verksamhet som arbetspensionsbolag bland annat i form av invalidpensionsansökningar: Varma har i år behandlat sex ansökningar där arbetsoförmågan berott på följdeffekter av coronaviruset. En av personerna har beviljats permanent invalidpension.

– Vi förväntar oss betydligt fler invalidpensionsansökningar från personer som haft corona. Det har bara gått ett drygt år sedan epidemin började och vanligen ansöker folk om invalidpension först efter att sjukdagpenningsdagarna tagit slut om de fortfarande inte kan arbeta, säger Murto.

Coronaviruset har orsakat svårigheter för i synnerhet små och medelstora kundföretag. Särskilt inkvarterings-, restaurang- och evenemangsföretag har tvingats till permitteringar och uppsägningar samtidigt som restriktionerna har lett till betalningssvårigheter.

Varmas hållbarhetsarbete fick erkännande i internationell jämförelse

Varma fick utmärkelsen Platinum EcoVadis Medal av den internationella organisationen EcoVadis som utvärderar olika företags hållbarhetsrutiner. Varmas hållbarhetsarbete fick utmärkt betyg och bolaget rankades bland den bästa procenten av 75 000 analyserade företag.

I mars utsågs Varma för tredje gången till en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser i Eezy Sprits personalundersökning. Trots fjolårets många utmaningar uppnådde Varma det bästa resultatet någonsin i sin personalundersökning.

I början av året donerade Varma 50 000 euro till Diakonissanstaltens Vamos-initiativ för att hitta sysselsättning åt unga som hotas av marginalisering.

Varma förnyar stöden till kundernas arbetsförmågeprojekt

Varma förnyar sitt sätt att bevilja ekonomiskt stöd till kundernas arbetsförmågeprojekt. Stödet kommer framöver att inriktas med hjälp av en ny prognosmodell som används för att analysera risken för arbetsoförmåga bland Varmas kunder. Den databaserade prognosmodellen bidrar till noggrannare inriktning av stödet och därmed bättre resultat. Varma övergår till den nya modellen stegvis från och med hösten.

Samarbetsförhandlingarna i samband med omstruktureringen av Varmas försäkringstjänster och kundservice slutfördes i mars. Anställningsförhållandet för 12 personer upphör till följd av omstruktureringen. Samarbetsförhandlingarna omfattade 127 arbetstagare.

Varma hade vid utgången av mars 538 000 (543 000 vid fjolårets slut) försäkrade arbetstagare och företagare samt 347 000 (347 000 vid fjolårets slut) pensionstagare.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka 900 000 personer inom den privata sektorn. År 2020 uppgick Varmas premieinkomst till 4,9 miljarder euro och pensioner utbetalades för 6,0 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 52,9 miljarder euro i slutet av mars 2021.

Mer information:

Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn 0400 129 500 eller katri.viippola(at)varma.fi   

Suvi Vesterinen, kommunikationschef, tfn 040 555 8029 eller suvi.p.vesterinen(at)varma.fi

Bilagor:

Presentation av delårsrapporten

Delårsrapport 1.1–31.3.2021

Du kunde också vara intresserad av dessa