FöPL-försäkring

FöPL-försäkringen är en lagstadgad pensionsförsäkring för företagare.

 • Du behöver en FöPL-försäkring om du arbetar som företagare eller lättföretagare.
 • Med FöPL-försäkringen tjänar företagaren in pension.
 • FöPL-försäkringens arbetsinkomst är dessutom grunden för företagarens övriga sociala trygghet, till exempel sjukdagpenning och arbetslöshetsskydd.

Teckna enkelt en FöPL-försäkring på webben eller per telefon

Teckna försäkring på webben

Du kan smidigt teckna en FöPL-försäkring på webben! För ansökan behöver du bara nätbankskoder eller Mobilcertifikat.

Om du hellre vill teckna en FöPL-försäkring per telefon ring oss på 010 192 100 så går vi igenom din situation tillsammans. Du når vår kundtjänst vardagar klockan 8–16.

En ny företagare får automatiskt 22 % rabatt på FöPL-avgiften under de fyra första åren. Om du redan har en FöPL-försäkring någon annanstans säger vi upp den åt dig.

När behöver jag en FöPL-försäkring?

Du behöver en FöPL-försäkring om

 • du är 18–69 år*,
 • du arbetar i ditt eget företag eller som lättföretagare,
 • din företagarverksamhet fortsätter i minst fyra månader utan avbrott och
 • din arbetsinkomst, dvs. värdet på dina arbetsinsatser, är minst 9 010,28 euro (år 2024).

*Den övre gränsen för FöPL-försäkring är 68 år för personer födda 1957 eller tidigare, 69 år för personer födda 1958–1961 och 70 år för personer födda 1962 eller senare.

Vanligen börjar FöPL-försäkringen gälla samma dag som du börjar arbeta i ditt företag. Du har sex månader på dig att teckna försäkringen. FöPL-försäkringen är personlig och en och samma FöPL-försäkring omfattar allt ditt arbete som företagare.

Läs mer om när du behöver en FöPL-försäkring

FöPL eller ArPL?

FöPL-försäkringen är företagarens egen, personliga pensionsförsäkring som du måste ha om du är egenföretagare eller lättföretagare. Med FöPL-försäkringen tjänar företagaren in pension och sköter om sin övriga sociala trygghet.

ArPL däremot är arbetstagarens pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sina arbetstagare. Om du har en arbetstagare som du betalar lön till behöver du teckna en ArPL-försäkring. Med ArPL-försäkringen tjänar arbetstagaren in pension. Läs mer om ArPL-försäkringen.

Måste jag ha en FöPL-försäkring?

FöPL-försäkringen är en lagstadgad och därmed obligatorisk försäkring för företagare. Om du arbetar som företagare eller lättföretagare, är 18–69 år och ditt arbete pågår i minst fyra månader utan avbrott måste du teckna en FöPL-försäkring. Om din företagsverksamhet pågår i mindre än fyra månader eller är väldigt småskalig och värdet på din arbetsinsats blir låg (under 751 euro år 2024) behöver du inte teckna någon FöPL-försäkring.

När ska jag teckna en FöPL-försäkring?

Du ska teckna en FöPL-försäkring när du inleder din företagsverksamhet. Startdatumet för FöPL-försäkringen är samma datum som du inleder din företagsverksamhet. Du måste teckna en FöPL-försäkring inom sex månader från att du inlett din företagsverksamhet. Startdatumet för FöPL-försäkringen är dock alltid samma datum som verksamheten inleddes.

Teckna en FöPL-försäkring enkelt på webben

Kan jag teckna en FöPL-försäkring retroaktivt?

Ja, du kan teckna en FöPL-försäkring retroaktivt. Ta dock i beaktande att om du tecknar en FöPL-försäkring till exempel tre månader efter att du inlett din företagsverksamhet blir startdatumet för din FöPL-försäkring datumet då du inledde verksamheten och även försäkringsavgifterna måste betalas retroaktivt.

Om du tecknar en FöPL-försäkring först efter tidsfristen på ett halvår kan du bli tvungen att förutom den normala FöPL-avgiften även betala en försummelseavgift som är minst 10 procent av FöPL-avgiften för försummelsetiden. Ju längre du väntar med att teckna en FöPL-försäkring retroaktivt desto större FöPL-avgifter måste du betala på en gång.

Vad händer om jag inte tecknar en FöPL-försäkring?

Eftersom FöPL-försäkringen är en lagstadgad försäkring för företagare är det Pensionsskyddscentralen som övervakar FöPL-försäkringarna. Om du inte tecknar en FöPL-försäkring överhuvudtaget kan Pensionsskyddscentralen i sista hand teckna en FöPL-försäkring åt dig. Då kan du förutom den normala FöPL-avgiften även tvingas betala en försummelseavgift som är minst 30 procent och högst 100 procent av FöPL-avgiften för försummelsetiden. Statskontoret fastställer storleken på försummelseavgiften.

Kan jag pausa en FöPL-försäkring?

Du kan inte pausa en FöPL-försäkring men du kan säga upp den och teckna en ny senare. Meddela oss om du slutar arbeta som företagare en längre tid så säger vi upp din FöPL-försäkring. FöPL-försäkringen går att säga upp retroaktivt och du kan meddela oss på förhand om att du tänker sluta som företagare. FöPL-försäkringens sista giltighetsdag är din sista arbetsdag. Om du fortsätter arbeta som företagare igen senare ska du teckna en ny FöPL-försäkring.

Läs mer om att säga upp en FöPL-försäkring

Logga in på Varma Onlinetjänst och gör en uppsägningsanmälan

FöPL-försäkring även för lättföretagare

Allt fler har valt att bli lättföretagare på senare år. En lättföretagare är egenföretagare som sköter sin fakturering via ett faktureringsföretag. Det är ett bra sätt att till exempel prova på företagande som bisyssla. Även lättföretagare behöver en FöPL-försäkring.

FöPL-försäkringen utgör grunden för en lättföretagares sociala trygghet. FöPL-försäkringens arbetsinkomst används för att fastställa storleken på lättföretagarens sjuk- och föräldradagpenning samt arbetslöshetsförmåner.

Läs mer om FöPL-försäkring för lättföretagare

Vad är FöPL-arbetsinkomst?

FöPL-försäkringens arbetsinkomst är en uppskattning av penningvärdet på dina arbetsinsatser. Arbetsinkomsten för din FöPL-försäkring behöver fastställas till rätt nivå från början eftersom den påverkar både pensionen du tjänar in och dina andra sociala förmåner. Till exempel företagarens sjuk- och föräldradagpenning samt arbetslöshetsunderstöd beräknas utifrån den.

År 2024 är den nedre gränsen för FöPL-försäkringen 9 010,28 € och den övre 204 625 € (år 2024). Du kan gå med i företagarnas arbetslöshetskassa om arbetsinkomsten uppgår till minst 14 803 € (år 2024).

Din arbetsinkomst ska motsvara den årslön som skulle betalas ut för samma arbete till någon annan med samma yrkeskunskaper.  Vi fastställer din arbetsinkomst och beaktar antalet arbetstimmar, ditt företags omsättning och eventuell säsongsbetoning i din företagsverksamhet. Varmas kunniga kundrådgivare hjälper dig med frågor som gäller arbetsinkomsten.

Läs mer om FöPL-försäkringens arbetsinkomst

Håll FöPL-försäkringen uppdaterad

Under din karriär som företagare är det på ditt ansvar att meddela om mer långvariga förändringar i din arbetsinsats. Ansök om ändring av din arbetsinkomst när du till exempel övergår från deltids- till heltidsföretagare eller vice versa. Du kan ansöka om ändring av arbetsinkomsten så ofta det behövs, men du kan inte göra det retroaktivt.

Din arbetsinsats och omsättning och därmed din fastställda arbetsinkomst kan vara lägre när företagsverksamheten inleds. Kom ihåg att meddela oss när din kundbas etableras och omsättningen växer efter att företagsverksamheten inletts. På så vis tjänar du in pension enligt den faktiska inkomstnivån i din bransch och får en stabil grund för din sociala trygghet.

Ansök om ändring av din FöPL-arbetsinkomst

Vad täcker en FöPL-försäkring?

FöPL-försäkringen, dvs. företagarens pensionsförsäkring täcker företagarens hela liv. FöPL-försäkringen säkerställer företagarens sociala trygghet. FöPL-försäkringen täcker

 • sjukdom, rehabilitering och arbetsoförmåga
 • familjetillökning,
 • arbetslöshet samt
 • pensionsdagar.

Om du blir sjuk kan du ansöka om sjukdagpenning från FPA. Om du får barn kan du ta familjeledigt och får moderskap-, faderskaps-, eller föräldrapenning. Om du blir arbetslös kan du ansöka om grunddagpenning från FPA. FPA beräknar alla ovan nämnda former av dagpenning utifrån FöPL-försäkringens arbetsinkomst. Beräkna hur FöPL-arbetsinkomsten påverkar din sociala förmåner med vår FöPL-räknare.

Du kan beviljas inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om FöPL-försäkringens arbetsinkomst är minst 14 803 euro (2024) och du hör till Företagarkassan.

Om din sjukdom blir långvarig och du behöver stöd för att stanna kvar i arbetslivet täcker din FöPL-försäkring även rehabilitering. Om du trots allt inte klarar av att fortsätta som företagare kan du ansöka om invalidpension.

Med FöPL-försäkringen tjänar företagaren så klart också in pension. När pensionsåldern närmar sig kan du sluta arbeta och gå i pension.

Hur beräknas FöPL-försäkringens avgifter?

FöPL-försäkringens pris beror på din arbetsinkomst. FöPL-avgiften är en viss procentandel av arbetsinkomsten. År 2024 är avgiftsprocenten för FöPL-försäkringen:

 • 24,10 % i åldern 18–52 år
 • 25,60 % i åldern 53–62 år
 • 24,10 % i åldern 63–69 år.

Nya företagare får 22 % rabatt på FöPL-avgiften under de fyra första åren. Nyblivna företagare får rabatten automatiskt när de tecknar en FöPL-försäkring. Rabatten kan högst användas i två perioder.

FöPL-avgifterna är helt och hållet avdragbara i beskattningen. Du kan dra av FöPL-avgifterna antingen i din personliga eller i ditt företags beskattning.

FöPL-avgiften förfaller till betalning den 20:e dagen i månaden eller därpå följande bankdag. Du kan betala hela årets avgift med en gång eller i 2, 3, 4, 6 eller 12 delar. FöPL-avgiften är lägst om du betalar den i en rat i januari. Om du betalar i början av året får du tillgodoräkna dig ränta. Om du betalar i slutet av året kommer du att debiteras ränta. Minst hälften av den årliga försäkringsavgiften måste betalas före augusti. Prova på vår FöPL-räknare för att se hur förfallomånader påverkar FöPL-avgifterna.

Beställ e-faktura eller börja använda nätfaktura för att underlätta betalningen av försäkringsavgiften och din vardag som företagare.

Läs mer om FöPL-försäkringens avgifter

Vem betalar FöPL-försäkringen?

Antingen företagaren själv eller företaget betalar FöPL-försäkringen. Företagaren kan själv välja om hen vill betala FöPL-avgiften personligen eller via sitt företag. Vi kan skicka fakturorna i företagarens eller företagets namn. Om företaget betalar FöPL-försäkringsavgiften kan företaget dra av hela avgiften i beskattningen. Företagare som betalar FöPL-försäkringsavgiften själv kan dra av avgifterna i sin personliga beskattning.

Läs mer i vår artikel: Hur drar jag av FöPL-avgifterna i beskattningen – åtta råd för företagare

FöPL-försäkringen är dock företagarens personliga pensionsförsäkring vilket innebär att företagaren själv är ansvarig över att FöPL-försäkringsavgifterna blir betalda.

Flexibilitet med FöPL-avgiften enligt din situation

Du kan flexa med FöPL-avgiften enligt din ekonomiska situation. När det går bra för företaget kan du förbättra ditt pensionsskydd genom att betala en tilläggsavgift på 10–100 procent. Om du vill kan du betala en tilläggsavgift varje år och dra av den i beskattningen precis som FöPL-avgifterna över lag.

Du kan också sänka FöPL-avgiften tillfälligt med 10–20 procent. Du kan högst flexa nedåt i tre år per sammanhängande sjuårsperiod.

Du kan flexa med avgiften om din FöPL-försäkring är i kraft hela det aktuella året inom ett och samma arbetspensionsbolag. Ett ytterligare krav är att du inte har förfallna obetalda avgifter, att du inte får rabatten för nya företagare och att du ännu inte får finsk arbetspension. Ansök om flexibel betalning så kollar vi om det är möjligt att flexa.

Flexmöjligheten är endast avsedd för tillfälliga höjningar och sänkningar av avgiften. FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara dina arbetsinsatser och verksamhetsförutsättningar. Flexmöjligheten ersätter inte vanliga ändringar av arbetsinkomsten.

Läs mer om flexibel betalning av FöPL-avgiften

Om du har problem med att betala FöPL-försäkringens fakturor i tid kan du ansöka om längre betalningstid via Varma Onlinetjänst.

Ansök om betalningstid via Varma Onlinetjänst

Fem orsaker att välja Varmas FöPL-försäkring

1. Kompetent service

Med Varmas FöPL-försäkring får du personlig betjäning och stöd i olika karriärskeden som företagare när det passar dig. Våra FöPL-försäkringsspecialister hjälper dig genom alla förändringar som sker i ditt företag och ditt liv. Vare sig det är fråga om en sjukdom eller att du ska anställa din första arbetstagare, tveka inte att kontakta oss i ärenden som gäller pensionsförsäkringar!

2. Lättanvänd onlinetjänst

Som FöPL-försäkringskund hos Varma får du tillgång den tydliga och lättanvända Varma Onlinetjänst som är öppen dygnet runt. Du kan sköta din FöPL-försäkringsärenden till exempel med din smarttelefon när det passar dig bäst. Om du dessutom har en ArPL-försäkring hos Varma kan du sköta ärenden som gäller den smidigt i en och samma tjänst.

3. Flexibla betalningstider

Varma har egna kunniga inkassorådgivare som ständigt får mycket beröm av våra kunder. Kontakta oss om du någon gång behöver flexibilitet med betalningstiderna! Tillsammans hittar vi en lösning för just din situation.

4. Ansvarsfull skådespelare

Varma är en föregångare inom ansvarsfullhet. Samtidigt som vi tar hand om dig och din sociala trygghet tar vi även hänsyn till miljön, våra arbetstagare och kommande generationer.

5. Rabatt för nyblivna företagare

Som nybliven företagare får du automatiskt 22 % rabatt i fyra år på dina FöPL-försäkringsavgifter.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina FöPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst
 • granska tidigare och kommande FöPL-avgifter
 • be om mer betalningstid för fakturor.

Logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.