Varmas placeringsavkastning 2,6 procent – stark utveckling för amerikanska aktier

I början av året gav de amerikanska noterade aktierna bäst avkastning bland Varmas placeringar. Inflationen började sjunka under sommaren och räntorna toppade. Varma fick internationellt erkännande genom att knipa en tredje plats i en jämförelse om transparens i ansvarsfullt placerande.

I januari–juni avkastade Varmas placeringar 2,6 (-4,3) procent. Placeringarnas värde uppgick till 57,4 (56,2 vid årets början) miljarder euro. 

– Ur en placeringssynvinkel har början av året varit tudelad. Det råder exceptionellt stora skillnader inom placeringsportföljen. Av Varmas placeringar avkastade de amerikanska aktierna bra medan utvecklingen för de finländska aktierna var svagast av industriländerna. Det verkar som om Finland är på väg in i en industrirecession, säger Varmas verkställande direktör Risto Murto.

De noterade aktierna i Varmas placeringar avkastade 5,2 (-17,1) procent. Avkastningen på ränteplaceringar blev 1,8 (-4,6) procent, 3,9 (12,1) procent på kapitalplaceringar, -3,3 (3,8) procent på fastighetsplaceringar och 2,4 (4,5) procent för hedgefonder.

– Överlag var atmosfären på placeringsmarknaden positiv under det andra kvartalet och intresset kring artificiell intelligens väckte även framtidsoptimism, vilket ökade värderingen av teknologiföretagen. Det fanns dock tillgångsslag, till exempel fastigheterna, vars avkastningar var negativa. Dessa tillgångsslag håller ännu på att anpassa sig till placeringsmiljön som den nya åtstramade penningpolitiken fört med sig, säger Varmas placeringsdirektör Markus Aho.

Varmas solvensgrad var 129,9 (130,5 vid årets början) procent och solvenskapitalet var 1,7 gånger (1,8 vid årets början) högre än solvensgränsen. Varma upprätthåller en stark solvens med hjälp av placeringsavkastningar.

– Centralbankernas kommunikation tyder på att räntetoppen snart skulle vara nådd. Om den globala ekonomin fortsätter vara lika stark som nu, kommer vi inte att se några sjunkande räntor. Ur placerarens synvinkel är en situation där ränteplaceringar ger avkastning ändå sundare än en nollräntenivå, säger Aho.

Varma på tredje plats i internationell jämförelse om ansvarsfulla placeringar

Varma fick internationellt erkännande genom att knipa en tredje plats i den internationella jämförelsen Global Pensions Transparency Benchmark som mäter transparens i ansvarsfullt placerande. I jämförelsen deltog 75 pensionsbolag från 15 länder. Varma var en poäng ifrån de bästa i världen, förstaplatsen delades av Norges oljefond och det nederländska pensionsbolaget BOUW, verksamt i byggbranschen.

Varma fortsatte med sitt arbete för biologisk mångfald genom att utreda hur företag i branscher som är utsatta för förlust av biologisk mångfald, tar hänsyn till risker som minskar den biologiska mångfalden. I utredningen kartlade vi policyerna för biologisk mångfald i våra börsnoterade aktieplaceringar baserat på allmänt tillgänglig information. De europeiska företagen var mer progressiva än företag verksamma i Nordamerika och Asien.

När det kommer till att förnya pensionssystemet är det svårt att förutse nativitet och immigration

Det nya regeringsprogrammet innehåller ett mål om att förnya pensionssystemet. Pensionssystemet ligger på en stabil grund men det finns anledning att granska systemets balans med jämna mellanrum. Enligt Pensionsskyddscentralens färska pensionsbarometer litar två av tre finländare på pensionssystemet.

–När det gäller pensionssystemets balans är situationen levande. Det är exceptionellt svårt att förutse två centrala faktorer, immigrationen och nativiteten. Traditionellt sett har osäkerheten kring placeringsavkastningarna dominerat diskussionen men inte nu, säger Risto Murto.

Enligt Statistikcentralen steg nettomigrationen till Finland förra året till en rekordartad nivå. Nativiteten fortsatte dock att sjunka i början av året. En låg nativitet påverkar pensionssystemets hållbarhet i framtiden, medan fortsatt arbetsrelaterad invandring skulle minska trycket att höja på arbetspensionsavgifterna.

ArPL-lönesumman bland Varmas kundföretag ökade med 6,3 procent under januari–juni jämfört med motsvarande period året innan. Tillväxten har varit snabb under årets första hälft. Ökningen av lönesumman ökar pensionssystemet inkomster och säkerställer därmed finansieringen av arbetspensionerna på lång sikt.

Antalet fulla invalidpensioner på grund av psykisk ohälsa började öka

Antalet nya beviljade invalidpensioner har ökat med 8,9 procent jämfört med motsvarande period förra året. Särskilt fulla invalidpensioner upplevde en ökning. Detta avviker från utvecklingen förra året, när delinvalidpensionerna ökade.

Antalet nya beviljade invalidpensioner på grund av psykisk ohälsa har ökat med 18 procent jämfört med motsvarande period förra året. Psykisk ohälsa var den främsta orsaken till arbetsoförmåga för personer under 45 år. Antalet invalidpensioner på grund av sjukdomar i rörelseorganen sjönk med 7 procent i januari–juni.

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är en ansvarstagande och solvent pensionsplacerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för 980 000 personer inom den privata sektorn. År 2022 uppgick Varmas premieinkomst till 6,1 miljarder euro och pensioner utbetalades för 6,5 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 57,4 miljarder euro i slutet av juni 2023.
   
Mer information: 

Hanna Kaskela, direktör, samhällsansvar och kommunikation, tfn 040 584 5045 eller hanna.kaskela(at)varma.fi

Marjut Tervola, kommunikationschef, tfn 045 673 0120 eller marjut.tervola(at)varma.fi

Bilagor:

Halvårsresultatets presentationsmaterial

Halvårsrapport

Du kunde också vara intresserad av dessa