Ihmisoikeuksien toimintaperiaatteet

Varma on sitoutunut ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Noudatamme esimerkiksi eettisiä liiketoimintaperiaatteita, vastuullisen sijoittamisen periaatteita, yritysvastuuvaatimuksia toimitusketjulle sekä aktiivisen omistajuuden ja vaikuttamisen periaatteita. Ihmisoikeustyötämme vahvistaa myös mukanaolomme YK:n Global Compactissa. YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin sisältyy ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite, joka tarkoittaa, että yritysten tulee tunnistaa, ehkäistä ja lieventää toimintansa aiheuttamia kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia ja puuttua niihin. Ihmisoikeuksiin liittyvää työtä tehdään eri puolilla Varmaa, erityisesti vastuullisessa sijoittamisessa, compliancessa, vastuullisuusosastolla sekä hankintoihin liittyvissä työtehtävissä.

Varman toiminnan vaikutukset ihmisoikeuksiin

Olemme sitoutuneet toimimaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti ja edellytämme samaa toimitusketjultamme. Olemme tunnistaneet, että Varman toiminnalla on erityisen keskeistä vaikutusta kolmen ryhmän ihmisoikeuksien toteutumiseen: sijoituskohteet, oma henkilöstö ja toimitusketju.

Jotta voimme tunnistaa, huomioida, ehkäistä ja lieventää haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia, olemme sitoutuneet:

  • Tunnistamaan ja arvioimaan oman toimintamme ihmisoikeusvaikutuksia ja -riskejä kaikissa kolmessa tunnistetussa ryhmässä.
  • Puuttumaan ohjeiden, arvojen, kansainvälisten sopimusten ja lainvastaiseen toimintaan.
  • Kartoittamaan, seuraamaan ja päivittämään suunnitelmat säännöllisesti. Ohjeet, periaatteet ja politiikat päivitetään tarpeen mukaan tai säännöllisen tarkastelun aikataulussa.
  • Analysoimaan ja suunnittelemaan toimenpiteet ongelmien minimoimiseksi. Suunnitelmat päivitetään säännöllisesti.
  • Valvomaan ihmisoikeuksien toteutumista ja ihmisoikeusperiaatteiden toteuttamista läpi organisaation.
  • Raportoimaan oman toimintamme ihmisoikeusvaikutuksista ja -riskeistä ulkoisesti ja sisäisesti.
  • Jalkauttamaan ihmisoikeuksien toimintaperiaatteet esihenkilöiden, viestinnän ja koulutusten kautta kaikkiin Varman yksiköihin ja jokaiselle työntekijälle.

Toimintaperiaatteet

Tunnistamme

Tehtävänämme on tunnistaa sijoitustemme ihmisoikeusvaikutukset ja -riskit. Erilaisten rahastoselvitysten lisäksi ihmisoikeusriskejä kartoitetaan sijoituskohteissa normirikkomusseulonnan avulla. Olemme tunnistaneet sellaiset toimialat ja maantieteelliset alueet, joilla riskit ihmisoikeusrikkomuksiin ovat korostuneet. Edellytämme sijoituskohteiltamme, että ne noudattavat kansainvälisiä normeja ja sopimuksia kansallisen lainsäädännön lisäksi. Tämä tarkoittaa YK:n Global Compact -yhteiskuntavastuualoitteen periaatteiden noudattamista. Siihen olemme sitoutuneet myös itse. Global Compact -aloitteen periaatteet kattavat YK:n ihmisoikeuksia ja korruptiota koskevat julistukset, ILO:n työelämän konventiot sekä kestävän kehityksen edistämiseksi sovitun Rion julistuksen.

Olemme tunnistaneet myös omaan henkilöstöömme kohdistuvia mahdollisia ja toteutuneita ihmisoikeusriskejä ja -vaikutuksia. Tätä on tehty oman henkilöstön ihmisoikeuskartoitusten avulla.

Edellytämme myös toimitusketjultamme näiden periaatteiden noudattamista. Pyydettäessä toimittajan pitää kyetä todentamaan, millaiset valvontamekanismit sillä on ihmisoikeuksien toteutumiseen omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan. Toimittajan tulee varmistaa, ettei se tai sen toimitusketju ole osallisena ihmisoikeuksien loukkauksissa.

Ihmisoikeuksia rikkoviin toimiin on puututtava ja ryhdyttävä viipymättä korjaaviin toimenpiteisiin.

Arvioimme

Ihmisoikeuskartoituksissa arvioimme sekä oman toimintamme, toimitusketjumme että sijoitustemme ihmisoikeusriskejä kehikolla, joka huomioi ihmisoikeusriskien vakavuuden ja todennäköisyyden.

Arvioituamme tunnistettujen ihmisoikeusriskien vakavuutta tavoitteenamme on kiinnittää erityistä huomiota vaikutusten laajuuteen ja vakavuuteen sekä kykyyn korjata tilanne, jos ihmisoikeusrikkomuksia esiintyy.

Puutumme & valvomme

Puutumme ohjeiden, arvojen, kansainvälisten sopimusten ja lainvastaiseen toimintaan eskalointiprosessein. Eskalointiprosessilla tarkoitamme toimintamallia, jonka tavoitteena on rikkomuksen korjaaminen.

Varma puuttuu jämäkästi sijoituskohteidensa ihmisoikeusrikkomuksiin. Ihmisoikeudet turvaavat jokaiselle ihmisarvon mukaisen elämän, ja sijoittajilla on valta ja vastuu olla hereillä, miten ihmisoikeudet sijoituskohteissa toteutuvat. Ihmisoikeusrikkomukset liittyvät mm. lapsityöhön kehittyvissä maissa, mutta myös esimerkiksi työterveys ja -turvallisuus, elämiseen riittävä palkka ja kyberturvallisuus ovat ihmisoikeuskysymyksiä.

Seuraamme sijoituskohteidemme ihmisoikeuksien toteutumista ja rikkomuksia normirikkomusseulonnan avulla. Kansainvälisten normien rikkominen voi tapahtua joko niin, että yksittäinen tapahtuma ylittää vakavuudeltaan kynnysarvon tai niin, että useampi erillinen, vakavuudeltaan pienempi tapahtuma kertoo toiminnan kokonaisvastuullisuuden puutteesta.

Varma luokittelee rikkomukset kaikissa omaisuuslajeissa kolmeen eri kategoriaan, jotka ovat

  • musta lista eli sijoituskohteet, joihin emme sijoiteta
  • vaikuttamisprosessissa olevat sijoituskohteet
  • sijoituskohteet, jotka ovat tarkkailulistalla.

Eri kategorioiden kohdalla käytössä on erilaisia vaikuttamisen tapoja. Vakavimman kategorian rikkomukset sijoituskohteissa viedään automaattiselle ns. mustalle listalle. Jos sijoituskohde päätyy mustalle listalle eikä rikkomuksen korjaamisessa tapahdu riittävästi edistystä, sijoituksesta irtaudutaan viimeistään 18 kuukauden kuluessa tai markkinatilanne huomioiden.

Toiseksi vakavimman kategorian rikkomukset otetaan mukaan Varman omaan vaikuttamisprosessiin. Vaikuttamisprosessissa olevaan sijoituskohteeseen ei ole mahdollista tehdä lisäsijoituksia ilman Varman sijoitustoimikunnan päätöstä. Vaikuttamisprosessille määritellään tavoitteet ja aikataulu, ja prosessin etenemistä seurataan.

Kolmannen kategorian rikkomukset päätyvät tarkkailulistalle. Näihin sijoituskohteisiin ollaan yhteydessä pääsääntöisesti palveluntarjoajan kautta. Palveluntarjoaja käy dialogia yrityksen kanssa, ja vaikuttamisprosessissa yrityksellä on oikeus tietää nimemme. Rikkomusten ja tilanteen korjaamisen etenemistä seurataan säännöllisesti.

Varma edellyttää myös rahastosijoituksissa lakien ja kansainvälisten sopimusten noudattamista rahastoissa olevilta yrityksiltä. Mahdollisten rikkomusten tapahtuessa rahaston hallinnointiyhtiö on yhteydessä Varmaan ja aloittaa rikkomuksen selvitysprosessin. Vakavissa rikkomuksissa rahasto käy läpi eskalaatioprosessin, jonka tavoitteena on rikkomuksen korjaaminen hallinnointiyhtiön kautta. Rahastosijoituksissa hallinnointiyhtiö vastaa salkun sijoitusten vastuullisuuden seurannasta.

Indeksisijoituksissa Varma pyrkii ensisijaisesti valitsemaan sijoituksia, joissa vakavia rikkomuksia tehneet yhtiöt ovat valmiiksi poissuljettu. Indeksisijoituksissa vaikuttaminen tapahtuu sijoitusyhtiön toimesta. Koska Varmalla ei ole suoraa omistusta indeksissä oleviin yhtiöihin, suora vaikuttaminen ei ole mahdollista. Varma vaikuttaa indeksissä oleviin yhtiöihin myös yhteistyöaloitteiden kautta.

Omaa henkilöstöä koskeviin rikkomuksiin puuttumiseen on olemassa käytännöt ja prosessit. Ohjeet ja jämäkkä puuttuminen tukevat häirinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta vapaata työyhteisöä. Varmalaisten havaintoja ja kokemuksia epäasiallisesta kohtelusta tai häirinnästä kartoitetaan säännöllisesti kyselyillä. Varmassa epäasialliseen käyttäytymiseen, häirintään ja syrjintään on nollatoleranssi. Se tarkoittaa, että epäasiallista kohtelua tai käytöstä ei sallita missään olosuhteissa, sekä sitä, että HR ja esihenkilöt puuttuvat jämäkästi kaikkiin tietoon tulleisiin tapauksiin. Ohjeet siitä, miten tulee toimia, jos kokee tai havaitsee epäasiallista kohtelua, ovat sisäisessä intrassamme, ja ohjeet on käyty läpi jokaisen toiminnon tai osaston kesken. Myös kaikille varmalaisille pakollinen, eettisten liiketoimintaperiaatteiden käytännön soveltamiseen opastava Toimi eettisesti arjessa -verkkokurssi sisältää tietoa ja ohjeita, miten häirintätilanteissa tulee toimia. Varmalaisille on käytössä Whistleblowing -ilmoituskanava, jonka kautta voi tehdä nimettömästi ilmoituksen rikkomuksesta.

Edellytämme myös toimitusketjultamme toimimista YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden sekä Varman laatimien toimittajien yritysvastuuvaatimusten (Supplier Code of Conduct) mukaisesti. Hankintoja tehdessämme toimitusketjusta kerätään taustatietoja ja referenssejä. Pyydettäessä toimittajan pitää kyetä todentamaan, millaiset valvontamekanismit sillä on ihmisoikeuksien toteutumiseen omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan. Toimittajan tulee varmistaa, ettei se tai sen oma toimitusketju ole osallisena ihmisoikeuksien loukkauksissa. Ihmisoikeuksia rikkoviin toimiin on puututtava ja ryhdyttävä viipymättä korjaaviin toimenpiteisiin. Varma voi toteuttaa itse tai kolmannen osapuolen avulla auditointeja, joissa selvitetään yritysvastuuvaatimusten noudattamista. Mahdolliset auditoinnit teemme aina yhteistyössä, jolloin toimittaja avustaa Varmaa auditoinnissa, esimerkiksi sallimalla tarkastukset toimipaikalla.

Seuraamme ja päivitämme

Seuraamme oman henkilöstömme, sijoituskohteittemme ja toimitusketjun ihmisoikeuksien toteutumista. Olemme sitoutuneet arvioimaan ja päivittämään jatkuvasti liiketoimintaprosessejamme ja johtamis- ja viestintä järjestelmiämme, lisäämään tietoisuutta sekä jatkamaan ihmisoikeusnäkökohtien sisällyttämistä olemassa oleviin riskienhallintaprosesseihimme.

Oman henkilöstön ihmisoikeuksien osalta kartoitamme, seuraamme ja päivitämme suunnitelmat vuosittain. Ohjeet ja politiikat päivitetään tarpeen mukaan tai säännöllisen tarkastelun aikataulussa. Esimerkkejä säännöllisistä kyselyistämme ja keskusteluistamme: kysely joka toinen vuosi henkilöstölle tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Varmassa, vuosittain kysely koko henkilöstölle tyytyväisyydestä omaan työhön, tiimin ja esihenkilön toimintaan sekä yhtiöön kokonaisuutena (henkilöstökysely), työtunnelmia seuraavat pulssikyselyt, työkyky- ja terveyskyselyt toiminnoittain, esihenkilöarviot, suorituksen arvioinnin ja tavoitteiden asettamisen vuosikeskustelut, osaamiskeskustelut, palkkakeskustelut, aktiivisen tuen keskustelut työkyvyn ja suoriutumisen häiriöihin puuttumiseksi, epäasialliseen käytökseen puuttumisen prosessi, whistleblowing-ilmoituskanava sekä tulo- ja lähtökyselyt.

Raportoimme

Raportoimme oman toimintamme ihmisoikeusvaikutuksista ja -riskeistä ulkoisesti ja sisäisesti. Toteutuneet riskit raportoidaan riskienhallintajärjestelmään samoin kuin ne toimenpiteet, joihin on ryhdytty riskin pienentämiseksi tai estämiseksi jatkossa. Julkaisemme toimintaperiaatteet, ohjeet ja politiikat sisäisesti ja uutisoimme yhtiötason kyselyjen tulokset ja toimintasuunnitelmat.

Jalkautamme

Olemme sitoutuneet jalkauttamaan ihmisoikeuksien toimintaperiaatteet esihenkilöiden, yhteisen viestinnän ja koulutusten kautta kaikkiin Varman yksiköihin.

Toimintaperiaatteiden toimeenpano

Varman johtoryhmä hyväksyy ihmisoikeuksien toimintaperiaatteet.

Ihmisoikeuksien toimintaperiaatteet

 

Julkaistu 12/2022